İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı –  Yargıtay Kararları

T.C. DANIŞTAY 10.Dairesi Esas: 2012/2437 Karar: 2012/5430 Karar Tarihi: 06.11.2012

TAZMİNAT DAVASI – NİSPİ KARAR HARCI DIŞINDAKİ HARÇ VE POSTA GİDERİNİN HAKLILIK ORANINA GÖRE DAVANIN TARAFLARINA YÜKLETİLMESİ – DAVACININ KARARIN NİSPİ KARAR HARCINA YÖNELİK TEMYİZ İSTEMİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI

ÖZET: Konusu belli bir miktarı içeren davalarda, yargılama gideri içinde yer alan kalemlerden nispi karar harcı dışındaki harç ve posta giderinin, haklılık oranına göre davanın taraflarına yükletilmesi; hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden binde 59.4 oranında hesaplanacak nispi karar harcının ise, tümüyle haksız çıkan tarafa, başka bir deyişle davalı idareye yükletilmesi gerekmekte olup, bozma kararı uyarınca Mahkemece yeniden verilecek kararda bu husus nazara alınacağından davacının kararın, nispi harca yönelik temyiz istemi hakkında karar verilmesine yer yoktur. Davacının maddi ve manevi tazminata yönelik temyiz istemlerinin reddine ve davacının kararın nispi karar harcına yönelik temyiz istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İdari Yargıda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

T.C. DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu Esas: 2008/909 Karar: 2011/278 Karar Tarihi: 28.04.2011

TAZMİNAT DAVASI – CEZAEVİNDE ÇIKAN YANGIN NEDENİYLE MEYDANA GELEN ÖLÜM – DAVACILAR MURİSİNİN ÖLDÜRÜLMEMİŞ OLMASI HALİNDE CEZA DAVASINDA ALMASI MUHTEMEL HAPİS CEZASI DİKKATE ALINARAK DAVACILARIN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESAPLANMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacılar murisi yönünden ceza davasının yürütülmesine hukuki olanak bulunmamakla birlikte, Uşak ilindeki … (…Tekstil) isimli fabrikanın basılması olayıyla ilgili olarak yargılanan davacılar murisinin öldürülmemiş olması halinde, ceza davasına ilişkin dosyada yer alan bilgi, belge ve alınan ifadelere göre (aynı olaydan dolayı yargılanan diğer sanıkların ceza davasındaki bilgi ve belgelerden de yararlanmak suretiyle) alması muhtemel hapis cezası da dikkate alınarak davacıların destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucunda, maddi tazminat isteyen davacıların oğlunun cezaevinde öldürüldüğü tarihten itibaren hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatının davalı idarece davacılara ödenmesi yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

 

Ankara avukat