Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davasında, Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse; kiralayan, İcra Dairesi’ne müracaatla tahliye isteyebilir. Bu taahhüdün yazılı olması şarttır.Tahliye Taahhüdü, taraflar arasında yapılan ilk sözleşmeye bir madde halinde yazılmışsa veya Ayrı bir kâğıda yazılmış olmakla beraber, Kira Sözleşmesiyle aynı tarihi taşıyorsa, taahhüt geçersizdir. Çünkü bu durumlarda kiracının mesken bulamama sıkıntısı içinde, müzayaka halinde ve ne bahasına olursa olsun kiralanana girme maksadıyla bu taahhüdü verdiği düşünülebilir.

Şarta bağlı olan tahliye taahhütleri geçerlidir. Ancak, şart gerçekleştiği andan itibaren hüküm ifade eder. Kiracının, kiralananın içindeyken erdiği tahliye taahhüdü geçerlidir. Kira dönemi içinde verilen tahliye taahhüdü geçerlidir.

TBK İlgili Maddesi – Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle

MADDE 352 – Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2010/12109 Karar: 2011/2772 Karar Tarihi: 09.03.2011

TAHLİYE DAVASI – TAHLİYE TAAHHÜDÜ – TAAHHÜTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN TANZİM VE TAHLİYE TARİHİ İLE DAVANIN AÇILDIĞI – DAVA TARİHİNDEN SONRA KİRALANANIN TAHLİYE EDİLDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava, tahliye taahhüdü nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Sözleşmenin <kiralayan> bölümüne <A.. E… S… vekili M… Ç…> ibaresi yazılmak suretiyle M… Ç… tarafından imzalandığı görülmüştür. Bu durum karşısında M.. Ç..’in kiralayan sıfatı ile sözleşmeyi kendi adına imzaladığından söz edilemez. Davacı A.. E.. S..’nın kiralayan olduğunun kabulü gerekir. Taahhütnamede öngörülen tanzim ve tahliye tarihi ile davanın açıldığı tarihe nazaran, davanın açılmasında da bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Ancak, dava tarihinden sonra kiralananın tahliye edildiği davacı vekilince beyan edilmiş olduğundan mahkemece bu hususun değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2009/13746 Karar: 2010/3480 Karar Tarihi: 29.03.2010

TAHLİYE DAVASI – YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ – KİRA SÖZLEŞMESİNDE DAVACININ YANINDA BİR KİŞİNİN DAHA İMZASININ BULUNMASI – KİRA SÖZLEŞMESİNİN VEKALETEN İMZALANDIĞINA DAİR BİR KANITIN BULUNMAMASI

ÖZET: Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının kiralayan tarafından açılması gerekir. Davacının davaya dayanak yaptığı bir yıl süreli yazılı kira sözleşmesinin arka sahifesinin kiralayan bölümü tek başına davacı tarafından imzalanmıştır. Matbu kira sözleşmesinin ön sahifesinin kiralayan bölümüne davacı yanında dava dışı birinin daha adının yazılması, tahliye taahhütnamesinde o kişinin de malik olduğunun belirtilmesi kira sözleşmesini imzalamayan bu kişiye kiralayan sıfatını vermez. Dosyada kira sözleşmesinin adı geçen kişi adına da vekaleten imzalandığına ilişkin hiçbir bir bilgi ve belge bulunmadığına göre davacının tek başına kiralayan olduğunun kabulü ile işin esası hakkında karar vermek gerekir.

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Ankara avukat