Atla

Miras Davası Nasıl Açılır


Miras Davası Nasıl Açılır

Miras Davası Nasıl Açılır

Miras Davası Nasıl Açılır

Hayatını kaybetmiş olan kişinin ölümünün ardından ortaya çıkan her türlü maddi değerin bu mirasa dahil edilerek mirasçılara transfer edilmesi sağlanabiliyor.

Mirasçılar arasında zaman zaman borçların eşit şekilde dağıtılması ya da malların paylaşımında kişiler arasında çıkan bazı uyuşmazlıkların zararlı sonuçlar doğurması Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunu gibi hükümlerle birlikte değerlendirilerek karar dahil edilebiliyor.

Bu tür konularda dava açmak isteyen kişilerin taleplerinin karşılığını alabilmesi için miras davalarını mutlaka mirası bırakacak olan kişinin ölümünden sonra açması gerekmektedir.

Her miras davasının konusu ve niteliği farklılık gösterdiği için davaların görüldüğü mahkemeler de farklılık gösterebilmektedir. Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Davaları Nelerdir

Miras davaları Türk Hukuk sistemi içerisinde görülen davalar içinde en uzun süre içerisinde karar aşamasına getirilen davalar olmaktadır. Özellikle davaların taraflara tebliğ edilecek aşamaları sırasında davanın sonuçlanması süreleri çok daha uzayabilmektedir.

Ayrıca mirasla ilgili olarak yasal mirasçı konumunda ki kişilerin birbirlerinin hakkı olan miktarları haksız yolla kaçırmaları ya da paylaşımlar sırasında yaşanan uyuşmazlık ve çatışmaların önüne geçmek adına mutlaka miras davaları ile çözüm elde edilmesi sağlanmalıdır.

Miras konusu gerekçe gösterilerek kişiler istihkak davası, tenkis davası gibi davalar açabiliyorlar. Bunlara ek olarak daha özel konular olarak değerlendirilebilecek muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davası, veraset belgesinin iptali davası ve miras sözleşmesinin iptali davası gibi davalar açılır.

Muris sıfatına sahip olan kişiler ya da yasal mirasçılar kendi haklarının adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak amacıyla mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasını da açabiliyorlar.

Miras hukuku hukuk dalları arasında kendisine has pek çok değişkeni bir arada barındıran ve oldukça detaylı bir çalışma alanı sunan bir alan olduğundan dolayı mutlaka dava sürecinin bir hukuk bürosu ya da avukat yardımı ile sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu tür kişilerden ve kurumlardan alınan danışmanlık hizmetlerinin ardından kişiler süreçleri daha etkili bir şekilde yürüterek haklarını iade alabilirler.

Miras Davası Nasıl Açılır

Miras İstihkak Davası Nasıl Açılır

Yasal olarak mirasçı konumunda ki ya da daha sonra atanmış olan hak sahipleri tereke üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişilere karşı kendi haklarını korumak adına istihkak davalarını açabilmektedir.

Üstün hak iddiasına sahip olan mirasçı sıfatındaki kişilerin bu gerekçe ile davalarını açabilmesi mümkün oluyor. Davalarda davalı sıfatını alan kişiler ise terekenin bütününü ya da bir kısmını elinde tutan herkes olmaktadır.

Bu tür davaları açmak isteyen kişilerin davalar için başvurması gereken yerler Asliye Hukuk mahkemeleri oluyor. Yetkili mahkemeler ise murisin ölmeden önce kayıtlı olan son yerleşim yeri olmaktadır.

Miras gerekçesi ile istihkak davası açmak isteyenler zamanaşımı sürelerine dikkat etmek istediklerinde davalı sıfatına katacağı kişilerin bu mirasa dahil olmalarını öğrenmesinin ardından ilk bir yıllık süre içinde ve bunun dışındaki her durumda da murisin ölümü ve vasiyetnamesinin okunduğu andan itibaren 10 yıllık süre içinde davayı açması gerekmektedir. Miras davaları, miras davası nasıl nerede açılır konular için Miras hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Muris Muvazaası Tapu İptal ve Tescil Davası  Nasıl Açılır

Muris muvazaası nedeniyle mirasta hak sahibi kişilerin tapu iptal ve tescil davası açması söz konusu olabiliyor. Bu davaların açılmasında öncelikle muvazaanın tanımlanması gerekmektedir.

Üçüncü kişilerin haberi olmadan diğer mirasçıların kendi arasında anlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan bu durum aynı zaman muris muvazaası olarak ortaya çıktığında miras sahibinin mirasçılardan mal kaçırması şeklinde gerçekleşmektedir.

Bu davalar sayesinde mirasçıların hak etmiş olduğu taşınmaz ya da malların tekrar miras paylaşımına dahil edilmesi adına tapunun iptali ve tekrar tecili mümkün olabiliyor.

Mirasçıların davacı olarak yer aldığı bu davalarda mirasçılar arasındaki herhangi bir kişi tarafından dava kolaylıkla açılır. Davayı açmak isteyenler tapu iptali ve tescili davaları için görevli mahkeme sıfatına sahip olan Asliye Hukuk mahkemelerine başvurmalıdır.

Yetkili mahkeme ise taşınmaz ya da malların bulunduğu yerleşim yerindeki mahkeme olmaktadır. Üzerinde herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmayan bu tür davalarda kişiler istedikleri zaman davayı açabilmektedir.

Miras Davası Nasıl Açılır

Miras Davası Nedir Nasıl Nerede Açılır

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası Nasıl Açılır

Miras bırakacak  kişiler resmi talepler doğrultusunda yasalarda belirtilmiş olan haklı gerekçeler üzerinden bazı mirasçıların mirasçılık haklarını kaybetmesinin önünü açabiliyor.

Ancak bu tür eylemlerin meydana gelmesi için mutlaka mirasçının murise ya da aile yakınlarına karşı ağır bir uç işlemiş olması ya da aile hukukunun hedef gösterdiği yükümlülükleri yerine getirmemiş olması gerekmektedir.

Kişiler bu tür haklı gerekçeler gösterdikleri takdirde mirasçıları miras sözleşmesi ya da vasiyetnameler aracılığı ile mirasçılık haklarından mahrum bırakabiliyor.

Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası ise bu sebeplerle mirasçılık hakları elinden alınmış olan kişi tarafından açılmaktadır.

Davaların geçerli olması adına kişilerin geçersiz ya da uydurulmuş olan bir nedenle mirasçılıktan çıkarıldıklarını ispat etmeleri gerekiyor.

Bunun için davaların asliye hukuk mahkemelerinde açılması gerekir. Davalı konumunda ise mirasçılık yoksun kalmış olan kişinin haklarını alan çoğunlukla tüm diğer mirasçılar olmaktadır. Dava sürecinde ispatlarda yükümlülük mirasçılara ait olmaktadır. Mirastan Iskat Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Hukuku Tenkis Nasıl Davası Açılır

Miraslarda bulunan tereke miktarlarının yasal mirasçılar arasında adil bir şekilde paylaştırılması ve kişilerin haklarının korunması adına davalarda saklı pay adı altında mirasçıları koruyan belirli miktarlar sabit tutularak işlemler yapılır.

Miras bırakan kişiler bu saklı paylara müdahale etmeden mirasları hakkında karar verebiliyorlar. Eğer mirasçı sıfatına sahip kişiler saklı paylarından kesilerek daha fazla bir tasarruf yapıldığını iddia ederlerse tenkis davaları aracılığı ile haklarını talep etmeleri mümkün oluyor. Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirasçılar tarafından açılan bu davalarda saklı pay oranlarının kişilere tekrar geri verilmesi talep edilir. Tenkis kelimesi de mirasın paylaşımı sırasında tüm mirasçıların saklı paylarının korunacağı şekilde paylaşımın yapılması anlamına gelmektedir.

Yasal olarak belirlenmiş oranlar üzerinden gerçekleştirilen bu paylaşımları yaptırmak için tenkis davası açmak isteyen kişilerin asliye hukuk mahkemelerine başvurması gerekiyor.

Hangi mahkemeye başvurulacağı ise miras sahibi  hayatını kaybetmiş olan kişinin ikamet ettiği son yerleşim yerindeki mahkemeye göre belirlenmektedir.

Mirasçılar saklı paylarındaki haklarını kaybettiklerini öğrenmelerinin ardından ilk bir yıllık süreler içinde davalarını açabilmektedirler. Zamanaşımı süresi ise bu tür davalar için vasiyetname ya da miras sözleşmesi belgelerinin ortaya çıkmasının ardından gelen ilk 10 yıllık süredir.

Miras Davası Nasıl Açılır

Veraset Belgesinin İptali Davası Nasıl Açılır

Yasal olarak miras bırakan ve hayatını kaybeden kişinin bu süreçten sonra mirasçısı sıfatını kazanan kişiler veraset belgesinde yer almadıklarında bu duruma itiraz edebiliyorlar.

Veraset ilamının kesinlik kazanmadığı durumlarda kişilerin belgeye itiraz davası açması mümkün olurken kesinleşen veraset belgeleri üzerinden belgenin iptali için dava açmaları söz konusu olmaktadır.

Belgenin iptali davalarında davalı sıfatını alacak  kişiler veraset ilamının iptaline sebep  kişi ya da kişilerdir. Bu davayı açmak isteyen kişilerin başvurularını Sulh Hukuk mahkemelerine yapması gerekiyor.

Dava mahkeme tarafından nasıl davalının yerleşim yerinde açılır. Davalar açıldıktan sonra sonuç olarak her bir mirasçı için kesin olarak yasal mirasçı olduklarını gösteren belgelerin kişilere teslim edilmesi sağlanır.

Miras Davası Nasıl Açılır

Miras Sözleşmelerinin İptali Davası Nasıl Açılır

Miras sözleşmeleri üzerinden uyuşmazlıklar ve hak kayıpları söz konusu olduğu zaman bu sözleşmelerin iptaline yönelik olarak davalar açılır. Ancak yasalar çerçevesinde bu konular sınırlandırılmıştır.

Buna göre sözleşmeler miras sahibi  kişinin ehliyeti olmadığı bir zamanda gerçekleştirilmişse, sözleşme sırasında kişilerin zorlama ve baskılara maruz kalması söz konusu olmuşsa davanın açılması mümkün oluyor.

Ayrıca hukuka ve genel ahlak kurallarına aykırı olacak şekilde bir sözleşme oluşturulduysa ve kanunun uygun gördüğü kuralları içermeyen bir sözleşme oluşturulmuşsa bu durumda da miras sözleşmesinin iptali söz konusu olabilmektedir.

İptal edilen sözleşmeden yararlı çıkanlara karşı açılacak davalar için asliye hukuk mahkemelerine başvurulmalıdır. Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Makalemizde Miras Davası Nasıl Açılır sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Ayrıca makalede, hangi davalar miras davası olarak açılır, Miras Davası nasıl Açılırken nelere dikkat edilir, Miras Davası nasıl Açılırken dilekçe nasıl yazılır ve açılır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dava; vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Dava dışı vekilin vekalet görevini kötüye kullanarak davacılara ait çekişmeli taşınmaz paylarını düşük bedelle davalı eşine satış yoluyla intikal ettirdiği, satış bedelinin de davacılara ödenmediği, dosya kapsamından anlaşılmakla ortada geçerli bir satışın varlığından da söz edilemez.

Ayrıca dava konusu taşınmaz hakkındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinden davacıların haberdar oldukları hususu davacılara değil davalı yanca ispatı gerekir. Mahkemenin bu yönde yanılgılı değerlendirme ile sonuca ulaştığı anlaşılmaktadır.

Öyleyse, çekişmeli taşınmazın temliki sonucu oluşan sicil kaydının geçerli bir hukuki sebebinin bulunduğu söylenemez. Başka bir ifadeyle, sicil yolsuz tescil durumundadır. Hemen belirtilmelidir ki, olayları bildirmek yanlara, nitelemesini yaparak uygulanacak kanun hükmünü tayin ve tespit ederek tatbik etmek hakimin görevindedir.

Hal böyle olunca; davadaki pay nispetinde tapu iptali ve tescil isteği yönünden davalı adına oluşan bağımsız bölümlerden davacılara tercih hakkı hatırlatılarak ve davacılar hisseleri-değeri karşılığı iptali gereken davalı bağımsız bölüm payı yönünden fen bilirkişisinden rapor temin edilerek, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile hüküm tesisi isabetsizdir.

TMK 599. maddesi uyarınca miras, murisin ölümü ile bir bütün olarak mirasçılarına geçer. TMK 640. maddesinde "Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Mirasçılar terekeye elbirliği ile sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler" hükmü yer almıştır. TMK’nun 701/2 maddesinde ise "Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş paylan olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır" denilmektedir.

Bu hükümlere göre miras ortaklığı mirasın tümü üzerinde söz konusu olduğundan tereke payları ayrılmaksızın ortaklığa dahil olan mirasçılara aittir. Tereke üzerinde ortaklık devam ettiği sürece, mirasçıların somut ve bağımsız payları mevcut değildir. Bu nedenle davacının müşterek miras bırakandan intikal eden bankadaki para üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için ya tüm mirasçıların bankaya birlikte müracaat etmesi veya terekeye mümessil tayini ya da elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi gerekmektedir.

Davacı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesini talep etmiş olup, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken Yargıtay Kararı yanlış yorumlanarak davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Bu nedenle davacı vekilinin istinaf kanun yolu başvurusunun kabulü ile mahalli mahkemenin kararının kaldırılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Davacının davası dava konusu edilen taşınmazların paydaşlığın aynen giderilmesi bunun mümkün olmaması halinde ise paydaşlığın satış yoluyla giderilmesi isteminden ibarettir.

Türk Medeni Kanunu'nun 642. maddesine göre: “Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli inalların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hakim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras paylan arasında denkleştirme sağlanır...”; 650. maddesinde ise; “Mirasçılar, tereke mallarından mirasçı veya ortak kök sayısınca pay oluştururlar. Anlaşma olmazsa, mirasçılardan her biri, payların oluşturulmasını sulh mahkemesinden isteyebilir. Payların oluşturulmasında hakim, yerel adetleri, mirasçıların kişisel durumlarını ve çoğunluğun arzusunu gözönünde bulundurur. Payların özgülenmesi mirasçıların anlaşması uyarınca yapılır. Buna olanak bulunmazsa kur'a çekilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerden açıkça anlaşılacağı üzere hakim, miras yoluyla intikal eden terekenin tamamı ve terekedeki malların her birini gözönünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamını bir mirasçıya vermek suretiyle paylaştırma yapabilir.

Kanun koyucunun bu düzenlemedeki amacı öncelikle aynen paylaştırma isteyen mirasçılar arasındaki paylaşma konusundaki ihtilafın en uygun biçimde çözümlenmesi ve taşınmazların değerleri arasında fark bulunması halinde, gerektiği takdirde para ödetmek yoluyla denkleştirmenin sağlanmasıdır. Ayrıca payların özgülenmesinde mirasçıların anlaşması asıl olup anlaşamazlarsa kura çekilecektir.

Bu yolla aynen paylaştırmayı gerçekleştirme olanağı olan mahkemenin mirasçıları satışa zorlayacak bir yöntemi benimsemesi olanaklı olmadığı gibi açıklanan yasal düzenlemelere de aykırıdır.

Somut olayda, miras bırakan C. G. 82 yaşında öldüğü, miras bırakan tarafından yapılan temlikin ölünceye kadar bakma akdine dayalı olup, ... tarihinde gerçekleştirildiği, temlik tarihinde murisin 68 yaşında olduğu, muris ile davalı eşi arasında 20 yaş fark bulunduğu,

 miras bırakanın vefat ettiği, .. tarihine kadar akde aykırılık nedeniyle, başka bir ifade ile bakılmadığı iddiası ile bir dava açmadığı, dava dilekçesinde de belirtildiği üzere; murisin dava konusu taşınmazı satın alırken sattığı beyan edilen taşınmazın 1/2 hissesinin davalıya ait olduğu, 

miras bırakanın parkinson hastası olduğu ve bakıma ihtiyacı olduğu, davalının bakım görevini yerine getirdiği, tanık beyanlarına göre murisin mal kaçırmasını gerektirecek ölçüde davacı mirasçılar ile aralarında sorun olmadığı, Tepecik'teki evi çocuklarına verdiği, davalının esasen miras bırakana ilgisini eksik etmediği, temlikin muvazaalı olmayıp gerçekten bakım karşılığı yapıldığı, davalının da bakım borcunu yerine getirdiği anlaşılmaktadır.

Eldeki davada, mirasçılıktan çıkarma işlemi göz önünde bulundurularak mirasçılar ile paylarının belirlenerek mirasçılık belgesi verilmesi talep edilmektedir. Vasiyetnamenin tenfizi talebi, bu neticenin istihsaline ilişkindir.

Bu tür davalarda, mirasta ıskat işlemine karşı süresi içerisinde iptal davası açılmamış olması veyahut açılacak dava sonrasında ıskat işleminin kesinleşmiş olması halinde, mirasçılar ve payları buna göre belirlenecektir. (Yargıtay 3 HD.nin 2013/4918-5963 E.K. sayılı kararı).

TMK.nın 598. maddesinden kaynaklanan davalar neticesinde verilen hüküm ve kararların inceleme görevi 3. Hukuk Dairesine aittir. Vasiyetnamede, tenfizi gerektiren her hangi bir muayyen mal vasiyeti söz konusu olmadığına göre, TMK. mn 600. maddesine istinaden açılan vasiyetnamenin tenfizine ilişkin bir dava ve talebin varlığı söz konusu değildir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Miras Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Hasan ada -
  20 Mayıs 2018

  Babamdan kalan mirasi hic bir zaman (6 yil) boyunca kullanamadim. Annem dairenin bir tanesini kiraya verip, aldigi kiradan hic paylasim yapmadi. Tarlalari amcamla birlikte islettiler/kullandilar ve elde ettigi gelirdende hic paylasim olmadi. Ben sadece babam dan kalan miras payimi istiyorum, baska birsey istemiyorum, hakkimı istiyorum.Ben Yurtdışında yasiyorum yaklasik 29 yildir miras avukatı arastirmasi yaparken sizin avukatlik buronuzun bilgilerine ulastim.Ve sonuc olarak miras davasi acmak istiyorum. Miras davası nasıl açılır, miras davası paylaşımı bana neye mal olur. Bilginiz için teşekkürler...

  Cevapla
 • Miras Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Hakkı Tan -
  20 Mayıs 2018

  Sayın hocam merhaba, Öncelikle saygılarımı sunarım. Biraz karışık bir konuda değerli bilgileriniz ve yorumlarınızla yardımcı olursanız çok sevinirim. Mirasın süresi dahilinde, gerçek reddi halinde miras alt soya yani mirası bırakanın çocuklarına geçiyor. Ancak Terekenin Borca Batık Olmasından dolayı Mirasın Hükmen Reddi halinde mirasın alt soya yani mirası hükmen reddedenin çocuklarına geçip geçmediği konusunda net bir bilgiye ulaşamadım. Babamın ölmeden önce kesinleşen borçları için mirasçısı olarak bana icra takipleri yapılmıştı. Ben terekenin borca batık olduğunun tespiti ve mirasın hükmen reddi davası açtım ve karar çıktı. Terekenin Borca Batık olmasının tespiti ile mirası Hükmen Reddetmiş oldum. Bu durumda babamdan bana yönlenen bu borçlar benim çocuğuma yönlendirilebilir mi? Çocuğum hakkında icra takibi başlatabilirler mi? Eğer çocuğuma yönlenme ve icrai işlemler yapılma ihtimali varsa nasıl bir işlem yapmalıyız? Değerli zamanınızı aldığım için özür diler, vakit ayırıp konu ile ilgili bir bilgi verebilirseniz minnettar olurum.

  Cevapla
 • Miras Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Sevgi Seda -
  20 Mayıs 2018

  miras arsası için şöyle bir sıkıntımız var.Miras sahipleri, ben ve 2 kardeşim olarak gözükmekte ancak en büyük vefat etti. Vefat eden abimin 3 çocuğu var ve bunlar Almanya’da yaşıyorlar. Geri kalan kardeşlerim ise arsanın tapusunu bana vermek istiyorlar. Bu konuda bir problem aramızda yok. Abimin vefatından sonra arsanın tapu işlemlerini halletmek için notere veraset ilamı almak için gittik. Ancak vefat eden abimin çocuklarından birisinin nüfus kaydı kayıtlarda bulunamadı. Bundan sonrada Vefat eden abimin eşi sürekli olarak ilgili yasal evrakları vermemek için zorluk çıkartıyor. Ben yıllar önce arsanın vergisini ödediğim içinde sürekli olarak bana vergi borcu çıkıyor ve ben ödemek durumunda kalıyorum. Bahsi geçen arazi ankara da bulunuyor ve 90 m2 den oluşmakta. Benim istediğim büyük abimin eşinin ve çocuklarının paylarını ödeyip arsanın tapusunu kendi üzerime almak istiyorum. Yada arsanın satışının yapılıp tüm hak sahiplerine dağıtılmasını istiyorum. Konu ile ilgili nasıl bir süreç izlenebilir? Dava yolu var mıdır? Ve bu işlerin masrafları nedir? Sonuçta arsanın değeri çokta yüksek değildir diye düşenmekteyim. Bu konularda bana yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  Cevapla
Yorum Bırak