Mala Zarar Verme Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Mala Zarar Verme Davası

Mala Zarar Verme Davası

Mala Zarar Verme Davası

Mala Zarar Verme Davası | ÖZET: Sanığın denetim süresinde kasten yeni bir suç işlemesi nedeniyle hükmün açıklanmasına karar verilirken açıklanan hükümde, Anayasa’nın …., 5271 sayılı CMK’nin … ve ….. maddeleri ile Ceza Genel Kurulu’nun … tarih ve … esas sayılı kararı gereğince mahkemenin gerekçeli kararında iddia,

Savunma, tanık beyanları ve diğer deliller somut olarak açıklanarak suçun öğeleri, kanıtlandığı kabul edilen olaylar denetime elverişli şekilde gösterilerek ve deliller tartışılarak mahkemenin ulaştığı sonuç sanık, mağdur, Cumhuriyet savcısı ve diğer okuyan herkesi tatmin edici olması gerekirken eksik ve yetersiz gerekçe ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

MALA ZARAR VERME SUÇU HIRSIZLIK SUÇLARI – SANIĞIN DENETİM SÜRESİNDE KASTEN YENİ BİR SUÇ İŞLEMESİ NEDENİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASINA KARAR VERİLDİĞİ.

SUÇUN ÖĞELERİ KANITLANDIĞI KABUL EDİLEN OLAYLAR DENETİME ELVERİŞLİ ŞEKİLDE GÖSTERİLEREK VE DELİLLER TARTIŞILARAK MAHKEMENİN ULAŞTIĞI SONUÇ SANIK MAĞDUR CUMHURİYET SAVCISI VE DİĞER OKUYAN HERKESİ TATMİN EDİCİ OLMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.

Başka Bir Kararda 

“…Sanık … ile katılan …’un olay öncesinde kavga ettikleri, akabinde sanığın birçok kez katılana telefon ettiği, daha sonra sanıkların beraber hareket ederek oturduğu evde uyuyan katılanın evinin önüne gelip mağdur … adına kayıtlı park hâlinde bulunan araca 5 el ateş ederek zarar verme şeklinde gerçekleşen eylemlerinin silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarını oluşturduğunun gözetilmemesi” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.

Başka Bir Kararda 

“…Katılan … ve katılan …’ye yönelik hakaret suçu yönünden; katılan …’nin beyanında sanığın kendisine sadece ‘senin ne biçim oğlun var o… çocuğu’ dediği, o sırada katılan …’nin de olay yerinde olması ve duyabilecek durumda olması nedeni ile ve bu hususun tanık …’ın beyanı ile sabit olduğu, katılan …’nin beyanında ise sanığın katılan …’ye hitaben ‘şerefsizsiniz hepinizi sinkaf ettireceğim’ şeklinde hakaret ettiği,

Katılan …’nin ve katılan …’nin sanığa hakaret ettiğini dair delil bulunmaması karşısında, hakaret suçunun karşılıklı işlenmemesi nedeniyle sanık hakkında katılan …’ye ve Nuriye’ye yönelik hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi,” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.

Mala Zarar Verme Davası | Sıkça Sorulan Sorular

MALA ZARAR VERME SUÇU -ADLİ TIP RAPORU - CEZA TAYİNİ

Sanığın temyiz dilekçesi ile sunduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen 23.07.2009 tarihli raporda “iki uçlu duygu durum bozukluğu denilen akıl hastalığına musap olduğu suç tarihi olan 18.12.2007’de hastalığının ceza ehliyetini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecedeki manik epizod dönemi içerisinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunmadığı durumunun TCK’nın 32. madde kapsamına mümas olduğunun” belirtilmesi karşısında;

5237 sayılı TCK’nın 32. maddesi uyarınca, sanığın işlediği iddia olunan hırsızlık ve mala zarar verme suçları için suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı ve azalmış ise bunun önemli derecede olup olmadığı hususlarında,

Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan veya Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor alındıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik kovuşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor