Munzam Zarar Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Munzam Zarar Tazminat Davası

Munzam Zarar Tazminat Davası

Munzam Zarar Tazminat Davası

BK 105. Maddede düzenlenen munzam zararla ilgili alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresinin kat edildiği dikkate alınmalıdır. | Munzam Zarar Tazminat Davası

Munzam zararın davası “davacının zarar gördüğü tarihten itibaren işlemeye başlar, davacı zararını somut olarak bir olaya ve tarihe bağlayıp talep edebilir. Asıl yargılamanın uzaması munzam zarar için olan zaman aşım süresini etkilemez.

Munzam zarar için ayrı bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Asıl dava görülürken açılabilecek munzam zarar davası munzam zararın oluştuğu tarihten itibaren zamanaşımına uğrar.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2005/10207 E. 2005/9724 K. Sayılı kararından da (EK-1) anlaşılacağı üzere davacının davası zamanaşımına uğramıştır.

Munzam Zarar Tazminat Davası – Şartları

Unsur, Davacının SOMUT zararının ispatıdır.

Davalının GECİKMEDEN DOLAYI kusurlu olduğunun ispatıdır.

Yargıtay Kararı – Munzam Zarar Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Dosya No: 04.10.2010 tarih 2010/9860 Esas, 2010/12447 Karar (EK-5)

ÖZET: Davada somut olaylara dayanılarak bir zararın gerçekleştiği ileri sürülüp, yöntemince kanıtlanmış bulunmadığı cihetle, Borçlar Yasasının 105. maddesi gereğince tazminata hükmedilemeyeceği gözetilmeden, davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Öte yandan, *** borçlunun borcunu ödemede temerrüde düşmesi durumunda, alacaklının başkaca bir hususu kanıtlamadan salt ülkenin içinde bulunduğu ekonomik olumsuzluklar(enflasyon, yüksek faiz, döviz kur farkı, paranın değerindeki düşüş vb. gibi olgular) Borçlar Yasasının 105. maddesindeki munzam zararın kanıtları olarak gösterilip, bunların doğurduğu olumsuzluk gerçek zarar olarak gösterilemez.**

Bu durumda Borçlar Yasasının 105. maddesinde karşılanması öngörülenfaizi aşan-munzam zararın, Ülkede varlığı kabul edilen genel ekonomik olumsuzlukların(enflasyon oranı, yüksek ve değişken döviz kurları, mevduat faizleri vb. gibi) olgular olarak kabulü ile değil, bunlar dışında davacının durumuna özgü somut olaylarla kanıtlanması gerekir.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2007/13424 E – 2008/1366 K. Sayılı ilamında”Ülkede yaşanan enflasyonist ortamın alacağının geç alan alacaklının zarar gördüğü ve yasal faizin bu zararın karşılanmasına yetmeyeceğini, zararın varlığı için fiili karine olacağıolmayacağı” görüşünü kabul etmemiştir.etmiştir

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi’nin 22.11.1994tarih 1994/8904 esas 1994/10313 karar sayılı ilamına göre “…davacının bu alacağını tahsil etmesi yargılamanın uzamasından dolayı olup davalıya atfedilebilecek bir kusur bulunmamaktadır. Bu durumda davada munzam zarar istenmesinin koşulları bulunmamaktadır” Şeklinde hüküm tesis etmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor