Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat

Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat

Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat

 Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat, Kişilik haklarına karşı tedbir davası, Bireylerin doğuştan gelen haklarına, yani kişinin kişi olduğu için sahip olduğu haklara kişilik hakları denir. Türk Medeni Kanununun 24. maddesinde kişilik haklarına yapılan hukuka aykırı müdahalelerin tümü kişilik haklarına saldırı olarak tanımlanmıştır. Kişilik haklarına saldırıdan dolayı tedbir davası açarak, doğabilecek maddi ve manevi zararların önüne geçilebilir. Eğer kişilik haklarına saldırı önlenemezse bu kez de tazminat davası ile maddi ve manevi zararların giderilmesini hukuki yollarla sağlayabilirsiniz. Peki kişilik hakları nedir? Kişilik haklarımızı korumak adına hukuki açıdan neler yapılabilir.

İnsanlığa bağlı olan değerlerin tümü olarak da nitelendirebileceğimiz kişilik hakları, toplum içerisindeki itibarımız, onur, şeref, haysiyet, ekonomik varlığımız olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle doğum ile başlayan ve ölüm ile sona eren haklarımızdır.

Kişilik haklarına saldırı nedir?

Hukuki açıdan kişilik haklarımıza yapılan saldırılar özel hukuk ve kamu hukuku açısından farklı yorumlanabilir. Kişilik haklarımıza yapılan Hukuka aykırı müdahaleler, özel hukuk yorumunda tazminat talebi doğururken, kamu hukukunda ise cezai kararlar alınabilir. Türkiye’deki benzer örneklere bakıldığında özellikle sosyal medya üzerinden yapılan hukuk dışı müdahaleler, kişilik haklarına yapılan saldırıların en fazla yaşandığı durumlardır.

Türk Medeni Kanununun 24. maddesine göre, kişilik hakkına saldırılan bireyler, dava yoluyla bu haklarını koruyabilirler. Kişiler haklarını korumaya yönelik dava açılabileceği gibi, yapılan saldırılardan dolayı meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için de dava açılabilir.

Kişilik haklarının ihlaliyle ilgili açılabilecek dava türlerini şöyle sıralayabiliriz:

– Kişilik hakkı tedbir davası,
– Kişilik hakkı ihlali tespit davası,
– Kişilik hakkı ihlaline karşı durdurma davası,
– Kişilik hakkı ihlaline karşı tazminat davası

Bu davalar adlarından da anlaşılabileceği gibi, kişilik hakkınıza saldırı başlamadan önceki durumlarda koruma davası, saldırının hukuki açıdan tespit edilmesi yani bir bakıma ispatı için tespit davasıdır. Kişilik hakkınıza karşı bir saldırının sona erdirilmesi için durdurma davası ve saldırı nedeniyle maddi ve manevi zararınızın giderilmesi amacıyla tazminat davaları açma hakkınız kanunlarla koruma altına alınmıştır.


Maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir

Maddi tazminat davaları ile uğramış olduğunuz maddi zararların giderilmesi için hukuki süreç başlatılabilirken, kişilik haklarınızın zedelenmesi nedeniyle yaşayabileceğiniz üzüntü ve ızdıraba karşılık da manevi tazminat davası açabilirsiniz.

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat

Bir kişi başka bir kişi tarafından sehven ya da kasten zarar uğratılırsa, maddi tazminat davası açmaya hak kazanır. Bu kanun zarara uğrayanı korumak amaçlı oluşturulmuştur.

Uğradığı zarar sonrası başvurduğu dava sonunda mahkemenin karar verdiği maddi tazminatı almaya hak kazanır. Maddi tazminat davası yetkili mahkeme Asliye hukuk mahkemesidir. Bu mahkemeye maddi tazminat davası dilekçe ile birlikte açılabilmektedir.

Maddi tazminat davası dilekçe örneği ile birlikte yazılacak bir dilekçe, bölgede bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine verilerek başvuru yapılmalı ve dava süreci başlatılmalıdır.

Örneğin bir trafik kazası meydana gelmesi halinde, kazaya uğrayan kişi kusurlu olan kişiden zararlarına karşılık tazminat isteyebilir. Ve bu kişiye karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Böyle bir durumda ise dava trafik kazasının gerçekleştiği Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmelidir. Eğer araç sigortalıysa sigorta şirketinin bulunduğu yerde de görülebilir.

Maddi Manevi tazminat şartları vuku bulmuş ise dava görülmeye başlanır. Maddi tazminat davası şartları davayı açacak kişinin davalıdan yana bir maddi zarara uğraması olarak kısaca özetlenebilir. Davalı kusurun büyük kısmına sahip olmalı ve bu kusuru gerçekleştirmiş olmalıdır.

Davacı ise haklı pozisyonda ve hakkını arayan kişi konumunda olmalıdır. Maddi tazminat zaman aşımı davanın konusuna göre 1 ile 10 yıl arasında değişmektedir. Tazminat alımına neden olacak zarar ve yaşanan durumun şartlarına göre zaman aşımı süresi farklılaşabilir.

Bu nedenle olayın gerçekleşmesinden kısa süre sonra dava talebinde bulunmakta fayda vardır. Ayrıca davanızı yazdığınız bir dilekçe ile başlatabileceğiz gibi bu konuda bilgili bir tazminat avukatından da yardım alabilirsiniz. Avukatınız sizi tüm konularla ilgili bilgilendirip daha sağlıklı ve hızlı olarak sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Yargıtay Kararı – Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat

TAZMİNAT DAVASI – İDDİALARIN YAZILIŞ ŞEKLİNİN ÖZ İLE UYUMLU OLDUĞU – BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Dava, basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda; davaya konu kitapta yazılan ve davacı tarafından kişilik haklarına saldırı oluşturduğu iddia edilen konuların Cumhuriyet Başsavcılığının … E. sayılı soruşturma dosyasının sonucunda hazırlanan iddianameye konu edildiği,

Davacının sanık olarak yargılanmaya başladığı, bu hali ile kitapta yazılan olayların görünen gerçeğe uygun olduğu, yargılamaya konu olduğu, iddiaların yazılış şeklinin öz ile uyumlu olduğu,

Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yayının bu hali ile hukuka uygunluk unsurlarını taşıdığı anlaşılmakla istemin tümden reddine karar verilmesi gerekir iken, yanılgılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor