Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası

Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası

Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası

Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası

MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI – KADININ DAVAYI AÇARKEN ADLİ YARDIM TALEBİNDE BULUNDUĞU – ADLİ YARDIM TALEBİNİN KABULÜ HALİNDE HARÇ ALINMADAN YARGILAMAYA DEVAM EDİLECEĞİ REDDİ HALİNDE DAVACIYA HARÇ YATIRMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davacı kadın tarafından dava açılırken adli yardım talebinde bulunulmuş olup mahkemece bu hususta olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiştir. O halde davacı kadının adli yardım talebinin değerlendirilerek olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi,

Adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesi halinde yargılamaya harç alınmadan devam edilmesi, adli yardım talebinin reddine karar verilmesi halinde ise davacı kadına, mal rejimi tasfiyesine yönelik talebi yönünden nispi peşin harcı yatırması için süre verilmesi gerekir.

Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davası Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2015/18313 Karar: 2015/20162 Karar Tarihi: 11.11.2015

MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ – TASFİYEYE KONU TAŞINMAZIN BOŞANMA DAVA TARİHİNDEN ÖNCE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILARAK DEVREDİLSE DE TASFİYEDE DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Tasfiyeye konu taşınmazın boşanma dava tarihinden kısa bir süre önce 14.11.2011 tarihinde üçüncü kişiye satılarak devir edilmişse de, tasfiyede dikkate alınması gerekir.

Bu durumda mahkemece tasfiyeye konu taşınmaz mevcut ve edinilmiş mal kabul edilerek devir tarihindeki sürüm (rayiç) değeri olarak belirlenen bedel üzerinden davacı lehine katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle ve hukuki dayanağı olmayan hesaplama yöntemi ile karar verilmesi doğru değildir.

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2013/23955 Karar: 2015/6541 Karar Tarihi: 20.03.2015

MAL REJİMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI YARGI KARARI

KIDEM TAZMİNATI KULLANILARAK PARA İLAVE ETMEK SURETİYLE SATIN ALINDIĞI KABUL EDİLEN TAZMİNAT – TAŞINMAZIN EDİNİLMESİNDEKİ KİŞİSEL VE EDİNİLMİŞ MAL ORANLARININ AYRI AYRI TESPİT EDİLMESİ.

ÖZET: Öncelikle davacının kıdem tazminatını hak ettiği işyerindeki çalışmasını ve süresini gösteren belgeler bulunduğu yerden getirtilerek dosya arasına konulmalıdır. Bundan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişilerden de yararlanmak suretiyle, kıdem tazminatının edinilmiş ve kişisel mal olan bölümlerinin oranları belirlenmeli,

Bu belirlemeden sonra, kıdem tazminatı da kullanılarak para ilave etmek suretiyle … TL’ye satın alındığı kabul edilen dava konusu taşınmazın edinilmesindeki kişisel ve edinilmiş mal oranları ayrı ayrı tespit edilmeli, bulunan oranlar dava konusu taşınmazın tasfiye tarihindeki (karara en yakın) sürüm değeri ile çarpılarak her bir eşin artık değere katılma ve değer artış payı alacakları saptanarak talep hakkında bir karar verilmelidir.

0 Yorum

Yorum Bırak