Terekenin Taksimi Davası

Mirasçılardan her biri, sözleşme veya kanun gereğince ortaklığı sürdürmekle yükümlü olmadıkça, her zaman mirasın paylaşılmasını isteyebilir. Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.

Terekenin Taksimi Davası açılarak şu şekilde taksimi istenir. Rızaı paylaşma: Taşınmazların müşterek malikleri olan paydaşlar, paylarını ayırarak kendi aralarında anlaşırlarsa, terekeyi rızaı olarak taksim etmiş olurlar. Kazaı Paylaşma: Taraflar, paylaşma konusunda anlaşamazlarsa, Mahkeme tarafından yapılan paylaştırma yoluna başvururlar. Bu usule “Kazaı Paylaşma” denir. miras yoluyla intikal eden terekenin tamamı ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamını bir mirasçıya vermek suretiyle paylaştırma yapabilir.

Terekenin Taksimi Davası Yasal ve atanmış mirasçılar tarafından açılabilir. Bunların dışındakiler, mesela vasiyet alacaklısı, mirasçılar birinin payını almış olan üçüncü kişi veya vasiyeti yerine getirme görevlisi “Paylaşım Davası” açamaz. Dava her zaman açılabilir. Zamanaşımına tabi değildir. Davanın terekenin tamamı için açılması gerekir. Terekenin Taksimi Davası Miras bırakanın yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Terekenin Taksimi Davası görülürken Miras ile ilgili tapu kayıtları getirtilir, ilgili yerde keşif yapılır. Taşınmazın paylaştırılmasının mümkün olup olmadığı araştırılır. Bilirkişi tespiti yapılarak kanaate göre karar verilir.

Terekenin Taksimi Davası

Terekenin Taksimi Davası

 

Avukat