Kıdem Tazminatının Hesaplanması Örnekleri | Ankara Avukat

Ankara Avukat

Kıdem Tazminatının Hesaplanması Örnekleri

Kıdem Tazminatının Hesaplanması Örnekleri

Kıdem Tazminatının Hesaplanması Örnekleri vereilmesi ve konusu, Kıdem tazminatında alınacak miktarın hesaplanması alınan maaş ile birlikte giydirilmiş brüt ücret denen ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatının alınabilmesi için ya iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi ya da haklı bir sebebe dayanılarak işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması gerekmektedir.

Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise evlenmeyle birlikte 1 yıl içinde işten ayrılmak haklı bir sebep olarak iş kanununda belirtilen hususlardandır. Aynı şekilde iş sebebiyle hastalık, iş yerinin taşınması, işin değişmesi, iş yerinde iş veren tarafından hakarete, tacize maruz kalma gibi her türlü sebebin varlığı halinde de haklı nedenlere dayanan işten ayrılmaya örnek verilebilir.

Kıdem tazminatı hesaplanması örnekleri ile sizde ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı belirleyebilir ve dava sonucunda kıdem tazminatı miktarınızı bulabilirsiniz.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin almış olduğu brüt ücret esas alınmaktadır. Kıdem tazminatının hak edilmesi için en az 1 yıl aynı işyerinde çalışılması gerekir. 1 yıldan fazla çalışılan süreler ise artan hesaba göre bulunur.

Kıdem tazminatı hesaplama 2019 yapılırken brüt ücrete yol, yemek, ikramiye gibi ödenen ücretler eklenir. Kıdem tazminatına 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi uygulanır.

Örnekle açıklamak gerekirse 15/01/2009 tarihinde işe girmiş normal ücreti 2.750,00 TL, yemek ücreti ve yol ücreti 575 TL olan bir çalışanın 31/03/2019 tarihindeki kıdem tazminatı ne kadar olur sorusunu cevaplamak için öncelikle çalışma süresini hesaplamak gerekir.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması Örnekleri

Çalışma süresi 10 yıl 2 ay 15 gün olarak belirlenecektir. Kıdeme esas çalışma ücreti 3.325,00 TL olduğundan;

3.325,00*10=33.250,00

3.325,00*2/12= 554,16

3.325,00*15/360=138,54

Toplamda; 33.942,7 TL kıdem tazminatı bulunmuş olmakla birlikte damga vergisi oranı bu miktardan düşüldüğünde 33.942,7*0,00759=257,62 TL olarak hesaplanacak ve tüm tutardan bu miktar çıkarıldığında net kıdem tazminatı 33.690,08 olarak bulunabilecektir.

Aynı şekilde alınan brüt asgari ücret üzerinden sizde yukarıdaki işlem basamaklarını takip ederek alacağınız kıdem tazminatınızı hesaplayabilir veya kıdem tazminatı hesaplama uygulamalarıyla tazminat miktarınızı bulabilirsiniz. Ancak 2019 yılının ilk altı ayında belirlenen yıllık kıdem tazminatının tavan miktarı 6.017,60 TL’yi geçememektedir.

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Kıdem tazminatı 2019 davası çok sık görülen iş hukuku dava çeşitlerindendir. Dava açılmadan önce arabulucuda işçi ve işverenin uyuşmazlığının çözüme kavuşturulması için bir araya getirilmesi zorunlu bir uygulamadır. Buradan bir sonuç alınamaması halinde kıdem tazminatı dava dilekçesi hazırlayarak işveren aleyhinde dava açılabilir.

Kıdem tazminatı dava dilekçesi hazırlanırken davalı ve davacı kimlik bilgilerinin yanı sıra tarafların adres ve telefon numaralarına, varsa avukata ait bilgilere, davanın konusuna ve davada istenilen netice ve talep bölümlerine dava dilekçesinde mutlaka yer verilmelidir.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında brüt ücretlerle birlikte giydirilmiş ücretlerde denen ikramiye, prim, yol ve yemek yardımı gibi ücretlerde hesaba katıldığından dava dilekçesinde alınan bu ücretlerin delilleriyle ispat edilmesi davacının sorumluluğundadır.

Kanuna uygun her türlü delil vasıtasıyla ispatlanabilecek bu tutarların dava dilekçesinde yer almaması halinde hak kaybına uğramak kaçınılmaz olacağından dava dilekçesinin hazırlanması ve davanın takibi aşamalarında iş hukuku alanında profesyonel hizmet veren avukatlık ofislerinde hukuki destek almak da fayda vardır.

Kıdem Tazminatı Davası Nerede Görülür?

Kıdem tazminatı davası açılabilmesi için öncelikle arabuluculuk uygulamasına müracaat edilmesi zorunluluk arz etmektedir.

İşyerinden haklı bir sebebe dayanılarak ayrılmak veya iş akdinin haksız yere feshedilmesinin tebliğini takiben 30 gün içinde arabulucuya başvurarak işverenden kıdem tazminatı talep edilebilir.

Kıdem tazminatı konusunda arabulucuda anlaşma sağlanmazsa arabulucuda anlaşılamadığına dair düzenlenen son tutanaktan 15 gün içinde iş mahkemesine kıdem tazminatı davası açılabilir.

Kıdem tazminatı davası açılmasında görevli mahkeme iş mahkemesi olmakla birlikte iş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri işçi ve işveren uyuşmazlıklarına bakmakla görevlidir.

İş davalarından olan kıdem tazminatı davaları işçi veya işverenin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine açılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Davasında Zamanaşımı İşler Mi?

Kıdem tazminatının talep edilmesinde çalışma süreleri zamanaşımı süresinin işlemesine engel teşkil etmektedir. İşten haklı sebeple ayrılma veya iş akdinin haksız yere feshedilmesi halinde kıdem tazminatı zamanaşımı süresi başlamaktadır. Bu süre 5 yıllık zamanaşımına sahiptir.

İş akdinin haksız yere feshedilmesi ya da işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde kıdem tazminatı talep etmek üzere önce arabulucuya sonrasında ise iş mahkemesine dava açılabilir.

Makalede Kıdem Tazminatının Hesaplanması Örnekleri konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve İş Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri Yargı Kararları

ALACAK DAVASI – İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ – İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHEDEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞI.

DAVACININ BRÜT KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASINDA BİLİRKİŞİ HESABI VE MAHKEME KABULÜNDE HATA YAPILDIĞI.

İşçinin KıdemTazminat Talepleri

İşçi  ihtarnamesi ile davalıya tebliğ ettiğini, davalının bu ihtarı 24.02.2016 tarihinde aldığını, ihtara cevap verdiğini, müvekkilinin ihtarnamesinde belirttiği alacaklarının tamamına itiraz ettiğini beyan ettiğini, müvekkilinin bu işyerinde satış temsilcisi olarak hafta içi ve hafta sonu günde 10 ile 12 saat, yaz dönemlerinde 14 ila 15 saat aralıklarında çalışmış bunun karşılığında fazla mesai ücreti ödenmediğini,

Ayrıca hafta sonu tatil günleri, dini bayramlar ve milli bayramlarda da çalıştığını, çalıştığı süre içerisinde de yıllık izinleri de kullandırılmadığını, müvekkilinin  bahse konu bu çalışmalarının karşılığı olan ücretlerini çeşitli zamanlarda sözlü olarak talep etmesine rağmen, kendisine ödenmediğinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenler ile fesh ederek bunu davalıya ihtarname ile bildirdiğini,

Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 1.500 TL kıdem tazminatının akdin fesih tarihi olan 19.02.2016 tarihinden itibaren işletilecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 1.000 TL ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta sonu tatil günleri, milli ve dini bayramlarda çalışma ücretleri ve de yıllık izin ücret alacaklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ve tahsili ile birlikte muhakeme giderlerinin ve de avukatlık ücretinin de davalıya yüklenilmesine karar verilmesini, talep ettiği anlaşılmıştır.

İşverenin Kıdem Tazminat Ve Davanın Reddi Talebi

Davacının çalışmaya başladığı ilk günden itibaren fazla mesai süreleri (hafta tatili, ulusal ve milli bayramlar ile resmi tatil günleri dahil) ve diğer hakları hesaplanarak kendisine ödendiğini, aylık düzenlenen “ücret hesap pusulasını” (bordroları) imzalayan işçinin de bu hususları incelediğini ve kabul ettiğini, herhangi bir itirazı kaydı da olmayan işçinin taleplerinin haksız ve kötü niyetli olduğunu,

Kurumsallaşan müvekkili şirketin, bünyesinde çalıştırdığı bütün işçilerin aylık çalışmalarının net hesabını yaparak hak ettikleri ücretleri tam ve zamanında ödendiğini, yukarıda bahsi geçen ihtarnamede davacının “defalarca talep etmeme rağmen yıllık izinlerimde kullandırılmadığını” demek suretiyle istifa ettiğinin belirtmesinin haksız olduğu.

Toplam 28 gün olan iznimin 20 gününü kullanmayacağımdan dolayı parasının verilmesini…” bakiye yıllık ücretli izin hakkını kullanmayacağını bildirdiğini, yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 7. madde düzenlemesinde işçinin yazılı olarak izin talep etmesi gerektiği belirtilmiştir: “İşçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir.

” Davacı işçi; şayet defalarca başvurmuş ise bu hususu ispat etmesi gerektiği, kaldı ki; davacı-işçi yıllık ücretli izin kullanmak istediği her seferinde YAZILI OLARAK işveren yetkilisine başvurmuş ve izinlerini kullandığını, (Sunulan işçi dosyasıyla ispatlı olduğu) istifa eden davacının, bakiye 20 günlük yıllık ücretli izin hakkının karşılığı ve son maaşı ile birlikte hesaplandığı.

İş akdini haksız fesheden davacının kıdem tazminatı talebi de yersiz ve haksız olduğu, bu sebeple tarafımıza ait hak ve alacakları saklı tuttuğumuzu bildirmekle açılan davanın reddinin gerektiğini, ifade etmiştir.

Yerel Mahkemenin Kıdem Tazminat Talebi

Fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti taleplerinin REDDİNE,

Davacının KIDEM TAZMİNATI alacağı talebinin KABULÜ ile brüt 6.213,32 TL kıdem tazminatı alacağının fesih tarihi olan 19/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davacının ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ücreti alacağı talebinin KABULÜ ile takdiren %30 hakkaniyet indirimi uygulanmak suretiyle hesap ve tespit olunan brüt 396,77 TL UBGT alacağının 300,00 TL’sinin dava tarihi olan 10/03/2016, bakiyesinin ıslah tarihi olan 27/11/2017 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine

26 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Telefon WhatsApp