Atla

İftira Suçu Cezası Şikayet Manevi Tazminat


İftira Suçu Cezası Şikayet Manevi Tazminat

İftira Suçu Cezası Şikayet Manevi Tazminat

İftira Suçu Cezası Şikayet Manevi Tazminat

İFTİRA : Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir.

İftira suçunun konusu hukuka aykırı fiildir. Hukuka aykırı bu fiilin; bir kimse hakkında soruşturma, kovuşturma başlatılmasına ya da idari bir yaptırım uygulanmasına neden olmak adına bu kimseye isnad edilmesiyle iftira suçu meydana gelir. İftira suçuna konu olacak fiilin suç oluşturması gerekmemektedir. Konuyla alakalı olması sebebiyle iftira davası nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İFTİRA SUÇU CEZASI

İFTİRA  MADDE 267 (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
 1.  Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)
 2.  Fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır.
 3.  Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 4.  Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.
 5. Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur. (AĞIR CEZA MAHK.)
 6. Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.
 7. İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırım uygulanmışsa; iftira eden kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)
 8.  İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.
 9. Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir...

İFTİRA SUÇU CEZASI TAZMİNAT YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2009/22283 Karar: 2009/16336 Karar Tarihi: 14.10.2009

İFTİRA SUÇU - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ - YAKINAN TARAFINDAN DİNLENİLMESİ İSTENİLEN TANIKLARIN YAKINANIN HIRSIZLIK YAPMAYACAĞINA DAİR KİŞİLİK TANIĞI OLARAK GÖSTERİLDİĞİ - KİŞİLİK TANIĞININ İFTİRA SUÇUNUN VARLIĞINI KANITLAMA BAKIMINDAN ÖNEMSİZ OLMASI

ÖZET: İddia edilen suçla ilgili olarak bilinen deliller toplanmadan veya değerlendirilmeden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmemelidir. Fakat, ilgili suçun niteliğine göre, taraflarca gösterilen delillerin, suçun kanıtlanması bakımından uygun olup olmadığının değerlendirilmesi konusunda da Cumhuriyet savcısının takdir yetkisinin bulunduğu kabul edilmelidir. Ancak bu takdir yetkisinin, somut olayın özelliklerine uygun ve yerinde kullanılmış olup olmadığının da merci tarafından denetlenmesi olanaklıdır. Cumhuriyet savcısı, bu dosyada delil olarak öne sürülen hususların suçun kanıtlanmasına bir etkisinin bulunmayacağı düşüncesiyle, dilekçede gösterilen beş tanıktan üçünü dinlemiş ve mevcut delillere göre karar vermiştir. Yakınan tarafından dinlenilmesi istenilen tanıkların, yakınanın hırsızlık yapmayacak bir kişilikte bulunduğuna ilişkin kişilik tanığı olarak gösterildiği anlaşılmaktadır. Somut olayda kişilik tanığının iftira suçunun varlığını kanıtlama bakımından bir öneminin bulunmadığı açıktır. İftira konusu eyleme ilişkin maddi bir kanıt veya görgü tanığının bulunmaması durumunda olay yerinde keşif yapılmasının da sonucu etkilemeyeceği düşünülmelidir.

 T.C. ARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2010/4-127 Karar: 2010/135 Karar Tarihi: 10.03.2010

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - DAVALININ ŞİKAYET HAKKINI YASAL SINIRLAR İÇİNDE KALARAK KULLANMIŞ OLMASI - DAVANIN TÜMDEN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Dava dilekçesinde sadece haksız şikayet nedenine dayalı olarak manevi tazminat istenmiş olup bunun dışında infaz işlemi sırasında davalının davacıya karşı aşağılayıcı söz ve tavırları olduğu şeklinde bir iddia veya olaya dayanılmamıştır. Bir kısım davacı tanıklarının infaz sırasında davalının davacıya karşı aşağılayıcı sözler söylediği şeklindeki, davacının dayandığı iddia ve olayları aşan beyanlarına dayanılarak manevi tazminat verilmesi de doğru değildir. Bu nedenlerle davalının şikayet hakkını yasal sınırlar içinde kalarak kullandığı anlaşıldığından dava tümden reddedilmelidir.

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2009/29486 Karar: 2012/3539 Karar Tarihi: 22.02.2012

İFTİRA SUÇU - EDİLEN KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI İMZANIN SAHTE OLDUĞUNU İDDİA EDEN SANIK - İMZANIN SANIĞIN ELİ ÜRÜNÜ OLDUĞUNUN TESPİT EDİLDİĞİ - İFTİRA SUÇUNUN YASAL ÖĞELERİNİN OLUŞTUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Sanığa ait olan taşınmaz hakkında, açılan kira uyarlaması davasında, davacı tarafça mahkemeye ibraz edilen kira sözleşmesindeki imzanın kendisine ait olmadığını imzanın sahte olduğunu iddia eden sanığın K.C. Başsavcılığına yakınan aleyhine şikayette bulunduğu yapılan soruşturmada alınan bilirkişi raporuna göre şikayete konu kira kontratındaki imzanın sanığın eli ürünü olduğunun tespit edildiği ve bu nedenle katılan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildiği bu şekilde gerçekleştiği kabul edilen eylemde iftira suçunun yasal öğelerinin oluştuğu gözetilmeden kastı bulunmadığı biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanığın beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2010/23669 Karar: 2010/15547 Karar Tarihi: 05.10.2010

İFTİRA SUÇU - SANIĞIN HIRSIZLIK SUÇU ŞÜPHELİSİ OLARAK YAKALANDIĞI - SANIĞIN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADAN KURTULMAK AMACIYLA KARDEŞİ OLDUĞUNU SÖYLEMESİ - YARGILAMADA SIRASINDA GERÇEĞE DÖNME - ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ

ÖZET: Sanığın hırsızlık suçu şüphelisi olarak yakalandığında soruşturma ve kovuşturmadan kurtulmak amacıyla kardeşi olduğunu söyleyerek iftirasından, mağdur hakkında soruşturmaya başlamadan yargılamadaki ifadesi sırasında gerçeğe dönmesi karşısında hırsızlık suçundan hakkında dava açılıp açılmadığı da araştırılarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması bozmayı gerektirir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • GÜVEN ŞANVERDİ -
  6 Ağustos 2016

  Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.

  Cevapla
 • YÜCEL TEKELİOĞLU -
  9 Eylül 2016

  Çalışmış oldugumu otelde minibarcıyım odada müşterinin cüzdana 140tlsi alınmış odaya giren 2kişiyiz ve oda kapısını açan kart bizde oldugu için biz hırsızlıkla şuçlaniyoruz bunla alakamız yok misafir şikayetçi biz yapmadık biz haklıyız parmak izi vereceğiz karakolda haklı olduğumuz zaman içinde madde manevi şikayetçi olabilirmiyiz dava açabilir miyiz. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
 • Ekrem -
  6 Mart 2017

  İftira Suçu Cezası Şikayet Manevi Tazminat Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

  Cevapla
Yorum Bırak