İş Kanunu Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Kanunu Davaları

İş Kanunu Davaları

İş Kanunu Davaları

İş Kanunu Davaları

TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – DAVACININ AYNI İŞ KAZASINDAN DOLAYI TESPİT EDİLEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ORANLARI ARASINDA AÇIK ÇELİŞKİ BULUNDUĞU – ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİNDEN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davacının aynı iş kazasından dolayı tespit edilen sürekli iş göremezlik oranları arasında açık çelişki bulunmasına karşın bu çelişki giderilmeden karar verilmesi isabetsizdir. Yapılacak iş, yargılamaya konu iş kazasına ilişkin davacıya ait tüm tıbbi belgeler temin edildikten sonra öncelikle Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’ndan, çelişkinin devam etmesi halinde,

Adli Tıp Kurumu 2. Üst Kurulu’ndan davacının %0 olarak tespit edilen ilk maluliyetinden sonra bu oranın artıp artmadığı, artma söz konusu ise artış tarihinin tam olarak hangi tarih olduğu, artma ile iş kazası arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasından sonra çıkacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.

İş Kanun İş Kazası Davalarında Talep

İlk derece Mahkemesi tarafından “… Yapılan yargılama sonucunda; davacıların murisinin … ili … ilçesi … köyü … mevki sınırları içinde bulunan davalılardan … Genel Müdürlüğünün sahibi ve asıl işveren, diğer davalı şirketin alt işveren olduğu kömür işletme sahasında işçi olarak çalıştığı, 13/05/2014 tarihinde meydana gelen göcükte hayatını kaybettiği , kusura ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda …’nin %70, … İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün %20,…’in %5, … ve … Bakanlığının %5 oranında kusurluğu olduğunun belirlendiği, hesap yönünden, gerekçeli ve denetime elverişli şekilde düzenlenen hesap bilirkişi raporu ile davacı … ‘nın … tarafından karşılanmayan maddi tazminat alacağı bulunduğu ,

Davacıların murislerinin kömür ocağında meydana gelen göcük sonucu ölümü nedeniyle duydukları acı ve çektikleri ızdırap göz önüne alınarak lehlerine manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği …” gerekçesi ile davacı annenin maddi tazminat isteminin kısmen kabulüne, davacı baba ve kardeşin maddi tazminat istemlerinin reddine, tüm davacıların manevi tazminat istemlerinin ise kısmen kabulüne karar verilmiştir. Diğer makalemiz olan iş hukuku avukatı hakkında hazırlanan makaleyi okuyabilirsiniz.

0 Yorum

Yorum Bırak