İşe İade Nasıl Olur

İş kanunu ile belirlenmiş haklar dahilinde, usulsüz bir şekilde işten çıkartılan işçi, açacağı işe iade davası ile işine geri alınmasını isteyebilir. İşveren fesih ile birlikte işten çıkarılan işçinin ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ücreti ve diğer alacaklarının ödenmesi işe iade davasını açmaya engel değildir.

İşe İade Davasına Konu Olan Performans Düşüklüğü Haklı Sebep Mi?

İşveren genelden işten çıkarma ve işe iade davalarında en çok konu olan sebeplerden biri performans düşüklüğüdür. Yargıtay kararlarına göre performans düşüklüğünü sebep göstererek işçinin işten çıkarması durumunda, performansınızı nasıl ölçtüğün değerlendirmeyi neye göre yaptığını yazılı ve somut verilerle birlikte olması gerekmektedir.

İşe İade Davası Başvuru Süresi Nedir ?

4857 sayılı iş kanunun 20. maddesi uyarınca, işçi iş sözleşmesinin fesih bildiriminde sebep gösterilmeden veya geçerli sebep gösterilmeden veya geçerli bir sebep gösterilmediği, yolunda ki iddiası bulunduğu takdirde fesih bildirimin kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde iş mahkemesine dava açması gerekir.

İşe İade Davasında İspat Yükümlüğü Kimdedir ?

İşveren geçerli sebebin varlığını kendisi ispatlamakla yükümlüdür. Şayet işçi, fesihin işverenin gösterdiği sebep dışında bir sebebe dayandığını ileri sürmesi durumunda bunu ispat yükümlülüğü altında olacaktır.

İşe İade Nasıl Olur – Dava Şartları

İşe İade Davası Açılma Şartlarından bahsedecek olursak, İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekmektedir. İşçinin çalıştığı süre yani kıdemi en az 6 ay olmalıdır. İş yerinin işçi sayısı  otuz veya daha fazla işçi çalıştıran bir yer olması gerekmektedir. (İşverenin çalıştırdığı işçi sayısı şubelerdeki çalışanlarda dahil edilir) İşçi İşyerinde çalışırken işveren vekili olmamak şartları bulunmaktadır.

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

İşe İade Nasıl Olur – Tazminat Miktarları

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşe iade Avukatı ile takip edilmesini tavsiye ediyoruz.

İşe İade Nasıl Olur

İşe İade Nasıl Olur

 

Ankara avukat