Soybağı Davası Soybağının Kurulması

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Soybağı Davası Soybağının Kurulması

Soybağı Davası Soybağının Kurulması

Soybağı Davası Soybağının Kurulması

Soybağı Davası Soybağının Kurulması

Bir çocuk annesinin arasındaki soy bağı doğum ile gerçekleşir. Çocuk ile babası arasındaki soy bağı ilişkisi ise anne ile bebek arasındaki ilişki kadar açık ve net değildir.

Soy Bağının Kurulması

Kanun koyucu birtakım karineler getirerek bebek ile baba arasındaki soy bağının doğum ile kurulduğunu kabul etmektedir, diğer hususlarda da bebek ile baba arasında kurulacak soy bağında bazı hukuki işlemler gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunun Aile Hukuku altında incelenen soy bağının kurulması hususunda kanun koyucu 282. Madde de çocuk ile baba arasında kurulacak olan soy bağının ana ile evlilik, tanıma ya da hakim hükmü ile kurulabileceğini söylemektedir. Bu hususları ayrı ayrı inceleyerek baba ile çocuk arasındaki soy bağı ilişkisini ifade edelim.

Baba ile çocuk arasındaki soy bağının oluşabileceği durumlar: Anne ile evlilik (burada doğumdan önce ve doğumda sonra olma üzere evlilik 2’ye ayrılmaktadır.)

Tanıma, Babalık davası, Bu makalede anne ile evlilik üzerinde durarak baba ile çocuk arasındaki soy bağı ilişkisi incelenecektir.

Evliliğin Çocuğun Doğumundan Önce Gerçekleşmesi

Bir çocuk bir evlilik içerisinde doğdu zaman annesinin evli olduğu erkek her zaman çocuğun babası olarak kabul edilmemektedir. Yani baba ile çocuk arasındaki soy bağın evlilik içerisinde dahi olsa doğumla gerçekleşmemektedir.

Kanun koyucu evlilik içerisinde doğan çocuğun kocaya ait olduğunu kabul ettiği durumlara babalık karinesi denir. Ve babalık karinesi Türk Medeni Kanunun 285. Maddesinde ele alınmıştır.

Türk Medeni Kanunun 285. Maddesine göre, evlilik devam ederken ya da evliliğin bitmesinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. Buna babalık karinesi denmektedir.

Babalık karinesinin gerçekleşebilmesi için çocuğun ya evlilik birliği içerisinde ya da evliliğin bitmesinden itibaren 300 gün içerisinde doğması gerekir. 300 günlük süreden sonra doğan çocuğun o kişiye ait olduğu anne tarafından ispatlanmalıdır.

Babalık karinesi kesin karine olmayıp aksi ispatlanabilen bir karinedir. Bu karinenin aksinin ispatlanması çocuk ile baba arasındaki soy bağının reddini ifade eder.

Babalık karinesinin çürütülmesi için açılan davaya soy bağının reddi davası denmektedir. Soy bağının reddi davası Türk Medeni Kanununda hüküm altına alınmıştır.

Soy Bağının Reddi Davası

Babalık karinesinin çürütülmesi için açılan soy bağının reddi davasında davacı taraf baba ya da çocuk olabilmektedir.

Eğer baba davacı taraf ise davalı taraf da anne ve çocuktur. Çocuk eğer davacı taraf ise davalı taraf da o zaman baba ve annedir.

Babanın ve çocuğun dava hakları birbirinden bağımsız olmakla beraber kendi hakları zedelenen burada özellikle işin içine yasal mirasçılar girer ilgililerde soy bağının reddi davasını açabilmektedirler. İlgililer her zaman dava açamazlar.

Dava süresi geçmemekle beraber belli şartlar altında ilgililer soy bağının reddi davasını açabilmektedirler. İlgililerden baba olduğunu iddia eden taraf davacı ise davalı taraf da anne, baba ve çocuktur. Babalık karinesi dolayısıyla baba olan kişinin tarafı davayı açtığında davalı tarafa da anne ve çocuk olacaktır.

Türk Medeni Kanunun 291. Maddesine göre dava açma süresi geçmeden babalık karinesi dolayısıyla baba olan kişinin ölmesi yahut gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hallerinde ilgililer bu davayı açabilmektedirler.

İlgili kişiler babalık karinesi dolayısıyla baba olan kişinin altsoyu, annesi, babası ve çocuğun babası olduğunu iddia eden kişidir.

Doğumu ve ifade edilen durumları öğrenmelerinden başlayarak 1 yıl içinde soy bağının reddi davasını açabilirler.

Ergin olmayan çocuk soy bağının reddi davasını açabilmek için kendisine kayyum atanır ve atama kararının tebliğinden itibaren 1 yıl içinde soy bağı davasını ergin olmayan çocuk açabilir.

Evliliğin Çocuğun Doğumundan Sonra Gerçekleşmesi

Türk Medeni Kanunun 292. Maddesine göre evlilik dışında doğan çocuğun anne ve babasının evlenmesi ile çocuk evlilik birliği içinde doğmuş gibi hükümlere tabi olur.

Bu duruma itiraz edebilecek olan kişiler anne ve babanın yasal mirasçıları, Cumhuriyet başsavcısı ve çocuktur.

Soybağı Davası Şartları

*Evlilik devam ederken veya evliliğin bitmesinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.

*Bu süre geçtikten sonra doğacak çocuğun , koca ile bağlantısı olduğu, çocuğun anasının evlilik esnasında gebe kaldığının ispat edilmesine bağlıdır.

*Kocanın gaipliğine karar verildiği hallerde, 300 günlük süre, kocanın ölüm tehlikesi geçirdiği tarih veya kocadan son haber alınan tarihten itibaren başlar

*Çocuk evlilik sona erdikten itibaren 300 gün içerisinde doğmuş, fakat bu arada ana başka birisi ile evlenmiş ise, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse, ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Yargıtay Kararı – Soybağı Davası Soybağının Kurulması

SOYBAĞI DAVASI – ÇOCUK İLE ANA VE BABANIN KAN GRUPLARI TESPİT EDİLMEDİĞİ – DNA ANALİZ VE TİPLEMELERİ YAPTIRILMASI.

GENETİK İNCELEME SONUCU DAVACININ BABA OLUP OLMADIĞI TIBBEN BELİRLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: soybağına ilişkin davada mahkemece, çocuk ile ana ve davacının kan grupları belirlenerek DNA analiz ve tiplemeleri yaptırılarak, genetik inceleme sonucu davacının baba olup olmadığı tıbben belirlenmeli, bu konuda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Soybağı Davası Soybağının Kurulması | Sıkça Sorulan Sorular

NÜFUS KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI - ANALIK DAVASININ VELAYET DAVASINDAN TEFRİK EDİLEREK AYRI BİR ESASA KAYDEDİLECEĞİ - VELAYETİN VERİLMESİ DAVASI İÇİN ANALIĞIN TESPİTİ DAVASININ SONUCUNUN KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece davacıların birinci talebinin davacının çocuğun anası olduğunun tespiti davası olduğu gözetilerek davacıların ikinci talebi olan velayet davasından tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilmesi ve bu esas üzerinden Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmek üzere görevsizlik kararı verilmesi,

velayetin verilmesi davasının ise bu dosya üzerinden görülmesi, Asliye Hukuk Mahkemesindeki analığın tespiti davasının sonucunun kesinleşmesinin beklenmesi, bundan sonra bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor