Kapalı Açık Fatura İcra Takibi

Kapalı Açık Fatura İcra Takibi konusu ile ilgili olarak yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kapalı Açık Fatura İcra Takibi Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  1997/5184 Karar: 1997/5705 Karar Tarihi: 15.09.1997 – Kapalı Açık Fatura İcra Takibi İtirazın İptali

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – EKMEK BEDELLERİNİN ÖDENMEMESİNDEN DOĞAN ALACAĞI TAHSİLİ VE İCRA İNKAR4 TAZMİNATI TALEBİ – İSPAT KÜLFETİNİN DAVALIYA DÜŞMESİ -TARAFLARIN SUNDUĞU DELİLLERİN SURET OLMASI – DELİLLERİN ASILLARININ İNCELENEREK HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ

ÖZET: Taraflar delillerini ibraz etmiş ve incelenen belgelerin suret olduğu anlaşılmıştır. Taraflar bu delillere dayanmış olmasına göre, delillerin asıllarının getirtilmesi ve faturaların açık veya kapalı olup olmadığı belirlenmelidir. Kapalı fatura ibrazı halinde, bu faturaların davalı alıcı tarafından ödendiğinin kabulü gerekir. Aksi halde, yani faturalar açık ise, bu takdirde de, satış bedelinin ödenmediğinin kabulü ile ispat külfetinin davalıya düştüğünün kabulü zorunlu olur. (6762 S. K. m. 2, 23)  (2004 S. K. m. 67)

Davacı satıcı, davalı alıcının almış olduğu ekmek bedelini ödemediğini ileri sürmüş ve davalı da, faturalarla bedelin ödendiğini savunmuştur. Satışın peşin olması halinde, satış bedelinin mal teslimi halinde yapılacağı ve bu durumda, bedelin ödenmediği iddiasının davacı tarafça ispat edilmesi gerektiği açıktır. Eğer, satış konusu mal teslim ile bedelin sonra ödeneceği kararlaştırılmış ise, bu takdirde satış bedelinin ödendiğini de alıcı ispat etmelidir.

Taraflar delillerini ibraz etmiş ve incelenen belgelerin suret olduğu anlaşılmıştır. Taraflar bu delillere dayanmış olmasına göre, delillerin asıllarının getirtilmesi ve faturaların açık veya kapalı olup olmadığı belirlenmelidir. Kapalı fatura ibrazı halinde, bu faturaların davalı alıcı tarafından ödendiğinin kabulü gerekir. Aksi halde, yani faturalar açık ise, bu takdirde de, satış bedelinin ödenmediğinin kabulü ile ispat külfetinin davalıya düştüğünün kabulü zorunlu olur.

Açıklanan bu ilkeler çerçevesinde delillerin asıllarının istenmesi, faturaların açık veya kapalı olduğunun saptanması ve taraflar defterlere dayanıyor ise, bu defterlerin de ibrazı ve uzman bilirkişi aracılığı ile incelenmesi ve sonucu çerçevesinde karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle davanın reddi doğru gröülmemiş ve yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

Kapalı Açık Fatura İcra Takibi

Kapalı Açık Fatura İcra Takibi

YARGITAY KARARI: KAPALI – AÇIK FATURA İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2006/6891 Karar: 2007/693 Karar Tarihi: 01.02.2007 – Kapalı Açık Fatura İcra Takibi İtirazın İptali

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – DAVALININ TİCARİ DEFTERLERİNDE ALIM SATIM İLİŞKİSİNİN VERESİYE OLARAK YAPILDIĞINA İLİŞKİN BİR KAYIT BULUNMAMASI – MAL BEDELİNİN PEŞİN OLARAK ÖDENDİĞİNİN KABUL EDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı işletme defteri tutmaktadır. Davalının ticari def­terlerinde alım satım ilişkisinin veresiye olarak yapıldığına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. BK’ nın 182. maddesine göre, aksine sözleşme ve adet bulunmadığı takdirde satıcı ve alıcının borçlarını, aynı zamanda ifa ile yü­kümlüdür. Bu hüküm ve faturanın kapalı olması hususu gözetildiğinde mal bedelinin peşin olarak ödendiği kabul edilmelidir. Davacı tarafça fatura be­delinin ödenmediği kanıtlanamadığına göre, davanın reddi gerekir

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre takip ve davanın kapalı faturaya dayandığı, kapalı faturanın ödemeye ilişkin karine teşkil ettiği, davacının bu karinenin aksini kanıtladığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davalının yetki ve husumete ilişkin itirazının yerinde görülmemesinde bir isabetsizlik bulunmadığından, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacının alacağı ile ilgili olarak dayandığı faturalar kapalı faturadır. Kapalı fatura mal bedelinin ödendiğine karine teşkil eder. Ancak bu karinenin aksi ispat edilebilir. Davalı işletme defteri tutmaktadır. Davalının ticari def­terlerinde alım satım ilişkisinin veresiye olarak yapıldığına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. BK’ nın 182. maddesine göre, aksine sözleşme ve adet bulunmadığı takdirde satıcı ve alıcının borçlarını, aynı zamanda ifa ile yü­kümlüdür. Bu hüküm ve faturanın kapalı olması hususu gözetildiğinde mal bedelinin peşin olarak ödendiği kabul edilmelidir. Davacı tarafça fatura be­delinin ödenmediği kanıtlanamadığına göre, davanın reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulünde isabet görülmemiştir.

 

Ankara avukat