Şüfa Önalım Hakkı Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Şüfa Önalım Hakkı Davası Nasıl Açılır?

Şüfa Önalım Hakkı Davası Nasıl Açılır?

Şüfa Önalım Hakkı Davası Nasıl Açılır?

Şüfa Davası Nasıl Açılır

Paylı mülkiyetlerde paydaşın kendi payını üçüncü şahsa satması durumunda diğer paydaşların satılan payı öncelikli satın alma hakkına şüfa hakkı denir. Şufa hakkına önalım hakkı da denmektedir.

Şüfa hakkı paylı mülkiyetin dağılmasını değil toplanmasını amaçlar. Çünkü bu hak paydaşlara ortak mülkiyetin diğer paylarını 3. kişilere karşı öncelikli satın alma imkânı tanımaktadır.

Şüfa hakkının doğabilmesi ve sonucunda şufa davasının açılabilmesi için paylı bir mülkiyetin pay sahiplerinden birinin kendine ait olan payı 3. bir kişiye satması gerekmektedir ki bu davayı açabilmek söz konusu olsun.

Şüfa hakkında karşılaşılan; şufa hakkı süresi ne kadar, şufa hakkı dava açma süresi ne kadar, şufa hakkı nedir, şufa hakkı kullanma süresi ne kadar, şufa davası kime açılır.

Şüfa davası ne kadar sürer, şufa hakkı nasıl doğar, şufa davası hangi mahkemede açılır, şufa hakkı kullanma şartları nelerdir, şufa davası nedir, şufa hakkı nasıl kullanılır, şufa hakkı zamanaşımı ne kadar, şufa hakkı nasıl düşer soruları cevaplamaya çalışacağız.

Şüfa Hakkı Nedir

Paylı mülkiyetlerde paydaşın kendi payını üçüncü şahsa satması durumunda diğer paydaşların satılan payı öncelikli satın alma hakkına şüfa hakkı denir. Şufa hakkına önalım hakkı da denmektedir.

Şüfa hakkı paylı mülkiyetin dağılmasını değil toplanmasını amaçlar. Çünkü bu hak paydaşlara ortak mülkiyetin diğer paylarını 3. kişilere karşı öncelikli satın alma imkânı tanımaktadır. Şufa hakkı bir önalım hakkıdır, öncelikli olarak paydaşların alım hakkını ifade etmektedir.

Şüfa Davası Nedir

Paylı mülkiyetlerde paydaşların birbiri üzerinde hakkını gözetmesi gereken durumlardandır.

Paylı mülkiyetlerde paydaşlardan biri kendi payını 3. bir kişiye satması durumundan diğer paydaşların belli bir süre içerisinde bu payı almak için açabileceği davayı ifade eder.

Buna şüfa davası denir.

Şüfa Hakkı Süresi Ne Kadar

Medeni Kanun tarafından öngörülen 2 farklı süre vardır. İki farklı sürenin olması payı alan 3. şahsın haklarının zedelenmemesi ve diğer paydaşların bu hakkı belirli bir süre içerisinde kullanılmasını sağlamaktır.

Paylı mülkiyette paydaşlardan biri kendi payını 3. bir kişiye sattığını noter kanalıyla diğer paydaşlara bildirir ise diğer paydaşların şufa hakkı davasını üç ay içinde açmaları gerekir. Eğer paylı mülkiyette payını 3.kişiye satan paydaş diğer paydaşlara noter kanalıyla bildirimde bulunmaz ise diğer paydaşlar iki yıl içerisinde şüfa davası açmaları gerekir. Üç aylık ve iki yıllık süre hak düşürücü süredir, süreleri kaçıran dava açma hakkını kaybeder.

Şüfa Hakkı Dava Açma Süresi Ne Kadar

Paylı mülkiyette paydaşlardan biri kendi payını 3. bir kişiye sattığını noter kanalıyla diğer paydaşlara bildirir ise diğer paydaşların şüfa hakkı davasını üç ay içinde açmaları gerekir.

Eğer paylı mülkiyette payını 3.kişiye satan paydaş diğer paydaşlara noter kanalıyla bildirimde bulunmaz ise diğer paydaşlar iki yıl içerisinde şufa davası açmaları gerekir.

Şüfa Hakkı Kullanma Şartları Nelerdir

Şüfa hakkının kullanılabilmesi için paylı mülkiyete ait gayrimenkulün bulunması ve paydaşlardan birinin kendi payını 3. bir kişiye satması gerekir. Ve gayrimenkul sözleşmeyle hangi bölümün kimler arasında kullanılacağı bölünmemiş olmalı.

Gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakları dışında kat irtifakı, geçit hakkı gibi bir hakka sahip olan kişiler şüfa davası açamaz.

Paylı bir mülkiyette paylar sözleşmeyle bölünmemiş bir gayrimenkulde paydaşlardan biri kendi payını üçüncü bir kişiye satması durumunda diğer paydaşlar belir bir süre içerisinden satın alan 3.kişiye karşı, gayrimenkulün bulunduğu yerin Asliye Hukuk mahkemesinde şüfa davası açabilir.

Şüfa Davası Kime Açılır

Paylı mülkiyette paydaşlardan birinin kendi payını satması durumunda payı alan 3. kişiye karşı şüfa davası açılır.

Şüfa Davası Hangi Mahkemede Açılır

Şüfa davası paylı mülkiyete ait olan gayrimenkulün bulunduğu yerin yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır.

Şüfa Hakkı Nasıl Engellenir

Şüfa hakkı problemiyle karşılaşmak istemeyen paydaşlar sözleşmeyle gayrimenkulün nasıl kullanılacağını belirlerler ise şufa hakkını engellemiş olurlar.

Eğer paydaşlar gayrimenkulün hangi kısmının kimin tarafından kullanılacağını noter kanalıyla sözleşme eder ise paydaşlar kendi paylarını tasarruf ederken şufa engeliyle karşılaşmazlar.

Şüfa Hakkı Zamanaşımı Ne Kadar

Medeni Kanun tarafından öngörülen 2 farklı süre vardır. İki farklı sürenin olması payı alan 3. şahsın haklarının zedelenmemesi ve diğer paydaşların bu hakkı belirli bir süre içerisinde kullanılmasını sağlamaktır.

Paylı mülkiyette paydaşlardan biri kendi payını 3. bir kişiye sattığını noter kanalıyla diğer paydaşlara bildirir ise diğer paydaşların şüfa hakkı davasını üç ay içinde açmaları gerekir.

Eğer paylı mülkiyette payını 3.kişiye satan paydaş diğer paydaşlara noter kanalıyla bildirimde bulunmaz ise diğer paydaşlar iki yıl içerisinde şüfa davası açmaları gerekir.

Üç aylık ve iki yıllık süre hak düşürücü süredir, süreleri kaçıran dava açma hakkını kaybeder.

Şüfa Hakkı Nasıl Doğar

Şüfa hakkı paylı bir mülkiyette paydaşlardan biri kendi payını 3. bir kişiye satması durumunda diğer paydaşların önalım hakkı yani şufa hakkı doğar.

Bu hakkın doğması için paylı mülkiyete ait gayrimenkulün sözleşmeyle paylara ayrılmamış olması ve paydaşlardan biri payını üçüncü bir kişiye satması gerekmektedir. Payını paydaşlara satması durumunda şufa hakkı doğmaz.

Şüfa Hakkı Nasıl Düşer

Şüfa hakkının düşmesi için paylı mülkiyete ait olan gayrimenkulün paydaşlar arasında sözleşmeyle bölünmesidir. Eğer her paydaşın kullanacağı kısım sözleşmeyle belli ise şufa hakkından söz edilemez.

Paylı mülkiyete ait gayrimenkulün paydaşlardan birinin kendi payını 3. bir kişiye satması ve bu satışı noter eliyle diğer paydaşlara bildirmesi durumunda 3 ay içinde dava açmayan paydaşların şufa hakkı düşer.

Paylı mülkiyete ait gayrimenkulün paydaşlardan birinin kendi payını 3. bir kişiye satması ve bu satışı noter eliyle diğer paydaşlara bildirilmeyen satışta 2 yıl içinde dava açmayan paydaşların şüfa hakkı düşer.

Şüfa Önalım Hakkı Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

Önalım Hakkında Paylı Mülkiyetin Satımın Hakkında Örnek Karar

Önalım hakkı paylı mülkiyette satımın üçüncü  şahsa satışı doğar ve satışın yapılacak hale gelir. Önalım hakkı ancak dava yolu ile kullanılabilir. Davalı önalım hakkına tabi taşınmazda pay satın almış olup, davacı önalım hakkını ancak dava yolu ile kullanılabileceğinden davalı ilk celsede davayı kabul etse dahi, yargılama giderlerinden sorumludur.

Somut olayda; mahkemece, yapılan yargılama sonucu, davacının bedelde muvazaa iddiasını kanıtlayamaması nedeniyle, tapuda gösterilen bedel üzerinden önalım hakkının tanınmasına karar verilmiştir.

Bu durumda, yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi ve dava açıldığında harcı yatırılan davaya esas değer üzerinden davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken;

Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve davanın mahiyeti gereğince takdiren taraflar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Şufa Davasında Tapu İptal Davası Hakkında Örnek Yargıtay Kararı

Davalı … vekili, davacının kötü niyetli olduğunu ve müvekkilinin davaya konu taşınmazın maliki olduğu dönemde uzlaşmadığını, davacının şufa hakkının kullanılmasını engellemeye yönelik olarak satış değerini belirlemediğini, 50.000,00 TL satış bedeli üzerinden davacının taşınmaz hissesini almaya hazır olduklarını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Davalı …, davaya konu taşınmazı …’ dan 50.000,00 TL ye satın aldığını, …’ın ve müteahhit …..’nın davacı ile görüştüklerini ancak uzlaşamadıklarını, bundan sonra taşınmazı satmaya karar verdiklerinden alıcı olduğunu, davacı haksızlığa uğramış ise ödediği satış bedeli ve tapu harçları kendisine ödendiğinde aldığı taşınmazı iade etmeye hazır olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamı gözetilerek; davalıların iyi niyetli olmadıkları, davalı …’ün, önalım davasını kaybetmiş ve kararın kesinleşmiş olmasına rağmen kesinleşmeden sonra taşınmaz üzerinde herhangi bir tedbir de olmadığından diğer davalı …’a hissesini devrettiği,

Davalıların ilişkileri dikkate alındığında davalı …’ın bu durumu bilmiş sayıldığının kabulü gerektiği belirtilerek davanın kabulü ile, davaya konu …. İli, … İlçesi, … Mahallesinde bulunan 2613 ada 6 parseldeki davalı …’a ait 139/400 payın tapu kaydının iptali ile iptal edilen bu payların davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

İncelenen karar Yerel mahkemesinin kararını doğru bulmuştur.

Şufa Davası Nasıl Görülür Yargıtay Örnek Kararı

İki yıllık hak düşürücü sürenin başlangıcı olarak satışın esas alınması ve tescil zorunluluğu getirilmemesi karşısında, gayrımenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davası sonucu verilen pay tesciline ilişkin mahkeme ilamının satış akdi yerini aldığı,

Tescil ilamının kesinleştiği tarih itibariyle de lehine tescil kararı verilenin mülkiyet hakkını tescilden önce kazandığı, dikkate alındığında,

Böylesi hükmen tescil ilamı ile paydaş hale gelme durumunda önalım hakkının, ilamının kesinleştiği yani mülkiyetin iktisap edildiği tarihten itibaren iki yıl geçmekle düşeceği sonucuna varılmaktadır.

Önalım davasında bedel muvazaası

Hal böyle olunca öncelikle davacıların tutundukları tapu kayıtları ilk oluşumundan itibaren tüm gittileriyle birlikte getirtilmeli, kadastro sırasında revizyon görüp görmedikleri, revizyon görmüş iseler revizyon parsellerine ait kadastro tespit tutanakları tapu müdürlüğünden sorulup istenmeli,

Komşu parsellerin kadastro tespit tutanakları var ise dayanak belgeleri getirtilmeli, taraf tanıkları, yerel bilirkişiler, kadastro tespit bilirkişileri ve fen bilirkişi huzuruyla mahallinde yeniden keşif yapılmalı,

Dayanak tapu kayıtları yöntemince zemine uygulanmalı, bilirkişi ve tanıklardan her bir sınır hakkında ayrıntılı ve inandırıcı bilgi alınmalı, uygulamada komşu parsel tutanak ve dayanaklarından yararlanılmalı.

Bilinemeyen sınırlar konusunda taraflara tanık dinletme olanağı verilmeli, dayanak tapuların kapsamı 3402 sayılı Kanunun 20. maddesine uygun olarak belirlenmeli, dayanak tapu kayıtları pay tapusu olduğundan tapu malikleri arasında taksim edilip edilmediği,

Taksime tabi tutulmuş ise kim veya kimlere isabet ettiği, taşınmazların kimden kime kaldığı, kim/kimler tarafından ne suretle kullanıldığı etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılmalı, uzun süreli fiili kullanımın taksime karine teşkil ettiği,.

Kök murisin mirasçıları arasında taksim yapılmamış ise mirasçı ya da mirasçıların taşınmaz üzerindeki zilyetliklerinin tereke adına olduğu, mirasçılar arasında zilyetlik ile taşınmaz edinme hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeli,

Çekişmeli taşınmazların kısmen veya tamamen dayanak tapu kayıtlarının kapsamı dışında kaldıklarının tespit edilmesi halinde, belirlenecek hak sahipleri yönünden 3402 sayılı Kanunun 14/1. maddesinde yazılı 40 ve 100 dönüm kısıtlama araştırması yapılmalı, bundan sonra toplanan delillerin tümü birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

Şufa Hakkı Yada Diğer Adı Önalım Davası Hangi Mahkeme de Açılır Örnek Yargıtay Kararı

Somut olayda dava; yasal önalım hakkına dayanan şüfa davası olup dava niteliği itibari ile taşınmazın aynına ilişkindir.

Dosya kapsamına göre, çekişmeli … İli, … mahallesi, 46416 ada 1 parsel sayılı taşınmazın … ilçesi idari sınırları içinde bulunmadığı, … ili, Yenimahalle ilçesi sınırları içinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu halde kesin yetki kuralı gereğince, uyuşmazlığın Yenimahalle ilçesinin adli yönden bağlı olduğu … Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor