Atla

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır


Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır

AYRILIK NEDENİYLE MAL REJİMİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.

Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un 4. maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere Aile Hukuku'ndan (TMK m. 118-395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca belirlenen asliye hukuk mahkemelerinde davanın aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir.

MAL REJİNİN TASVİYESİ DAVASI

 • Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.
 • Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam eder. Dava boşanma veya iptal kararıyla sonuçlanırsa, bu mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır. Davanın retle sonuçlanması halinde eşler, kararın kesinleşmesini izleyen bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde, Kanunun yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.
 • Eşler, öngörülen bir yıllık süre içinde mal rejimi sözleşmesiyle yasal mal rejiminin evlenme tarihinden geçerli olacağını kabul edebilirler.Mal birliği veya mal ortaklığı rejiminin yasal mal rejimine dönüşmesi halinde, Türk Kanunu Medenisinin ilgili mal rejiminin sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.
 • Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.
 • Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.
 • Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.
 • Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler. Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılırlar.

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEK

Bir yanda ...............................................(KOCA) (isim, soyisim ve TC kimlik no), diger yanda ..................................................(KARI) (isim, soyisim ve TC kimlik no), olmak üzere eşler birlikte, (....../....../..........) tarihinde evlendiklerini beyanla, evlenme tarihinden geçerli olmak üzere işbu sözleşme ile aralarında MAL AYRILIĞI rejimini kabul etmişlerdir.

1- Bu mal rejiminin başlangıcından bu tarihe ve bu tarihten sonra da devamı süresince, her birinin çalışmasının karşılığını oluşturan edinimler, sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumlarından yapılan ödemeler, çalışma gücümüzün kaybı nedeniyle ödenmiş veya yapılacak olası ödemeler, kişisel mallarının gelirleri ve bu kalemde sayılan mallarının yerine geçmiş veya geçecek gelirler her birinin ayrı ayrı ve kendisine ait edinilmiş kişisel malını oluşturacaktır.

2- Eşlerin evlilik süresince kendi adına edindiği mallar, Ayrı ayrı ve yalnızca kişisel kullanımda bulunan eşyalar ile evlenmeden önce veya sonra miras yoluyla veya her hangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettikleri malvarlığı değerleri, hüküm olunmuş veya hüküm olunacak manevi tazminat alacakları ve bu kalemde sayılan değerlerin yerine geçen değerler her birinin kişisel malını oluşturacaktır.

3- Eşler, yasal sınırlar içinde, kendisine ait olan edinilmiş malları ile kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahiptir. Ayrıca birbirinin rızasına gerek olmaksızın paylı mülkiyet konusu malındaki kendisine ait pay üzerinde tasarrufta bulunabilecektir.

4- Eşlerden her biri, kendisine ait borcundan dolayı şahsına ait olan kişisel tüm malvarlığı ile sorumlu olacaktır. Mal ayrılığı rejimi gereğince taraflar diğer tarafın borcundan mesul değildir.

5- Mal rejiminin sona ermesi durumunda her biri diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. 6- Eşler birbirinden olan karşılıklı borçlarını takas suretiyle ödeyecektir.

7- Eşlerden birine ait mal kesiminden yine ona ait diğer kesimindeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulması durumunda, o kesimde değer artması veya azalması olmuşsa, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete uygun olarak denkleştirme yapılacaktır.

8- Eşlerden birinin ölümü halinde sağ kalan, ölene ait tereke üzerinde hak iddia etmeyecektir.
Taraflar arasında Mal ayrılığı rejimi kabul edildiği için boşanma vesair ihtilaflarda, bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni kanunu mal ayrılığına ilişkin hükümler uygulanacaktır.
Karı Koca ......................................... .......................................... (isim, soyisim) (isim, soyisim)

NOT: Sözleşmenin geçerli olması için en azından noterde imza tasdiki yapılması ve fotoğraflı olması gereklidir. Daha öncede belirttiğimiz gibi uzman bir hukukçudan yardım alınması daha doğrudur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır - Yorum
  GÜNEŞ KAŞIKCI -
  5 Ağustos 2016

  Örnek insanlar adaleti anlar. (Konfüçyüs)

  Cevapla
 • Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır - Yorum
  NİLAY ERDURAN -
  6 Ağustos 2016

  Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir.

  Cevapla
 • Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır - Yorum
  İZZET AKŞİT -
  12 Ağustos 2016

  Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır - Yorum
  SEVTAP BOZER -
  9 Eylül 2016

  Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır - Yorum
  ÖMÜR UYGUN -
  16 Kasım 2016

  Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak