Soybağı Davası Soybağının Kurulması

     SOYBAĞI DAVASI – SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NEDİR

  • Soybağı, çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağıdır. Neseb, nesil, soy olarak da adlandırılır.
  • Soybağı, çocuğun soyadının , vatandaşlığının, aile kütüğünde yazılacağı hanenin belirlenmesinde esas alınır.

       SOYBAĞI DAVASI – SOYBAĞI NASIL KURULUR VE OLUR

  • Çocuk ve ana arasında soybağı doğumla birlikte kurulur.
  • Çocuk ve baba arasındaki soybağı , ana ile evli olunması, tanıma yolu ve hakim kararı ile kurulur.

       SOYBAĞI DAVASI – SOYBAĞI DAVA ŞARTLARI

  1.  Evlilik devam ederken veya evliliğin bitmesinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.
  2. Bu süre geçtikten sonra doğacak çocuğun , koca ile bağlantısı olduğu, çocuğun anasının evlilik esnasında gebe kaldığının ispat edilmesine bağlıdır.
  3. Kocanın gaipliğine karar verildiği hallerde, 300 günlük süre, kocanın ölüm tehlikesi geçirdiği tarih veya kocadan son haber alınan tarihten itibaren başlar
  4. Çocuk evlilik sona erdikten itibaren 300 gün içerisinde doğmuş, fakat bu arada ana başka birisi ile evlenmiş ise, ikinci evlilikteki koca baba sayılır.
  5. Bu karine çürütülürse, ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Yargıtay Kararı – Soybağı Davası Soybağının Kurulması

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2007/18062 Karar: 2009/4443 Karar Tarihi: 12.03.2009

SOYBAĞI DAVASI – ÇOCUK İLE ANA VE BABANIN KAN GRUPLARI TESPİT EDİLMEDİĞİ – DNA ANALİZ VE TİPLEMELERİ YAPTIRILMASI – GENETİK İNCELEME SONUCU DAVACININ BABA OLUP OLMADIĞI TIBBEN BELİRLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: soybağına ilişkin davada mahkemece, çocuk ile ana ve davacının kan grupları belirlenerek DNA analiz ve tiplemeleri yaptırılarak, genetik inceleme sonucu davacının baba olup olmadığı tıbben belirlenmeli, bu konuda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir. (4721 S. K m. 282, 284)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Soybağına ilişkin davalarda hakim, maddi olguları re’sen (kendiliğinden) araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder (TMK m. 282, 284). Bu tür davalarda davalının davayı kabulü tek başına sonuç doğurmaz. İrs ve soybağı ilişkisinin, kuşkuya yer bırakmayacak nispette açığa çıkarılması halinde dava kabul edilebilir. Bu konuda tekniğin ve tıbbın tüm imkanlarından yararlanılmalıdır. Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları bakımından tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler (TMK m. 284/1-2). Mahkemece çocuk ile ana ve babanın kan grupları tespit edilmediği gibi, hiçbir tıbbi araştırma ve inceleme de yaptırılmamıştır.

Mahkemece yapılacak iş; çocuk ile ana ve davacının kan grupları belirlenerek DNA analiz ve tiplemeleri yaptırılarak, genetik inceleme sonucu davacının baba olup olmadığı tıbben belirlenmeli, bu konuda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA,

YARGITAY KARARI: SOYBAĞI DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2006/6114 Karar: 2006/14364 Karar Tarihi: 19.10.2006

SOYBAĞI DAVASI – KÜÇÜK İLE DAVALI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI İÇİN TARAFLARA ÖNEL VERİLMESİ GEREĞİ – ÖN SORUN

ÖZET: Küçük ile davalı arasında soybağının kurulması için taraflara önel verilmesi bunun ön sorun kabul edilmesi ve sonucuna göre davanın esası hakkında karar verilmesi gerekir.(4721 S. K. m. 42)