İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur? | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?

İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?

İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?

İş Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür Nasıl Başvurulur?

İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur? Hukuk sisteminin kusursuz bir biçimde işleyebilmesi adına dava türlerine göre davaların görüleceği mahkemeler de farklılaştırılmıştır. İş Kanunu’nda belirtilen esaslar ve maddelere göre işçiler ve işverenler ya da bunların temsilcileri arasındaki tüm uyuşmazlıkların iş mahkemelerin de görülmesi sağlanıyor.

İş mahkemelerinde en çok işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri ya da iş kanunu ile tarafların sahip olduğu haklar üzerine çıkan anlaşmazlıklar konusunda davalar açılmaktadır.

İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur Dava Açma Süreci Nasıl İşler?

İş Kanunu’na göre işçilerin ve işverenlerin haklarının korunması adına her iki taraf da dava açabilmektedir. Bu konuda görevli olan mahkemeler iş mahkemeleri oluyor. İş mahkemelerinde açılacak olan her davanın Türkiye’de bulunan hangi iş mahkemesinde açılacağının belirlenmesinde iki temel durum geçerlidir. Bunun için işverenlerin ikametleri ya da işyerlerinin bulunduğu yerler esas alınarak mahkemeler belirlenebiliyor.

İş mahkemelerinde hukuk sistemi içerisinde şifahi yargılama olarak adlandırılan usul uygulanmaktadır. Buna göre mahkeme tarafından tarafların karşılıklı olarak anlaşılması üzerine karar verilmeye eğilimli davranış sergilenir. Ancak taraflar bu konular hakkında bir uzlaşma noktası bulamazlarsa yargılama sürecine devam edilmektedir. İş mahkemeler tarafından verilen son kararlara karşı kişiler istinaf yoluna gidebilirler. Özellikle paranın dikkate alınmadığı davalarda verilen kararlar hariç olmak üzere, miktar bakımından bin liranın altı söz konusu olan davalarda kararlar kesin olmaktadır.

İstinaf yoluna başvurmak isteyen kişilerin bazı zamanaşımı sürelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için kişilerin tefhim ya da tebliğ sürelerinden itibaren sekiz gün içinde istinaf yoluna gitmeleri gerekmektedir. Bunların yanı sıra iş mahkemelerinde görülen davalardaki tanımlara dikkat edilmesi de gerekmektedir. Buna göre işçi ücret karşılığı emek ortaya koyan kişi, işveren işçileri çalıştıran kişi ve işyeri de işin yapıldığı yer olmaktadır.

İş Mahkemeleri Kanunu açıklık ilkesi bulunmayan durumların ortaya çıkması halinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanması kuralı benimsenmektedir. Bunların dışında küçük istisnaların olmasının yanında tüm işyerlerinde işveren ve işçiler arasındaki hakların belirlenmesi için İş Kanunu uygulamalarına bakılmalıdır.

İş Kanunu içerisine dahil olan ve iş mahkemesi tarafından görülen davaların en sık karşılaşılan durumları ise işçi ve işveren arasında ortaya çıkan iş sözleşmesinden yana uyuşmazlıklar olmaktadır. İş mahkemeleri tek bir hakim tarafından idare edilen mahkemelerdir. İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde Bağımsız İş Mahkemeleri bulunuyor olsa da bu mahkemelerin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapmaktadır.

İşçiler kendi haklarının korunmadığı durumların ortaya çıkması halinde haklarını ancak iş mahkemeleri aracılığıyla temin edebiliyorlar. Bu sebeple işçinin mahkemeden haklılığını ortaya koyarak çıkması için mutlaka davalar konusundaki tüm detayları bilerek hareket etmesi gerekmektedir. (İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?)

İş Mahkemesine İşe İade Davası İçin Nasıl Başvurulur İşe İade 

Haksız bir gerekçeyle iş sözleşmesi feshedilerek işten çıkarılan bir işçinin bu gerekçenin asıl olmadığını ya da farklı bir gerekçeyle sözleşmesinin ispatını gerçekleştirdiği takdirde işe iade davası ile hakkını alabilmesi mümkün olmaktadır.

Bu dava sonucunda kişiler 12 aya kadar çıkabilen maaş karşılığı ücretlerini tazminat olarak alabiliyorlar. Bu tazminata aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı gibi rakamlar da eklenmektedir.

İşe İade Davası Zamanaşımı Süreleri

İşe iade davalarında çıkan kararlara göre zamanaşımı süreleri farklılık gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak eğer tazminat ödenmesi söz konusu ise 10 yıl içinde eğer ücretlerin ödenmesi söz konusu ise bu durumda 5 yıl içinde hakların iade edilmesi gerekmektedir. Bu sürelerin başlangıç noktası olarak işçilerin işten ayrılmaları kabul ediliyor.

Ücretlerin hesaplanmasında da zamanaşımı sürelerinin tamamlanmasının ardından süre işlemeye başlıyor. Ancak yıllık izinlerin ücretleri söz konusu olduğunda bazı detaylar bulunmaktadır. Bunun için işçinin işten ayrılması başlangıç noktası olarak kabul edilir. (İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?)

İhtarname Hangi Durumlarda Gereklidir?

İş Hukuku içerisindeki en önemli kavramlardan biri de ihtarnameler olmaktadır. Buna göre işten ayrılan ve alacaklarının bir kısmı ya da tamamını alamayan kişilerin ihtarname ile durumu bildirmeleri gerekmektedir.

Bunun için kullanılan aracı kurumlar noterler olmaktadır. İhtarname içinde işçi tarafından istenilen alacakların miktar ve nitelik açısından hangi özelliklere sahip olduğunun belirtilmesi aynı zamanda işveren tarafından ödemelerin yapılmasında da büyük bir kolaylık sağlayacaktır. (İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?)

İş Mahkemesine Kim Tarafından Nasıl Başvurulur?

İş mahkemesinde dava açmaya karar veren kişiler için bilinmesi gereken en önemli husus diğer davaların aksine kişilerin kendi başlarına çok kolay bir şekilde davaları açmaları olmaktadır. Dava dilekçesinin hazırlanması ve bu dilekçenin İş ya da bunun yerine yetki sahibi olan Asliye Hukuk Mahkemesine teslim edilmesi halinde davaların açılması mümkün olabiliyor. (İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?)

İş Mahkemesine Avukat İle Nasıl Başvurulur?

Her ne kadar iş mahkemesine açılacak olan davalarda kişilerin kendi başlarına davaları açabilmesi mümkün olsa da özellikle dava dilekçesi ya da hangi mahkemeye başvurulması gibi önemli teknik hukuki detaylar göz önüne alındığında sürecin bir avukat yardımı ile sürdürülmesi daha anlamlı olacaktır. Böylece işçilerin ya da işverenlerin haklarını en kısa sürede alması adına davalar mümkün olduğu kadar erken sonuçlanabiliyor.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?)

İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur? | Sıkça Sorulan Sorular

İş Mahkemesine dava nasıl nerede açılır

Davacı vekili, müvekkilinin davalı ile bir proje çizimi konusunda anlaşmaları neticesinde çizimi gerçekleştirip faturasını karşı tarafa göndermesine rağmen ödeme yapılmadığını, Eskehir .. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası ile girilen takibe itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptaline, takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmtir. (İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?)

Davalı vekili, taraflar arasında hiç bir akdi ilki bulunmadığını, müvekkili için bir  yapılmadığını, salt fatura düzenlenmesinin borç doğurucu nitelikte bulunmadığını, sözleşme veya projenin onayına dair bir teyit bulunmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemtir.

İş Mahkemesinde cezai şart talep etme koşullarının oluşup oluşmadığı

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; davalının, davacı şirkette çalışırken edindiği bilgi, portföy ve know-how bilgilerini kullanarak, davacının  yaptığı birçok bayiden sipar alarak bu siparleri  yerinden ayrılmadan önce ortak olduğu şirkete yönlendirmek suretiyle taraflar arasında akdedilen sözleşmenin 10.maddesinde yazılı rekabet yasağına aykırı davranıp davranmadığı;

Buna göre, davacının, davalıdan cezai şart talep etme koşullarının oluşup oluşmadığı; noktalarında toplanmaktadır.

İş Mahkemesine dava dilekçesinde talepler nasıl yazılır

Davalı vekili cevabında;  davayı kabul etmediklerini, davacının çilerin hak ve alacaklarını aldıklarına ilkin ibranameleri, teknik şartnamenin 3. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olarak sunmadığı, ayrıca verilen teminat mektuplarının geçerlilik süresi dolduğu için, çi hak ve alacakları ile ilgili bir teminat olmak üzere hak ed ödemelerinin yapılmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmtir.

iş mahkemesine nasıl dava açarım

 akdinin haksız olarak feshedildiği iddiası ile davada ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, haftalık tatil ücreti, genel tatil alacağı ve Asgari Geçim İndirimi alacağı talepli dava açtığı davanın halen derdest olduğu,

TBK 447/2 maddesi gereğince feshin haksız olduğu söz konusu mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde rekabet yasağının sona ereceği ve cezai şart talep etme imkanı ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, ilk derece mahkemesince feshin haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığı iddiası ile davalı tarafından İş Mahkemesi‘nde açılan ve görülmekte olan dava sonucunun beklenmesi; söz konusu davada feshin haksız olduğu sonucuna varıldığı taktirde davacının TBK’nın 447/2 madde ve fıkrası uyarınca tazminattalebinde bulunamayacağı.

Her ne kadar İlk derece mahkemesince anılan dosyanın bekletici mesele yapılmasına gerek bulunmadığına dair ara karar verilm ise de; sözleşmenin feshine veren sebebiyet verm ise rekabet yasağının ortadan kalkacağı gözetilerek bu davanın neticesini etkiler mahiyette bulunduğu hususu gözden kaçırılarak karar verilmesi yerinde görülmediğinden hükmün kaldırılarak İş Mahkemesinde görülmekte olan davanın huzurdaki dava yönünden bekletici mesele yapılması için dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine karar verilmesi gerekmtir.

İş Mahkemesi Kararlarına göre istinaf başvurusu nasıl yapılır

İş Mahkemesine yansıyan delil durumu ve dosya içeriği müfett raporunun iptalini sağlayamadığını ve kararın kesinleştiğini, ancak huzurdaki davada asıl veren-alt veren ilkisinin önemli olmayıp taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiğini, davalı tarafın İş mahkemesi kararını ileri sürerek mahkemeyi ve bilirkiyi yanıltmaya, imzaladığı sözleşme şartlarından kurtulmaya çalıştığını, İş Mahkemesinde yeterli savunma yapılmadığı hasebiyle davanın kaybedildiği ve müvekkil şirketin kötüniyetli olduğu belirtm ise de davalı tarafın bu isnadında haksız olduğunu,  bahse konu davada davalı şirketin ihbar olunan değil taraf sıfatına sahip olduğunu,  savunmalarını mahkemeye bizzat sunduğunu, bu nedenlerle istinaf talebinin reddine karar verilmesi istenm, HMK.nun 348.maddesine göre katılma yoluyla istinaf talebinde bulunulmadığı görülmüştür. (İş Mahkemesine Nasıl Açılır Başvurulur?)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor