İşe Bildirimsiz Gelmeme Nedeniyle İşte Çıkarılır Mı? 1 Gün, 2 Gün, 3 Gün İşe Gelmeyen İşçi Ne Olur? Tutanak ve İhtar Nedir?

İşe Bildirimsiz Gelmeme Nedeniyle İşte Çıkarılır Mı? 1 Gün, 2 Gün, 3 Gün İşe Gelmeyen İşçi Ne Olur? Tutanak ve İhtar Nedir?
Devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshi, işçinin bir ay içinde üç iş günü işe devam etmemesi durumunda mümkündür. Bu, işverenin bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih hakkını kullanmasına olanak tanır.

İş Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler, işçinin işe bildirimsiz gelmeme durumunda işverenin haklarını ve işçinin sorumluluklarını net bir şekilde belirler. İşte, işe gelmeme durumları ve sonuçlarına dair detaylı açıklamalar:

İşe Bildirimsiz Gelmeme Nedeniyle İşte Çıkarılır Mı?

İş Kanunu'nun 25/II-g maddesine göre, işçi eğer işverenden izin almaksızın veya haklı bir neden olmaksızın ardı ardına iki iş günü, bir ay içinde herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü iki defa veya bir ayda üç iş günü işe gelmezse, işverenin bildirimsiz ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini feshetme hakkı doğar.

İşe izinsiz gelmeme Tutanağı kaç gün?

İşçinin ilk devamsızlık gününden itibaren takip eden ayın aynı gününe kadar bir aylık süre hesaplanır. Eğer son ayda ilk devamsızlık günü bulunmuyorsa, ayın son günü bir aylık sürenin sonu olarak kabul edilir. Devamsızlıklar bu şekilde takip eden aylık dönemlerde değerlendirilir.

İşçinin mazeretsiz işe gelmeme hakkı kaç gün?

İş Kanunu'nun 25/II-g maddesi, işverene devamsızlık sebebiyle derhal iş sözleşmesini feshetme hakkı verirken, işverenin bu fesih hakkını kullanırken 6 günlük bir süreye uyması gerekir.

işe gelmeyen işçiye ihtar zorunlu mu?

İşveren, işçinin devamsızlığına ilişkin olarak ilk ihtarın tebliğinden sonra işçinin işe gelmemesi durumunda ikinci bir ihtarname çekilmesi tavsiye edilir, ancak bu hukuki bir zorunluluk değildir. İkinci ihtarnameden sonra da işçi işe gelmezse, işveren iş sözleşmesini feshedebilir.

izinsiz işe gitmemenin cezası nedir?

İş Kanunu 46. Maddesine göre, işçinin mazeretsiz ve idareden izin almadan işe gelmemesi halinde, hem gelmediği günün ücreti hem de hafta tatili ücreti kesilir.

Raporsuz işe gitmezsek ne olur?

İşçi, raporsuz olarak işe gelmediğinde de yukarıda belirtilen 25/II-g maddesi gereğince işveren tarafından işten çıkarılabilir.

İstifa etmeden işe gitmezsek ne olur?

İşçinin istifa etmeden işe gelmemesi, iş Kanunu'nun belirttiği durumlarda işverene derhal fesih hakkı verir.

Devamsızlık yapan işçi tazminatsız çıkartılabilir mi?

Devamsızlık sebebiyle işçinin işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı ödenmez. Ancak, işçinin iş akdini haklı bir nedenle feshetme hakkı olduğu durumlar gibi istisnalar bulunabilir.

9. İşe Gelmemenin İşveren Tarafından İşleme Konulması

İşçinin işe gelmediği günler için tutulan tutanaklar ve noterden çekilen ihtarlarla süreç belgelendirilir. İşçiye iş başı yapması ve devamsızlık nedenini belirtmesi talep edilir.

işe gelmeyen işçinin çıkışı nasıl yapılır?

Devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshi, işçinin bir ay içinde üç iş günü işe devam etmemesi durumunda mümkündür. Bu, işverenin bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih hakkını kullanmasına olanak tanır.

Personel işe gelmediği zaman ne yapılmalıdır?

İş Kanunu'nun 46. Maddesine göre, mazeretsiz ve izinsiz işe gelmemenin cezası olarak hem o günün ücreti hem de hafta tatili ücretinin kesilmesi öngörülmüştür.

İşe Bildirimsiz Gelmeme Halinde Hangi İşlem Yapılır?

Mazeret bildirmeden işe gitmeme durumunda yasal süreç hakkı 3 gün olup 3 günün ardından iş veren tarafından işten çıkarma gibi işlemlerde bulunulabilmektedir. İş kanunun tarafından belirlenmekte olan tüm devamsızlık süreci yasalar ile de koruma altına alınmıştır.

Bu kanun ve yasalara göre bakıldığında işçinin 3 gün boyunca iş yerine bildirmeden devamsızlık yapması durumunda iş verenin sözleşme için fesih işlemlerini başlatabilme hakkı bulunmaktadır. İşe gelmeme nedeni bildirildiği noktada eğer fesih işlemleri tamamlanmamış ise tüm süreç iş verenin inisiyatifine kalmaktadır.

3 günlük mazeret göstermeksizin ve iletişime geçmeksizin işe gitmeme durumunda karşılıklı imzalanan iş sözleşmesinin fesih işlemlerinin başlatılabilmesi iş verenin yasal hakkı olarak kabul edilmektedir.

İşe Bildirimsiz Gitmeme Durumu Nedir?

İş Kanunu ve İş Hukuku kapsamında hazırlanan sözleşmeler aracılığı ile eğer işçi kişi haber vermeden ve mazeret göstermeden devamsızlık yapıyor ise işten çıkarılma durumu bulunmaktadır. Bu sürece ise işe bildirimsiz gitmeme ismi verilmektedir.

Mazeretsiz işe gelmeme iş hukukunda da belirtildiği üzere iş veren tarafından sözleşmenin fesih işlemlerinin başlatılması yasal hak olarak ortaya çıkmaktadır.

İş Yerinde Devamsızlık Süresi Nedir?

Sigortalı olarak çalışılan bir kurumda mazeret bildirmeksizin işe gidilmemesi için 3 günlük bir bekleme süresi bulunmaktadır. 3 günlük sürecin üzerine hala mazeret gösterilmiyor ve kişi işe gitmiyor ise iş veren kişi sözleşmeyi feshedebilmektedir.

Tek taraflı olarak yapılan bu fesih işleminde işçinin gerçek ve kanıtlanabilir bir mazereti olduğu noktada işlemler başlatılmamış ise sözleşme devam edebilmektedir.

Ancak bu durumda bazı yaptırımların da uygulanması söz konusudur. Maaşta kesinti ve ek mesaiye kalma gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

İş Veren Hangi Durumlarda Sözleşmeyi Feshedemez?

İş veren kişinin, işçinin 3 günlük devamsızlığına rağmen bazı durumlarda kişiyi işten çıkaramamakta ve sözleşmenin fesih işlemlerini başlatamamaktadır.

Eğer mazeret göstermeden işe bildirimsiz gelmeme durumunda olan bir kimsenin haklı nedenleri var ise o zaman sözleşmenin fesih işlemleri iptal edilmektedir. Haklı nedenleri se şu şekildedir;

  • Hastalık
  • Aile içinde ölüm
  • Aile içinde hastalık
  • Bir olaya tanık olma ve resmi tanık olarak kabul edilme

Gibi durumlar işçinin mazeret göstermeden devamsızlık hakkı yapmasını ve sözleşmesin iptal edilmemesini sağlamaktadır.

İşe Bildirimsiz Gelmeme

İş hayatımızın düzenlenmesi anlamında temel hukuki dayanak noktası olan 4857 Sayılı Türk İş Kanunu, hem çalışanların hem de işverenlerin haklarını koruyacak şekilde iş ilişkisinin kanunlara uygun bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Birçok alanda işçilerin haklarının korunması prensibine daha yakın hükümler içeren İş Kanun'unda sorumluluklarını açık bir şekilde yerine getirmeyen çalışanlara karşı işveren haklarını da sonuna kadar savunmaktadır.

Bu durum en güzel örneklerinden birisi ise mazeretsiz olarak işe gitmeyen işçilere yönelik işe bildirimsiz gelmeme durumlarına yönelik düzenlemelerdir.

İşe gitmek çalışanların temel sorumluluklarındandır

İşverenine karşı bir iş sözleşmesi ile bağlı olan çalışanlar, hem kanunlarda açıklanmış olan hem de iş sözleşmesindeki yer alan sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bunlardan en başında çalışanın işe gitmesi gelir.

Aksi halde işe bildirimsiz gelmeme durumunda Türk İş Kanunu, işverene çalışanın sözleşmesini derhal feshetme hakkı tanımıştır. 4857 sayılı İş Kanun'unun 25 maddesinin 2. fıkrasının G bendinde yapılan açıklamaya göre; çalışanlar herhangi mazereti olmaksızın bir ayda iki iş günü üst üste, bir ayda iki kez tatil gününden sonraki iş günü işe gitmezse işveren tarafından iş akitleri derhal feshedilebilir.

Ayrıca 1 ay içerisinde herhangi bir 3 iş günü işe gitmemesi de işçinin, kıdem ve ihbar tazminatı olmaksızı n işten çıkarılmasına neden olabilir. Kanunda bahsi geçen 1 aylık süreçler, takvim ayını değil, ilk devamsızlığın yapıldığı tarihin başlangıç kabul edildiği 30 günlük süreyi ifade etmektedir.

Yıllık izine çıkarken dikkat!

Öte yandan yıllık izin hususunda da, çalışanın izin talebinin işveren tarafından onaylanması gerekir. Tek taraflı olarak yıllık izin kullandığı iddiasıyla işe gitmeyen çalışanlar için, işe gelmediği süreler mazeretsiz devamsızlık sayılarak iş sözleşmeleri feshedilebilir.

O nedenle çalışanların izin kağıtlarının onaylanmadığı durumlarda yıllık izin kullanmamaya özen göstermelidir. Ancak işçinin işe gitmediği süreçlerle ilgili kanunlarca geçerli bir mazereti varsa, bu devamsızlıkları işverene iş akdi fesih hakkı doğurmaz.

Bunlar işçinin kendisinin ya da yakınlarının hastalığı veya yakınlarından birisini ölümü gibi gerekçelerle işe gidilmemesi, katlanabildiğim takdirde iş akdinin feshedilmesi için geçerli nedenler değildir.

İŞE GELMEME YARGITAY KARARLARI İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVALI İŞVERENCE TUTULAN TUTANAKLARIN İÇERİKLERİNİ DOĞRULAYACAK TANIK BEYANLARININ OLMAMASI NEDENİ İLE HAKLI FESİH İSPAT EDİLEMEDİĞİ.

ÖZET: Hizmet akdinin ne şekilde sona erdiği hususunda ispat yükü davalı işverene ait olduğundan davalı işverence tutulan tutanakların içeriklerini doğrulayacak tanık beyanlarının olmaması nedeni ile haklı fesih ispat edilemediğinden davacının işverence kıdem ve ihbar tazminatını hak edecek şekilde haksız iş akdinin fesih edildiği kanaatine varılmıştır.

Makalede İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 763 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara