İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH SEBEPLERİ NELERDİR

Davacı çi,  sözleşmesinin geçerli nedene dayanmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile e iadesine ve boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakları ile e başlatmama tazminatına dair karar verilmesini talep ve dava etmtir.

Davalı veren, letmesel karar nedeni ile feshigeçerli nedene dayandığını savunmuştur.

İlk derece mahkemesi tarafından davanın kabulü ile davacının ine iadesine, davalının sonuçlarından sorumlu tutulmasına karar verilmtir.

Davalı vekili tarafından, savunma gibi beyanda bulunularak istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Dairemizce dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda; davacının  sözleşmesinin 04/12/2015 tarihinde alman letmesel karar nedeniyle yazılı olarak yapılan bildirim ile feshedilm ise de davalı veren tarafından letmesel karar öncesi ve sonrasına ilkin şirketin organizasyon şemalarının ibraz edilmediği, yine şirketin zarar ettiği belirtilm ise de mali durumunu gösterir bilançosunun ibraz edilmediği, davacı ile aynı nedenle ten çıkartılan M. D. tarafından Ankara 39. İş Mahkemesinin 2016/784 esas sayılı dosyasında hukukçu, mali müşavir ve letmeciden oluşan bilirki heyetinden alınan raporda da verenin letmesel karar nedeniyle geçerli feshi ispat edemediğinin açıkça belirtildiği, davalı tarafça feshigeçerli nedene dayandığının ispat edilemediğinden yapılan feshin geçersiz olduğu anlaşılmış,

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve re’sen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu; ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurmak gerekmtir.

        İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI FESİHİ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  •         Diğer Sayfarımıza bakınız genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor