İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi Halinde Ne Olur? Bir işçi kaç gün işe gelmezse işten çıkarılır?

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi Halinde Ne Olur? Bir işçi kaç gün işe gelmezse işten çıkarılır?
İşçinin mazeretsiz şekilde işe gelmemesi durumunda işverenin iş sözleşmesini haklı bir neden ile ve tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

İş sözleşmesini feshetmek için kanun kapsamında ve iş hukukunda fesih nedenlerine göre yapılan düzenlemeler uygulanmaktadır.

Düzenlemelere göre fesih nedenleri hafif olarak nitelendirilen hallerin varlığında ve daha ağır sebeplere dayanmaktadır.

İşe Bildirimsiz Gelmeme Nedeniyle İşte Çıkarılır Mı?

İşe bildirimsiz gelmeme, işveren ve işçi ilişkilerinde önemli bir konudur. Türkiye'deki İş Kanunu'na göre, işçinin işverenden izin almadan veya makul bir sebep olmaksızın ardı ardına iki iş günü, bir ay içinde tatil gününden sonraki ilk iş günü de dahil olmak üzere iki kez veya bir ayda üç iş günü işe gelmemesi durumunda, işveren işçiyi bildirimsiz ve tazminatsız olarak işten çıkarabilir. Bu, iş disiplininin korunması ve iş yerinde düzenin sağlanması amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir.

İşe izinsiz gelmeme Tutanağı kaç gün?

İşe izinsiz gelmeme tutanağı, işçinin ilk devamsızlık yaptığı tarihten itibaren bir aylık süreyi kapsar. Eğer ilk devamsızlık ayın son günlerinde gerçekleşmişse ve takip eden ayda aynı gün bulunmuyorsa, süreç son ayın son günü itibarıyla tamamlanmış sayılır. Bu, işverenin devamsızlık kayıtlarını düzgün bir şekilde tutmasını ve işçinin devamsızlık durumunu net bir şekilde değerlendirmesini sağlar.

İşçinin mazeretsiz işe gelmeme hakkı kaç gün?

İş Kanunu, işçinin mazeretsiz işe gelmeme hakkını doğrudan tanımamaktadır. Ancak, işverenin işçiyi işten çıkarma sürecinde dikkate alması gereken 6 günlük bir süre vardır. Bu süre, işçinin devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshedilebilmesi için işveren tarafından uygulanmalıdır. İşçinin mazereti olmaksızın işe gelmemesi, işverene çeşitli yaptırımlar uygulama hakkı verir.

işe gelmeyen işçiye ihtar zorunlu mu?

İşveren, işe gelmeyen işçiye ihtar çekmek zorunda değildir; ancak bu, genellikle iyi bir uygulama olarak görülür. İlk ihtarın ardından işçi yine işe gelmezse, işverenin ikinci bir ihtar göndermesi tavsiye edilir. İkinci ihtara rağmen işçinin işe gelmemesi durumunda işveren, iş akdini feshedebilir. Bu süreç, işverenin adil bir şekilde hareket etmesini ve işçiye düzelme şansı verilmesini sağlar.

izinsiz işe gitmemenin cezası nedir?

İzinsiz işe gitmeme, işçi için mali sonuçlar doğurabilir. İş Kanunu'na göre, işçi mazeretsiz ve izinsiz işe gelmediğinde, hem o gün için ücret kesintisi yapılabilir hem de haftalık tatil ücretinden mahrum kalabilir. Bu, iş disiplinini korumak ve işçileri sorumluluk almaya teşvik etmek için tasarlanmış bir yaptırımdır.

Raporsuz işe gitmezsek ne olur?

Raporsuz işe gitmeme, İş Kanunu 25/II-g maddesi kapsamında değerlendirilir ve işçinin işverenden izin almadan veya geçerli bir neden olmaksızın belirli günlerde işe gelmemesi, işverene iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız olarak sonlandırma hakkı verir. Bu, iş yerinde düzenin ve disiplinin sağlanmasına yardımcı olur.

İstifa etmeden işe gitmezsek ne olur?

İstifa etmeden ve geçerli bir mazereti olmaksızın işe gelmeme, işverene iş akdini derhal sonlandırma hakkı verir. Bu, işçinin işverenden izin almadan veya geçerli bir neden olmaksızın belirli bir süre boyunca işe gelmemesi durumunda uygulanır. Bu tür bir davranış işverene, işçinin iş sözleşmesini sona erdirme yetkisi verir.

Devamsızlık yapan işçi tazminatsız çıkartılabilir mi?

İşçinin devamsızlık yaptığı günler için tutulan tutanaklar, işverene işçinin iş akdini sonlandırma sürecinde önemli bir kanıt sağlar. İşveren, öncelikle işçiye noter aracılığıyla bir ihtarname göndererek işe başlaması gerektiğini ve devamsızlık günleriyle ilgili mazeretini bildirmesini talep eder. İşçi bu ihtara uymazsa, işveren iş akdini sonlandırabilir. Bu süreç, işverenin işten çıkarma işlemini adil ve yasal bir çerçevede gerçekleştirmesini sağlar.

işe gelmeyen işçinin çıkışı nasıl yapılır?

Personel işe gelmediğinde, işverenin öncelikle durumu değerlendirip, işçinin devamsızlık nedenini anlaması önemlidir. Devamsızlık, işyerindeki düzeni ve üretkenliği etkileyebilir. İşveren, işçiye ulaşarak durumu anlamaya çalışmalı ve gerekli görülürse bir ihtarname göndermelidir. Devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılması, son çare olarak değerlendirilmelidir.

Devamsızlık yapan işçiye ücret ödenir mi?

İş Kanunu'na göre, işçi mazeretsiz ve izinsiz işe gelmediğinde, işçiye o gün için ücret ödenmez. Ayrıca, işçi haftalık tatil hakkından da mahrum bırakılabilir. Bu, işçileri sorumlu davranmaya teşvik etmek ve iş yerindeki düzeni korumak için tasarlanmış bir yaptırımdır.

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi Nasıl Olur?

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi nedeniyle iş sözleşmesinin feshi 4857 sayılı kanunda işverenden izin almadan ya da haklı bir sebep gösteremeden ve haklı bir sebebe dayanmadan gerçekleşmesi işverene derhal fesih hakkı doğurmaktadır. İşçinin haklı bir nedene dayanmadan;

 • Arka arkaya iki işi günü işine devam etmemesi,
 • Bir aylık süre içerisinde herhangi bir tatil gününün ardından 2 kez işe devam etmemesi,
 • Bir aylık süre içerisinde 3 iş günü işine devam etmemesi durumları işveren tarafından yapılacak haklı fesih nedeni olmaktadır.

İşçinin işe gelmemesi nedenleri haklı sebeplere dayanıyor ise bu durum işverene fesih hakkı doğurmaz.

İşçinin rapor, tatil ve grev gibi nedenlerle çalışma yükümlülüğü taşıması fesih nedeni oluşturmamaktadır. İş kanunu 25.maddesinde işveren için haklı nedenleri 3 başlık altında toplamaktadır.

Sağlık Sebepleri İle İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İşçinin işe devam edememe durumu kaza, hastalık ve gebelik gibi hallere dayanıyor ise işverene fesih hakkı doğması için işçinin çalışma süresine belirlenmiş olan ve iş kanununda sayılan süreleri 6 hafta aşacak şekilde Devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshi usulünde işverene derhal fesih hakkı sağlamaktadır.

Bunda göre işverene fesih hakkı doğması için ağır sayılacak devamsızlık sürelerine ihtiyaç olmaktadır. İşçinin tedavi edilemeyecek bir hastalığa yakalanması sağlık kurulunca rapor edilmiş ise bu durumun sonucu işverene derhal fesih hakkı sağlamaktadır.

Ahlak Kurullarına Uymayan Sebepler İle İş Sözleşmesi Feshi

 • İşçinin çalıştığı işyerinde iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar sergilemesi
 • İşçinin işvereni ve ailesi hakkında namusa ve şerefe dokunacak sözler sarf etmesi
 • İşçinin çalışma arkadaşlarına cinsel tacizde bulunması
 • İşçinin içkili ya da uyuşturucu alarak iş yerine gelmesi
 • İşçinin işverenini güvenini kötüye kullanarak dürüst hareket etmemesi
 • İşçinin iş yerindeki görev sorumluluklarını yerine getirmemesi
 • İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde mal ve makinelere zarar vererek hasara uğratması

Zorlayıcı Sebepler İle İş Sözleşmesi Feshi

İşçinin mazeretli işe gelememe haricinde zorlayıcı sebeplerle işe gelememesi durumu fesih hakkını doğurur.

Zorlayıcı sebepler ise işçinin tutuklanması ya da gözaltına alınması halleridir. Bu durumu yaşayan işveren işçinin iş sözleşmesini derhal feshedebilir.

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi, İşçilerin iş yerinde bir mazeret belirtmeden gelmemiş olmaları işveren tarafından çoğu zaman olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir durumda mazereti olmadan işe gelmeyen işçi açısından işverenin iş sözleşmesi ve kanunlardan kaynaklanan hakları bulunmaktadır.

İşçinin mazeretsiz şekilde işe gelmemesi durumunda işverenin iş sözleşmesini haklı bir neden ile ve tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

Böyle bir durumun vuku bulması için işçinin işe gelmeme konusunda bir mazeretinin olmaması gerekmektedir. İşverenin iş sözleşmesini böyle bir sebeple feshedilmesi için işçinin mazeret belirtmemiş olması oldukça önemli bir kuraldır.

İşçinin işe gelmemesi konusunda hasta olması, işverenden veya yetkililerden izin almış olması, kendi iradesi dışında meydana gelen bir sebep nedeni ile iş gelememesi mazeretsiz olarak ifade edilemeyecektir. Ancak bunların dışlında işe gelmeme konusunda geçerli herhangi neden olmayan şekilde iş gelinmemesi işveren için hak doğuracak bir eylem olmaktadır.

Bu konuda 4857 sayılı İş Kanunun 25’inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan g alt bölümünde üç iş günü işine devam etmemesi durumunda işverenin haklı fesih olanağı bulunduğu belirtilmektedir.

İşveren tarafından ücretli veya ücretsiz izne çıkartılan bir işçinin izin süresi boyunca işyerine gitmesinin beklenecek bir davranıl olmaması nedeni ile böyle bir durumda bu kural haricinde olmaktadır. Ancak yıllık izinlerin zamanın belirlenmesi konusu işverenin yönetim hakkı olarak belirtilmektedir.

Bu durum işçinin istediği bir zaman bölümünde iş gelmeyerek yıllık izinde olduğunu belirtmesi mümkün değildir. İşveren tarafından işçiye izin verilmediği sürece yapılan işe gelmeme durumları devamsızlık olarak ifade edilebilmektedir.

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi Haklı Nedene Dayandırılması Halinde Fesih Nasıl Olur?

Kanunda belirtilmiş olan işçinin 3 gün işe gelmemiş olması, her durumda işverene iş sözleşmesi için haklı fesih nedeni vermemektedir.

İşçinin yapılan devamsızlığının haklı bir nedene dayandırılmış olması durumunda işveren iş sözleşmesini fesih olanağı bulamayacaktır. İşçinin hasta olması, zile fertlerinden veya yakınlarından birisinin ölmüş olması veya hasta olması, işçinin bir dava için tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi durumlar işçi için devamsızlığın haklı nedenleri olabilmektedir.

Devamsızlık konusunda işverene sunulan ispat niteliğindeki belgelerden, sahteliği kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlarda geçerli olmaktadır.

İşçinin 3 gün işe gelmemesi durumu, arka arkaya iki iş günü olması, bir ay içerisinde iki defa herhangi bir tatil sonrasındaki iş günü olması veya bir ayda üç iş günü olmaması işveren için haklı bir iş sözleşmesi feshi olanağı tanımamaktadır.

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi Yada İş Yapma Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Fesih

İşçilerin 3 gün işe gelmemeleri ve devamsızlık yapmaları konusu işçinin işine devam etmemesi hali olmaktadır. İşçinin iş yerine gitmesi ancak iş görme borcunu yerine getirmemesi durumu bir işçi için devamsızlık sayılmamaktadır.

Böyle bir durumda işçinin yapmakla görevli ve yükümlü olduğu işlerin hatırlatılması durumunda bile yapmamaya ısrar etmesi ayrıca bir fesih nedeni oluşturmaktadır. Ancak bu durum bir devamsızlık olarak ifade edilememektedir. (İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi)

İşçi Kaç Gün İşe Gelmezse İşten Çıkartılır?

Bu konuda İş Kanunun 25’inci maddesinde açık bir şekilde belirtildiği üzere, işçinin işe gelmeme sebebi ile işten çıkartılabilmesi için aşağıda yazılı sürelerde işe gelmemiş olması gerekmektedir.

 • Arka arkaya 2 iş günü
 • Bir ayda toplam 3 iş günü
 • Bir ayda tatillerden sonraki günlerde olmak üzere toplam 2 iş günü

İşverenin 6 İş Günü Süresi Var

İşçinin yukarıda belirtildiği şekilde bir devamsızlık yapması ve işe gelmemiş olması durumunda işverenin haklı olarak iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır.

Bu hakkın kullanılması için ise 6 iş günü süresi bulunmaktadır. İşveren böyle bir devamsızlık yapan işçiyi 6 gün içerisinde işten çıkartmaması durumunda bu hakkı düşecektir. (İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi)

Yargıtay Kararı İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ SUNDUĞU RAPORLARI İŞVERENİN KABUL ETMEDİĞİ. İŞVEREN TARAFINDAN İŞÇİYE İŞE GELMEMESİNİN SÖYLENMESİNDEN SONRA TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAKLARINA İTİBAR EDİLMESİNİN HATALI OLUŞU. ÖZET: Davacının işyeri temsilcisi ile yaptığı görüşmede davacının sunduğu raporları işverenin kabul etmediğini, başka bir bölümde çalışmak istiyorsa gelmemesinin söylendiğini ifade etmiştir. İşverenin tarafından işçiye işe gelmemesinin söylenmesinden sonra tutulan devamsızlık tutanaklarına itibar edilmesi hatalıdır.

Davacının iş akdinin işveren tarafından haksız feshedildiği kabul edilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DEVAMSIZLIK TUTANAKLARININ FESİH TARİHİNDEN SONRA TUTULMUŞ OLMASI. TUTANAKLARIN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI - İŞVERENİN DEVAMSIZLIK GEREKÇESİNE BAĞLI FESHİ HAKSIZ NİTELİKTE OLDUĞU.

ÖZET: Somut olayda, .. tarihinden sonra tutulan devamsızlık tutanakları fesih tarihiden sonra tutulmuş olup hukuki sonuç doğurmaz. Makalede İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve kıdem ve ihbar tazminatları konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi | Sıkça Sorulan Sorular

TESPİT DAVASI - YAPILAN FESHİN YERİNDELİĞİNE VE DAVANIN REDDİNE DENİLMESİNE RAĞMEN. HÜKÜM KISMINDA İSE TUTULAN TUTANAKLARIN VE TÜM DOSYA KAPSAMI İLE YAPILAN FESHİN GEÇERLİ OLMASI NEDENİYLE İŞE İADE TALEBİNİN REDDİNE.

ÖZET: İş Hukuk ilkeleri ile haklı fesih ve geçerli fesih hükümlerinin sonuçları birbirinden farklıdır. İlk derece Mahkemesince gerekçe kısmında davacı işçinin İş Kanunu 25/2 maddesi uyarınca ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerin oluştuğu (İş Kanununda işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı bölümünde düzenlenmekle) tespit edildiğinden yapılan feshin yerindeliğine ve davanın reddine denilmesine rağmen,

Hüküm kısmında ise tutulan tutanakların ve tüm dosya kapsamı ile yapılan feshin geçerli olması nedeniyle işe iade talebinin reddine şeklinde hüküm altına alınmakla, bu itibarla ortada HMK 297 ve 298/2 maddeleri anlamında denetime elverişli bir kararın varlığından söz edilemez. Tüm bu nedenlerle HMK. 353/1-a-6 kapsamında kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

ALACAK DAVASI - FESHİN HAKLI NEDENE DAYANDIĞINI İSPATLA YÜKÜMLÜ DAVALI İŞVEREN TARAFINDAN DOSYA İÇERİSİNE DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI VEYA FESİH İHTARNAMESİ GİBİ HERHANGİ BİR DELİL SUNMADIĞI. DAVACI TANIĞININ FESHE DAİR GÖRGÜYE DAYALI BİR BİLGİSİ BULUNMADIĞI - SADECE İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN DAVALI TANIĞININ BEYANINDAN HAREKETLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMSIZLIK HAKLI NEDENİNE DAYALI FESHEDİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ MAHKEME KABULÜ İSABETSİZ OLDUĞU.

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacı iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürmüş, işveren ise bir başka işçinin işten çıkarılmasından sonra davacının işe devam etmediğini savunmuştur.

Feshin haklı nedene dayandığını ispatla yükümlü davalı işveren tarafından dosya içerisine devamsızlık tutanakları veya fesih ihtarnamesi gibi herhangi bir delil sunmamıştır. Davacı tanığının feshe dair görgüye dayalı bir bilgisi bulunmamaktadır. Bu durumda sadece işyerinde çalışmaya devam eden davalı tanığının beyanından hareketle iş sözleşmesinin devamsızlık haklı nedenine dayalı feshedildiği yönündeki mahkeme kabulü isabetsiz olduğundan yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara