İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti

İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti

İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti

İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti Ne Demektir?

İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti, İşçilerin aldıkları ücretler hakkında sıklıkla kullanılan kavramlardan biri olan gerçek ücret tanımı beraberinde alınan ücretlerden farklı ücretlerin de bulunup bulunmadığı konusunda soruları da getirmektedir. Gerçek ücret kavramı doğrudan sigorta primleri ile ilgili bir kavram olmaktadır. İşveren tarafından zaman zaman işçi maliyetlerinin düşmesi adına bazı kötü niyetli kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na yanlış bildirimlerde bulunabiliyor. Uygulamada oldukça sık bir şekilde yapılan ve neredeyse işçilerin büyük bir bölümü tarafından da kabul edilmiş olan bu durum gerçek ücretin tespitinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. İş sözleşmelerinin sona ermesi ya da feshedilmesi süreçlerinde tazminat gibi alacaklar konusunda hak iddia ederken kişilerin alacağı miktarların belirlenmesinde burada yer alan sigorta prim ödemeleri önemli nitelik kazanmaktadır.

İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti Neden Önemlidir?

İşçi ücretleri kişilerin sadece hali hazırda sürdürmekte oldukları yaşamlarının devamı için kendilerine gerekli olan paralar olmamakta aynı zamanda emeklilik dönemlerinde alacakları maaşların belirlenmesinde de etkili olmaktadır. Bu kişiler gerçek ücret tespiti sayesinde işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na eksik bildirimi yapılmış olan rakamların düzeltilmesini sağlayabiliyor.

Bir diğer önemli nokta gerçek ücret tespiti ile belirlenmiş olan rakamların kişinin işten ayrılmasının ardından hak iddia edebileceği tazminat gibi masrafların belirlenmesinde etkisinin bulunacağıdır. Özellikle kıdem ve ihbar tazminatlarının alınmasını gerekli kılacak şekilde iş sözleşmesinin feshedilmesi yoluyla işten ayrılma söz konusu ise işçinin almış olduğu son aydaki ücreti üzerinden bir hesaplamaya gidilmesinden dolayı gerçek ücretin kayıtlı olması önem kazanacaktır. Geriye dönük çalışma ücretlerinde ise kişinin saatlik ücretleri üzerinden belirlenmiş olan miktarlara dikkat etmesi gerekecektir.

İşveren İşçi Ücretini Neden Az Gösterir?

İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmakla yükümlü olduğu ücret bildirimleri ve sigorta prim bildirimlerinde ücretleri düşük göstermesinin temel ve tek sebebi işçi maliyetlerini azaltma isteği almaktadır. İşçiye vereceği rakamlar üzerinden daha fazla vergi vermek istemeyen işverenler asgari ücretlerin kişiye teslim edilmesinin ardından bunun üzerine eklenecek miktarları vergiye takılmaması adına işçiye elden teslim şeklinde verebiliyor. Bu durum beraberinde çift taraflı bir sorun getirmektedir. Pek çok işçi geleceğini düşünmek yerine gününü kurtarmayı düşünmekte ve ücretlerinin düşük gösterilmesine razı olarak maaşının artırılmasını talep etmektedir.

Düşük Ücretten Bildirim Yapılırsa Ne Olur?

İşçiler açısından bunun sonuçlarının özellikle işten çıkışlarda tazminat benzeri ödemeler alınırken yaşanacak olan kayıplarla emeklilik dönemlerinde alınacak maaş miktarlarının az olması olduğu daha önce belirtilmişti. İşverenler açısından bu durum ise Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuran işçilerin taleplerinin haklı çıkması halinde işverenleri idari para cezaları ile cezalandırılmaları söz konusu olduğunda etkili sonuçlar vermektedir.

Bazı işçilerin çalışma faaliyetini sürdürmekte iken almış olduğu ücretlere itiraz etmediği görülürken daha sonrasında bu rakamlara itiraz etmesi durumu ortaya çıkabiliyor. Bu tür durumlarda işçilerin iş mahkemelerine dava açarak ücretlerinin daha yüksek olduğu yönündeki taleplerinin karşılık bulmasını istemesi söz konusu olmaktadır. Mahkeme bu konuda hakkında karar verirken pek çok veriden hareketle hükmü oluşturur. Tanık beyanları bu noktada ilk önem verilen deliller olmaktadır. Bununla birlikte devletin son yıllarda özellikle üzerinde çalışmakta olduğu meslek gruplarına yönelik alınan en düşük ücret miktarlarının tespit edilmesi adına meslek odaları bulunuyorsa bunlardan bilgi alınmasına da önem verilir. Mahkeme bilirkişi görüşüne başvurmak isterse bunun için gerekli şartları da sağlar. Ücret tespitlerinde mahkemenin işçi sendikalarından bilgi istemesi de söz konusu olabiliyor.

İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti Davasında İspat Nasıl Yapılır?

İşçiler almış oldukları ücretlerin gerçek değerlerini farklı yollarla ispat edebilmektedir. Bu noktada benzer meslek gruplarındaki çalışma ücretleri ortalama değerler bakımından bilinen ya da meslek odaları tarafından belirli ücretler altında çalışması beklenmeyen kişiler için ispat yükümlülüğü kolayca yerine getirilmektedir. Bunun dışında ücretlerin ödemesinin yapıldığı banka hesabı gibi verilerden de gerçek ücretin değeri belirlenebiliyor. Sadece banka kayıtlarına bile sahip olan kişiler yeterli şartı ispat için sağlamış olacaktır.

İşçiler iş sözleşmelerinin feshedilmesi ile birlikte tazminat ve benzeri alacaklarında kesintiler yaşanmaması ve emeklilik dönemlerinde alacakları maaşların düşük olmasını istemiyorlarsa mutlaka gerçek ücret tespitini yaptırmalıdırlar. Mahkemeye yapılan başvurular sonrasında kişilerin gerçek ücret tespitlerinin yapılması için her türlü delili mahkemeye sunması da gerekmektedir.

Yargıtay Kararı – İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas: 2016/9792 Karar: 2016/13418 Karar Tarihi: 07.11.2016

HİZMET VE PRİME ESAS KAZANÇ TESPİTİ DAVASI – DAVACININ HİZMET TESPİTİNE YÖNELİK KURULAN KARARINDA BİR İSABETSİZLİK BULUNMA – AYLIĞIN TESPİTİNDE KANUNDAKİ ESASLAR DAHİLİNDE DELİLLERİN CELBEDİLİP DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Yerel mahkemece davacının hizmet tespitine yönelik kurulan kararında bir isabetsizlik bulunmayıp, tespite karar verilen sürede davacının aldığı aylığın tespitinde, kesinleşen işçi alacağı davası sonucunun, tespite konu döneme oranlanması yoluyla hüküm kurulmuşsa da, kanundaki esaslar dahilinde deliller celp edilip, değerlendirildikten sonra, sonucuna göre karar verilmesi gerekir. (İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor