Atla

Miras Davası Nasıl Açılır


Miras Davası Nasıl Açılır

Miras Davası Nasıl Açılır

Miras Davası Nasıl Açılır

Hayatını kaybetmiş olan kişinin ölümünün ardından ortaya çıkan her türlü maddi değerin bu mirasa dahil edilerek mirasçılara transfer edilmesi sağlanabiliyor. Mirasçılar arasında zaman zaman borçların eşit şekilde dağıtılması ya da malların paylaşımında kişiler arasında çıkan bazı uyuşmazlıkların zararlı sonuçlar doğurması Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunu gibi hükümlerle birlikte değerlendirilerek karar dahil edilebiliyor.

Bu tür konularda dava açmak isteyen kişilerin taleplerinin karşılığını alabilmesi için miras davalarını mutlaka mirası bırakacak olan kişinin ölümünden sonra açması gerekmektedir. Her miras davasının konusu ve niteliği farklılık gösterdiği için davaların görüldüğü mahkemeler de farklılık gösterebilmektedir. Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Davaları Nelerdir

Miras davaları Türk Hukuk sistemi içerisinde görülen davalar içinde en uzun süre içerisinde karar aşamasına getirilen davalar olmaktadır. Özellikle davaların taraflara tebliğ edilecek aşamaları sırasında davanın sonuçlanması süreleri çok daha uzayabilmektedir.

Ayrıca mirasla ilgili olarak yasal mirasçı konumunda ki kişilerin birbirlerinin hakkı olan miktarları haksız yolla kaçırmaları ya da paylaşımlar sırasında yaşanan uyuşmazlık ve çatışmaların önüne geçmek adına mutlaka miras davaları ile çözüm elde edilmesi sağlanmalıdır.

Miras konusu gerekçe gösterilerek kişiler istihkak davası, tenkis davası gibi davalar açabiliyorlar. Bunlara ek olarak daha özel konular olarak değerlendirilebilecek muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davası, veraset belgesinin iptali davası ve miras sözleşmesinin iptali davası gibi davalar açılır. Muris sıfatına sahip olan kişiler ya da yasal mirasçılar kendi haklarının adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak amacıyla mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasını da açabiliyorlar.

Miras hukuku hukuk dalları arasında kendisine has pek çok değişkeni bir arada barındıran ve oldukça detaylı bir çalışma alanı sunan bir alan olduğundan dolayı mutlaka dava sürecinin bir hukuk bürosu ya da avukat yardımı ile sürdürülmesi gerekmektedir. Bu tür kişilerden ve kurumlardan alınan danışmanlık hizmetlerinin ardından kişiler süreçleri daha etkili bir şekilde yürüterek haklarını iade alabilirler.

Miras İstihkak Davası Nasıl Açılır

Yasal olarak mirasçı konumunda ki ya da daha sonra atanmış olan hak sahipleri tereke üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişilere karşı kendi haklarını korumak adına istihkak davalarını açabilmektedir.

Üstün hak iddiasına sahip olan mirasçı sıfatındaki kişilerin bu gerekçe ile davalarını açabilmesi mümkün oluyor. Davalarda davalı sıfatını alan kişiler ise terekenin bütününü ya da bir kısmını elinde tutan herkes olmaktadır.

Bu tür davaları açmak isteyen kişilerin davalar için başvurması gereken yerler Asliye Hukuk mahkemeleri oluyor. Yetkili mahkemeler ise murisin ölmeden önce kayıtlı olan son yerleşim yeri olmaktadır.

Miras gerekçesi ile istihkak davası açmak isteyenler zamanaşımı sürelerine dikkat etmek istediklerinde davalı sıfatına katacağı kişilerin bu mirasa dahil olmalarını öğrenmesinin ardından ilk bir yıllık süre içinde ve bunun dışındaki her durumda da murisin ölümü ve vasiyetnamesinin okunduğu andan itibaren 10 yıllık süre içinde davayı açması gerekmektedir. Miras davaları, miras davası nasıl nerede açılır konular için Miras hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Muris Muvazaası Tapu İptal ve Tescil Davası  Nasıl Açılır

Muris muvazaası nedeniyle mirasta hak sahibi kişilerin tapu iptal ve tescil davası açması söz konusu olabiliyor. Bu davaların açılmasında öncelikle muvazaanın tanımlanması gerekmektedir. Üçüncü kişilerin haberi olmadan diğer mirasçıların kendi arasında anlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan bu durum aynı zaman muris muvazaası olarak ortaya çıktığında miras sahibinin mirasçılardan mal kaçırması şeklinde gerçekleşmektedir.

Bu davalar sayesinde mirasçıların hak etmiş olduğu taşınmaz ya da malların tekrar miras paylaşımına dahil edilmesi adına tapunun iptali ve tekrar tecili mümkün olabiliyor.

Mirasçıların davacı olarak yer aldığı bu davalarda mirasçılar arasındaki herhangi bir kişi tarafından dava kolaylıkla açılır. Davayı açmak isteyenler tapu iptali ve tescili davaları için görevli mahkeme sıfatına sahip olan Asliye Hukuk mahkemelerine başvurmalıdır. Yetkili mahkeme ise taşınmaz ya da malların bulunduğu yerleşim yerindeki mahkeme olmaktadır. Üzerinde herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmayan bu tür davalarda kişiler istedikleri zaman davayı açabilmektedir.

Miras Davası Nasıl Açılır
 

Miras Davası Nedir Nasıl Nerede Açılır

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası Nasıl Açılır

Miras bırakacak  kişiler resmi talepler doğrultusunda yasalarda belirtilmiş olan haklı gerekçeler üzerinden bazı mirasçıların mirasçılık haklarını kaybetmesinin önünü açabiliyor.

Ancak bu tür eylemlerin meydana gelmesi için mutlaka mirasçının murise ya da aile yakınlarına karşı ağır bir uç işlemiş olması ya da aile hukukunun hedef gösterdiği yükümlülükleri yerine getirmemiş olması gerekmektedir.

Kişiler bu tür haklı gerekçeler gösterdikleri takdirde mirasçıları miras sözleşmesi ya da vasiyetnameler aracılığı ile mirasçılık haklarından mahrum bırakabiliyor.

 

Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası ise bu sebeplerle mirasçılık hakları elinden alınmış olan kişi tarafından açılmaktadır. Davaların geçerli olması adına kişilerin geçersiz ya da uydurulmuş olan bir nedenle mirasçılıktan çıkarıldıklarını ispat etmeleri gerekiyor.

Bunun için davaların asliye hukuk mahkemelerinde açılması gerekir. Davalı konumunda ise mirasçılık yoksun kalmış olan kişinin haklarını alan çoğunlukla tüm diğer mirasçılar olmaktadır. Dava sürecinde ispatlarda yükümlülük mirasçılara ait olmaktadır. Mirastan Iskat Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Hukuku Tenkis Nasıl Davası Açılır

Miraslarda bulunan tereke miktarlarının yasal mirasçılar arasında adil bir şekilde paylaştırılması ve kişilerin haklarının korunması adına davalarda saklı pay adı altında mirasçıları koruyan belirli miktarlar sabit tutularak işlemler yapılır.

Miras bırakan kişiler bu saklı paylara müdahale etmeden mirasları hakkında karar verebiliyorlar. Eğer mirasçı sıfatına sahip kişiler saklı paylarından kesilerek daha fazla bir tasarruf yapıldığını iddia ederlerse tenkis davaları aracılığı ile haklarını talep etmeleri mümkün oluyor. Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirasçılar tarafından açılan bu davalarda saklı pay oranlarının kişilere tekrar geri verilmesi talep edilir. Tenkis kelimesi de mirasın paylaşımı sırasında tüm mirasçıların saklı paylarının korunacağı şekilde paylaşımın yapılması anlamına gelmektedir.

 

 

Yasal olarak belirlenmiş oranlar üzerinden gerçekleştirilen bu paylaşımları yaptırmak için tenkis davası açmak isteyen kişilerin asliye hukuk mahkemelerine başvurması gerekiyor.

Hangi mahkemeye başvurulacağı ise miras sahibi  hayatını kaybetmiş olan kişinin ikamet ettiği son yerleşim yerindeki mahkemeye göre belirlenmektedir.

Mirasçılar saklı paylarındaki haklarını kaybettiklerini öğrenmelerinin ardından ilk bir yıllık süreler içinde davalarını açabilmektedirler. Zamanaşımı süresi ise bu tür davalar için vasiyetname ya da miras sözleşmesi belgelerinin ortaya çıkmasının ardından gelen ilk 10 yıllık süredir.

 

Miras Davası Nasıl Açılır

 

Veraset Belgesinin İptali Davası Nasıl Açılır

Yasal olarak miras bırakan ve hayatını kaybeden kişinin bu süreçten sonra mirasçısı sıfatını kazanan kişiler veraset belgesinde yer almadıklarında bu duruma itiraz edebiliyorlar.

Veraset ilamının kesinlik kazanmadığı durumlarda kişilerin belgeye itiraz davası açması mümkün olurken kesinleşen veraset belgeleri üzerinden belgenin iptali için dava açmaları söz konusu olmaktadır.

Belgenin iptali davalarında davalı sıfatını alacak  kişiler veraset ilamının iptaline sebep  kişi ya da kişilerdir. Bu davayı açmak isteyen kişilerin başvurularını Sulh Hukuk mahkemelerine yapması gerekiyor. Dava mahkeme tarafından nasıl davalının yerleşim yerinde açılır. Davalar açıldıktan sonra sonuç olarak her bir mirasçı için kesin olarak yasal mirasçı olduklarını gösteren belgelerin kişilere teslim edilmesi sağlanır.

Miras Davası Nasıl Açılır

Miras Sözleşmelerinin İptali Davası Nasıl Açılır

Miras sözleşmeleri üzerinden uyuşmazlıklar ve hak kayıpları söz konusu olduğu zaman bu sözleşmelerin iptaline yönelik olarak davalar açılır. Ancak yasalar çerçevesinde bu konular sınırlandırılmıştır. Buna göre sözleşmeler miras sahibi  kişinin ehliyeti olmadığı bir zamanda gerçekleştirilmişse, sözleşme sırasında kişilerin zorlama ve baskılara maruz kalması söz konusu olmuşsa davanın açılması mümkün oluyor.

Ayrıca hukuka ve genel ahlak kurallarına aykırı olacak şekilde bir sözleşme oluşturulduysa ve kanunun uygun gördüğü kuralları içermeyen bir sözleşme oluşturulmuşsa bu durumda da miras sözleşmesinin iptali söz konusu olabilmektedir.

İptal edilen sözleşmeden yararlı çıkanlara karşı açılacak davalar için asliye hukuk mahkemelerine başvurulmalıdır. Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Makalemizde Miras Davası Nasıl Açılır sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Ayrıca makalede, hangi davalar miras davası olarak açılır, Miras Davası nasıl Açılırken nelere dikkat edilir, Miras Davası nasıl Açılırken dilekçe nasıl yazılır ve açılır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak