Atla

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma


Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması yani Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası medeni kanumuzda şu şekilde yer almaktadır. Evlilik birliğinin sarsılmasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu madde 166 fıkra 1 ve 2 şu şekildedir: Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Evlilik Birliğinin Temelinden sarsılması durumunda, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Yargıtay Kararı - Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013/23644 Karar: 2014/6693 Karar Tarihi: 24.03.2014

BOŞANMA DAVASI - DAVACININ AKIL HASTALIĞI SEBEBİNE DAYALI OLARAK AÇMIŞ OLDUĞU DAVAYI YARGILAMA AŞAMASINDA ISLAH EDEREK ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİNE DAYANDIRDIĞI - HATALI NİTELENDİRME İLE KADININ BOŞANMA DAVASININ REDDİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı, akıl hastalığı sebebine dayalı olarak açmış olduğu davayı yargılama aşamasında ıslah ederek şiddetli geçimsizlik nedenine dayandırmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında delillerin Türk Medeni Kanununun maddesi çerçevesinde de değerlendirilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hatalı nitelendirme ile kadının boşanma davasının reddi doğru görülmemiştir.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI 

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013/21098 Karar: 2014/3826 Karar Tarihi: 25.02.2014

BOŞANMA DAVASI - KOCANIN EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI VE KADININ ARKABARLIYLA GÖRÜŞMESİNİ ENGELLEDİĞİ - EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEP OLAYLARDA KOCANIN TAM KUSURLU OLDUĞU - KADININ TAZMİNAT İSTEKLERİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda eşine şiddet uygulayan ve akrabalarıyla görüşmesini engellemek için telefonu kilitleyen kocanın tam kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin kabulü gerekir. (4721 S. K. m. 164, 166, 174)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı (koca) tarafından, kadının karşı davasının kabulü, davalı-karşı davacı (kadın) tarafından ise kusur belirlemesi ve tazminat taleplerinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kocanın, kadın tarafından açılan karşı boşanma davasının reddi gerektiği yönündeki temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalı-karşı davacı kadının temyiz itirazlarına gelince;

Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de, toplanan delillerden; davacı-karşı davalı (koca) tarafından hem terk (T.M.K. md. 164) hem de şiddetli geçimsizlik (T.M.K.madde 166/1) hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talep edilmiştir. Davacı-karşı davalı (koca) 3.1.2012 tarihinde eşine Türk Medeni Kanununun 164. maddesi uyarınca terk ihtarı çekmiş, koca çektiği bu ihtarla eşinin önceki kusurlu davranışlarını affetmiş en azından hoşgörüyle karşılamıştır. Davalı-karşı davacı kadının ihtardan sonra gerçekleşen başkaca bir kusurunun varlığı da ispatlanamamıştır. Bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda eşine şiddet uygulayan ve akrabalarıyla görüşmesini engellemek için telefonu kilitleyen kocanın tam kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle iken; tarafların eşit kusurlu kabul edilerek, davalı-karşı davacı kadının maddi ve manevi tazminat (T.M.K.madde 174/1, 2) isteklerinin bu sebeple reddi doğru olmamıştır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden İdris'e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 119.00 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatıran Z.'e iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, 25.02.2014 tarihinde karar verildi.

YARGITAY: ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2012/2-117 Karar: 2012/445 Karar Tarihi: 04.07.2012

BOŞANMA DAVASI - ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK - MEVCUT VEYA BEKLENEN MENFAATİ BOŞANMA YÜZÜNDEN İHLAL EDİLEN KADIN YARARINA DAHA UYGUN MİKTARDA MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ - DİRENME KARARININ BOZULDULDUĞU

ÖZET: Asıl dava şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma ve manevi tazminat istemine ilişkin; birleşen davalar ise ayrılık, nafaka, şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma ve maddi-manevi tazminat taleplerine ilişkindir. Somut olayda, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusur derecesi, paranın alım gücü gözetilerek, mevcut veya beklenen menfaati boşanma yüzünden ihlal edilen davalı kadın yararına daha uygun miktarda maddi tazminata hükmedilmelidir. Yerel Mahkemenin direnme kararı bozulmalıdır.

Asıl dava şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma ve manevi tazminat istemine ilişkin; birleşen davalar ise ayrılık, nafaka, şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma ve maddi-manevi tazminat taleplerine ilişkindir

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma - Yorum
    SEVTAP BOZER -
    15 Ağustos 2016

    Eşim evle hiç ilgilenmediği gibi iş çıkışında mahallemizdeki kahvehaneye gidip sürekli oyun oynamaktadır. Bu nedenle eve çok geçmekte, benimle ve çocuklarımla ilgilenmemektedir. Eve geç gelmesi sürekli vakti kahvehanede geçirmesi Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma konusu için bir sebepmidir. Bu konuda şahitlerimde mevcuttur. Bana yardımcı olurmusunuz.

    Cevapla
Yorum Bırak