Atla

Terekenin Tespiti Davası


Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası

A. Terekenin Tespiti Davası, B. Terekenin Tespiti Ve Defter Tutulması İstemi Davası, C. Terekenin Tespiti Davası Dilekçe Örneği Terekenin Tespiti Davası, mirasçılardan ve ilgililerden herhangi biri, terekenin mühürlenmesi de dahil olmak üzere, terekeye giren malların tespitini isteyebilir. Dava, miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Kanunlarda aksine hüküm olmadıkça, çekişmesiz yargı kararları maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Çekişmesiz yargı işleri adli tatilde de görülür. Adli Tatilde Hangi Davalara Bakılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. Bölge adliye mahkemelerinin çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Miras bırakana ait menkul ve gayrimenkul mallar tespit edilir; gerekli ihtiyati tedbirler alınır.

Tereke, Muris ve Mirasçı Kavramları

Bir kişinin hayatı boyunca sahip olduğu mallara, 3. Kişiler tarafından kullanılabilir haklara ve borçlarına kişinin ölümünden sonra verilen ismine tereke ya da miras denir. Miras hukuku Medeni hukuk kapsamı altında incelenen ve Medeni Kanun ile hüküm altına alınan bir hukuk dalıdır. Günümüzde bireylerin karşılaştığı davalara baktığımızda azımsanamayacak derecede miras davaları ile karşılaşmaktayız.

Muris veya miras bırakan ölen kişiye verilen hukuki tabirdir. Mirasçı da bir külli halef olup kanunun öngördüğü şartlara uygun olan ve murisin bıraktığı haklarda ve mallarda payı bulunan kişiye denmektedir.

Medeni hukuk altında incelenen miras hukukunda yasla mirasçı murisin bıraktığı terekeyi kabul etme gibi bir zorunluluğa sahip değildir. Kanunun öngördüğü şartlar altında mirası reddederek murisin bıraktığı borçlardan da rahatlıkla kurtulabilmektedir.

Tespit Davası Nedir?

Terekenin Tespiti davasına geçmeden önce genel olarak tespit davaları hakkında bilgi verdiğimizde şunları söyleyebiliriz. Medeni Usul Hukuk altında incelenen ve Hukuku Muhakemeleri Kanunun 106. Maddesinde hüküm altına alınarak tanımlanan tespit davaları, bir hakkın ya da hukuki ilişkinin var olup olmadığını ya da bir belgenin sahte olup olmadığını belirlemek amacıyla açılan davalara tespit davaları denir. Tespit davalarının açılabilmesi için belli şartlar gerekmektedir. Bu şartlar: öncelikle korunması gereken güncel bir hukuki yararın mevcut olması ve bu hukuki yararın başka hiçbir yolla korunamayacak olması gerekir. Eğer o hak başa bir dava ile örneği eda davası ile korunabiliyorsa o zaman tespit davası açılmasında bir yarar olmadığı için tespit davası açılamayacaktır. Ayrıca tespit davalarında maddi vakıalar değil haklar tespit edilmektedir.

Terekenin Tespiti Davası Nedir?

Mirasçı yukarıda da ifade ettiğimiz üzere murisin bıraktığı mirası kabul etme zorunluluğuna sahip değildir. Tereke tespit davaları da istihkak davası niteliğinde değillerdir, delil niteliği taşımaktadırlar. Tereke tespit davalarında mahkeme murisin malvarlığını tespit etmek ve onu deftere geçirerek yasal düzeyde korunmasını sağlamaktadır. Terekede korunması gereken mallar bulunduğu takdirde bunları hukuki yollar ile korumaya almak da zorundadır. Örneğin satılması gereken bir mal var ise onu açık artırma yolu ile satarak parasını tereke malvarlığı olarak bankaya yatırması gerekir. Bu gibi hususlar yasal güvence altındadırlar ve deftere kaydedilirler.

Tereke taksim edilene kadar bütün yasal mirasçılar tereke üzerinde iştirak halinde sorumludurlar ve hak sahibidirler. Yani herhangi biri diğerlerinin izni olmadan hiçbir şekilde murisin bıraktığı tereke üzerinde icraatlarda bulunamaz. Tek başlarına genelde dava açamazlar. Fakat terekenin tespiti davasında herhangi bir yasal mirasçı diğer mirasçılara tabi olmadan terekenin mühürlenmesi ve terekeye giren malların tespitini isteyebilir. İşte buna yukarıda da ifade ettiğimiz üzere terekenin tespiti davası denmektedir.

Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır? Yetkili ve Görevli Mahkeme

Medeni hukuk kapsamı altında incelenen Miras hukukunda uygulanan usul hukuku kuralları Hukuk Muhakemeleri kanunda hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Terekenin Tespiti davası da bu nedenle usul hukuku kuralları altında incelenecektir. Terekenin Tespiti davası miras bırakanın yani murisin son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde açılmaktadır.

Neden Asliye Hukuk Mahkemesi değil de Sulh Hukuk Mahkemesidir? Yargı çekişmeli ve çekişmesiz olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Eğer dava çekişmeli bir dava ise yani davacı ile beraber davalı da bulunmaktaysa genel kural olarak görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir fakat çekişmesiz yargı işlerinde genel görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Terekenin tespiti davasını incelediğimizde yasal mirasçı terekenin mühürlenmesi ve tespiti içi dava açmaktadır. Doğal olarak ortada bir davalı bulunmamak ile beraber sadece bir belirleme mevcuttur. Çekişmesiz yargı kapsamı altında incelendiği için terekenin tespiti davası Sulh Hukuk mahkemesinde görülmektedir.Konuyla bağlantılı olan Miras Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Terekenin Tespiti Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın yerleşim yerinde açılan terekenin tespiti davasında alınacak ihtiyati tedbirler şunlardır: hakimin resen ilgilendiği ya da taraflarca açılan davada terekedeki malların korunması ve yasal mirasçıların hak kaybına uğramaması için gerekli olan bütün önlemleri almak zorundadır.  İhtiyati tedbir kararlarının alınabilmesi için murisin ölümünden sonra en geç 1 ay içinde davanın açılması gerekir. Malların ve hakların yazılması, terekenin mühürlenmesi, korunması mümkün olmayan malların satımı ve bedelinin bankada korunması gibi, terekenin yönetilmesi için temsilci atanması ve vasiyetnamelerin açılması hakimin aldığı tedbirlerdir. Taraflarca dava açılmadığı takdirde yani hakim resen ihtiyati tedbir kararı verdiğinde masraflar Devlet hazinesinden karşılanmaktadır.

Terekenin tespiti davası hakimin resen açtığı bir dava da olabilir taraflar da istemde bulunabilir. Çekişmesiz yargı ilerinden biri olan terekenin tespiti davası kesin karara bağlanamaz.

Terekenin Tespiti Ve Defter Tutulması İstemi

Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında verilebilecek olan ihtiyati tedbir kararı, niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır. Başka bir konu olan Terekenin Taksimi Davası ile ilgili makaleyi okuyabilirsiniz. Miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimi, istem üzerine veya resen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır. Mirasbırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hakimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hakimine gecikmeksizin bildirir ve mirasbırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hakimine gönderir. Aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde sulh hakimi terekenin defterinin tutulmasına karar verir:
 1.  Mirasçılar arasında vesayet altına alınmış olan veya alınması gereken kimse varsa,
 2.  Mirasçılardan biri uzun süreden beri bulunamıyorsa ve temsilcisi de yoksa,
 3.  Mirasçılardan veya ilgililerden biri, ölüm tarihinden başlayarak bir ay içinde istemde bulunursa,
Defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanır. Önlemi gerektiren durumların ortadan kalkması üzerine, sulh hakimi, önlemlere son vererek terekeyi hak sahiplerine teslim eder. Terekenin Tespiti Ve Defter Tutulması İstemi Davası.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Terekenin Tespiti Davası - Yorum
  TARKAN DAMAR -
  5 Ağustos 2016

  Çok güzel olmuş.Tebrikler.

  Cevapla
 • Terekenin Tespiti Davası - Yorum
  GÖKBERK KULA -
  5 Ağustos 2016

  Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek.

  Cevapla
 • Terekenin Tespiti Davası - Yorum
  MELİHA ZENGİNDEMİR -
  5 Ağustos 2016

  İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır.

  Cevapla
 • Terekenin Tespiti Davası - Yorum
  YÜCEL GÜÇLÜ -
  17 Eylül 2016

  Terekenin Tespiti Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

  Cevapla
 • Terekenin Tespiti Davası - Yorum
  AYTEKİN ZOBU -
  7 Ekim 2016

  Terekenin Tespiti Davası Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Terekenin Tespiti Davası - Yorum
  Koçbaba -
  9 Ocak 2017

  Terekenin Tespiti Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
 • Terekenin Tespiti Davası - Yorum
  Koyunsev -
  27 Şubat 2017

  Terekenin Tespiti Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim .

  Cevapla
 • Terekenin Tespiti Davası - Yorum
  Pazar -
  3 Mart 2017

  Avukat hanım merhabalar. İşlerinizde kolaylık dilerim. Ben Ankara'da ikamet ediyorum. Miras hukuku ile ilgili olarak Terekenin Tespiti Davası Açmak istiyorum. BU davanın masrafları hakkında bilgi verebilir misiniz.

  Cevapla
Yorum Bırak