Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı

A. TAŞERON İŞÇİ KIDEM TAZİNAT HAKKI, B. TAŞERON İŞÇİ SİGORTA GİRİŞ ÇIKIŞ SORUNLARI, C. TAŞERON İŞÇİLERDE ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN SORUMLULUĞU

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı İşçi, ister kamuda çalışsın, isterse özelde çalışsın alt ve üst işveren ilişkisinden kaynaklanan karmaşadan dolayı kıdem tazminatının ödenmesinde sıkça sorunlar yaşanmaktadır. İşçi taşeron olarak alt ve üst işverenden haklı olarak işten ayrılması  veya işverence haksız olarak işten çıkarılması durumunda  Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı hak eder. İş hukuku kıdem tazminat davaları hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Taşeron firmalrında çalışan işçiler alt işverenin sözleşmesi gereği ihalenin alınmaması durumunda, ihaleyi alan firma eski işçilerle işine devam etmektedir. Bu durumda ihaleyi alan yeni firma yani alt işveren daha önceden çalışan işçilerden ibaraneme alarak yoluna devam etmektedir. Burada alınan ibraneminin haksız alındığından geçerliliği yoktur. İşçi işten ayrılması durumunda geçmişe dönük tüm alacaklarını ve kıdem tazminatını son alt işverenden ve asıl işverenden talep edebilir Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı alabilir.

4857 sayılı İş Kanununun 36 ncı maddesinde, “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler” şeklinde kurala yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre ihale makamı, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek durumundadır. Yapılacak olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, belli şartlarla ihale makamının sorumluluğu söz konusu olur. İhale makamının yapmış olduğu ilan üzerine işçilerin başvuruda bulunmamış olmaları, kamu kurumunun anılan madde kapsamındaki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, işçilerin her hak ediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmeyeceği öngörülmüştür. maddede sözü edilen ücret her hak ediş dönemi için “son üç aylık temel ücret” olarak değerlendirilmelidir. Yine ihale makamının ihbar ve kıdem tazminatıyla kullandırılmayan izinler sebebiyle herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

İhale makamı olan kamu kurumunun, her hak ediş dönemine ilişkin son üç aylık ücretten sorumluluğu, Yasadan doğan bir sorumluluktur. İşverenle ihale makamının birlikte dava edilmesi durumunda, müştereken müteselsilen sorumluluğa dair karar verilmelidir. İhale makamının tek başına dava edildiği durumlarda, işçinin mükerrer yararlanmasını önlemek için işverence sözü edilen ücretlerin ödenip ödenmediği araştırılmalıdır.

Konuyla bağlantılı olarak kıdem tazminat davası nasıl açılır hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı

TAŞERON İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI YARGITAY KARARLARI

  • TAZMİNAT YARGITAY KARARI: Hukuk Genel Kurulu Esas:  2011/21-290 Karar: 2011/361Karar Tarihi: 25.05.2011 ÖZET: İşverene ait işin görülmesi için sigortalıların işin görüleceği yere emniyetli ve güvenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri işverenin yükümlülüğünde olan bir sorumluluktur. İşveren bu görevini, kendi araç ve işçisiyle yapabileceği gibi, başkasına ait araç ve işçi ile de yerine getirebilir. Ayrıca, araçlar da işyerinden sayılır. Asıl işveren, alt işveren ile birlikte iş güvenliği önlemlerinin alınmasından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğundan, davaya konu kaza nedeniyle meydana gelen zarardan da davalı asıl işveren şirket ile dava dışı taşıma şirketi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur
  • TAZMİNAT YARGITAY KARARI: 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/23831 Karar: 2010/24220 Karar Tarihi:  20.09.2010 ÖZET: Davacının bakanlığa karşı açılması husumette yanılma olarak değerlendirilmeli, davacıya davasını ait işverene karşı yöneltmesi için usulüne uygun süre verilmeli, davacının davasını alt işverene yöneltmesi halinde yargılamaya devam edilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir. Husumet yokluğu nedeniyle davanın reddi bozmayı gerektirmiştir
Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı