Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

 

 

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2010/12109 Karar: 2011/2772 Karar Tarihi: 09.03.2011

TAHLİYE DAVASI – TAHLİYE TAAHHÜDÜ – TAAHHÜTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN TANZİM VE TAHLİYE TARİHİ İLE DAVANIN AÇILDIĞI – DAVA TARİHİNDEN SONRA KİRALANANIN TAHLİYE EDİLDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava, tahliye taahhüdü nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Sözleşmenin <kiralayan> bölümüne <A.. E… S… vekili M… Ç…> ibaresi yazılmak suretiyle M… Ç… tarafından imzalandığı görülmüştür. Bu durum karşısında M.. Ç..’in kiralayan sıfatı ile sözleşmeyi kendi adına imzaladığından söz edilemez. Davacı A.. E.. S..’nın kiralayan olduğunun kabulü gerekir. Taahhütnamede öngörülen tanzim ve tahliye tarihi ile davanın açıldığı tarihe nazaran, davanın açılmasında da bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Ancak, dava tarihinden sonra kiralananın tahliye edildiği davacı vekilince beyan edilmiş olduğundan mahkemece bu hususun değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2009/13746 Karar: 2010/3480 Karar Tarihi: 29.03.2010

TAHLİYE DAVASI – YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ – KİRA SÖZLEŞMESİNDE DAVACININ YANINDA BİR KİŞİNİN DAHA İMZASININ BULUNMASI – KİRA SÖZLEŞMESİNİN VEKALETEN İMZALANDIĞINA DAİR BİR KANITIN BULUNMAMASI

ÖZET: Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının kiralayan tarafından açılması gerekir. Davacının davaya dayanak yaptığı bir yıl süreli yazılı kira sözleşmesinin arka sahifesinin kiralayan bölümü tek başına davacı tarafından imzalanmıştır. Matbu kira sözleşmesinin ön sahifesinin kiralayan bölümüne davacı yanında dava dışı birinin daha adının yazılması, tahliye taahhütnamesinde o kişinin de malik olduğunun belirtilmesi kira sözleşmesini imzalamayan bu kişiye kiralayan sıfatını vermez. Dosyada kira sözleşmesinin adı geçen kişi adına da vekaleten imzalandığına ilişkin hiçbir bir bilgi ve belge bulunmadığına göre davacının tek başına kiralayan olduğunun kabulü ile işin esası hakkında karar vermek gerekir.

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası

Ankara avukat