Atla

Trafik Kazası Avukatları Ankara


Trafik Kazası Avukatları Ankara

Trafik Kazası Avukatları Ankara

Trafik Kazasında Tazminat - Trafik Kazası Avukatları Ankara

Trafik kuralları ve cezalarını kanuni düzenlemelerle ortaya koyulmuş ve uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde neredeyse her gün trafik kazaları meydana gelmekte ve kazalar sonucun birçok insanımız yaralanmakta hatta vefat etmektedir.

Trafik kazalarının ülkemiz sermayesinde çok büyük kayıplar verdirmektedir. Trafik kazaları sonucunda beşerî sermayemiz olan insanlar yaralanmakta, uzuv kaybı veya felç olmakta ve hatta hiç istenmese de ölümler olmaktadır.

Trafik kazaların başlıca sebepleri; araç kullananların yeterince eğitilememesi, trafik kontrol ve yol denetim yetersizliği, karayolların kusurlu yapılması veya bakımlarının yapılamaması, trafik tabelaların ve yönlendirmelerin fiziksel eksiklikleri veya yanlış yerleştirilmesi, alkol ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanımının çoğalması, trafik kurallarını yeterince yerleşmemesinden, kanuni ceza ve müeyyidelerinin caydırıcı olmamasından, cep telefonu sürüş esnasında kullanılması gibi başlıca sebeplerden dolayı her gün çok sayıda  maddi kayıplı, yaralanmalı ve hatta ölümlü trafik kazası meydana gelmektedir.

Trafik kazalarında, kazaya karışanların hayatı ve beden sağlığı yanı sıra, maddi ve manevi çok büyük zararlar meydana gelmektedir. Kanuni düzenlemelerle trafik kazalarında ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar giderebilmek veya en aza indirebilmek için zorunlu sigorta ve kasko uygulamaya koymuştur.

Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Trafik kazaları hayatın içerisinde çok sık karşılaşılan istenmeyen olayların başında gelir. Yasal düzenlemelerle trafik kazalarında meydana gelen maddi ve manevi hasarları gidermeyi ve en aza indirmeyi amaçlamıştır. Trafik kazalarında vuku bulan zararları giderebilmek için 2918 sayılı Karayolları Trafik kanunda değişiklikler yapılmıştır.

 Son değişikliklerle birlikte maddi zararların tanzimi için kazazede veya mirasçıları maddi tazminat davası açmadan önce kazaya karışan kusurlu araç sigorta firmasından maddi zararların giderilmesi talep etmek zorundadır. Zorunlu trafik sigortasına şirketine başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap alınmadığında veya talepleri eksik karşılamadığında, zarar gören; sigorta tahkim komisyonuna başvuru veya dava yoluyla taleplerini isteyebilir.

Sigorta şirketine başvuru yapılması ve on beş gün beklenilmesi maddi tazminat davası açılması için ön koşuldur.

Trafik kazası sebebiyle psikolojilerinde ve ruh dünyalarında zarar görenler telafisi için manevi tazminat davası açabilirler. Trafik kazası sonucunda; yaralan, uzuv kaybına veya felç olan ve ölenin mirasçıları çekilen elem ve sıkıntısının giderilmesi için manevi tazminat davası açabilirler.

Genellikle sigorta poliçeleri maddi zararları karşılamaya yönelik riskler sigorta ettiğinden manevi tazminatlar için dava açılması gerekmektedir. Eğer sigorta poliçesinde manevi zararlar için ayrıca prim ödenmiş ise sigorta şirketinden manevi zararların tanzimi için talepte bulunulmalıdır.

Manevi zararların tanzimini kanun koyucu hâkimin takdirine bırakılmıştır. Fakat hâkim manevi tazminat miktarını hesaplarken keyfi davranmaz, vefat edeninin veya zarar görenin sosyal ekonomik durumu, vefat edenin yakınlarının ve davalı tarafın sosyal ekonomik durumlarını ve zarar gören veya ölüm olayıyla vefat edenin yakınları üzerinde bırakılan acı ve elemin telafisi amacıyla takdir yetkisini hakkaniyetle kullanır.

 

Trafik Kazası Tazminat Davaları

Trafik Kazalarında Sigortaya Nasıl Başvuru Yapılır?

Trafik kazasına karışan aracın sigortası; trafik kazasıyla meydana gelen maddi zararları tazmin etmekle sorumludur. Zorunlu trafik sigortası sadece maddi zararları karşılamakla yükümlüdür. Eğer trafik sigortasında manevi zararlarında sigorta edilmiş ise manevi zararlarda talep edilebilir.

Trafik kazası sonrasında zarara uğrayan kişiler; kazayla oluşan maddi zararlarını (sigorta poliçe kapsamında) ve taleplerini içeren bir dilekçeyle birlikte kaza tespit tutanağı veya kaza bilirkişi raporu, tedavi ve tedaviye ilişkin hastane faturaları, kazanın durumuna göre gerekli evraklar, zarar görenin kişisel bilgiler ve banka bilgileriyle sigorta şirket merkezine veya trafik sigortası poliçesinde yer alan temsilciliğine veya trafik sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü postayla başvuru yapılır.

Sigorta şirketi on beş gün içinde cevap vermek zorundadır. Fakat trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde cevap alınmadığında veya talepler eksik karşılandığında zarar gören; dava açma hakkına veya sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Trafik kazasıyla zarara uğrayan kişiler trafik sigortasına başvuru yapıldıktan sonra on beş gün içerisinde sigorta şirketinden cevap alınmadığında veya talepler eksik karşılandığında zarar gören; sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapabilir.

Sigorta tahkim komisyona başvuru; tahkim komisyonu başvuru formu eksiksiz doldurulup , sigorta şirketinden alınan eksik talep karşılığına ilişkin sigorta şirket yazısı veya sigorta şirketinin on beş gün içerisinden hiç cevap alınmadığını ispatlar noter yazısı veya iadeli taahhüt evrakı, komisyon başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, sigorta şirketine ilk başvuru sırasında hazırlanan evraklar ve meydana gelen zararın tespitini kolaylaştıran diğer evraklarla birlikte komisyona başvurabilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminat Hakları Nelerdir?

Trafik kazasıyla yaralanan kişi; tedavi ve tedaviye ilişkin hastane masrafları, tedavi ve istirahat döneminde çalışamadığından dolayı uğradığı gelir kaybı ve kaza dolayısıyla psikolojisinde meydana gelen zararların tanzimini kazaya karışan kusurlu araç sigorta şirketinden ve kusurlu araç sürücünden talep etme hakkına sahiptir.

trafik kazası tazminat davası nasıl açılır

Maddi tazminat taleplerini kazazede; ilk olarak sigorta şirketinden talep etmeli. Sigorta şirketi on beş gün talepleri yerine getirmez veya eksik yerine getirir ise kazazede tahkim komisyonuna veya dava açabilir.

Trafik kazası dolayısıyla yaralanan kişide meydana gelen keder ve üzüntüden dolayı manevi tazminat talebinde bulunabilmek için dava açmalıdır.

Trafik Kazasında İş Göremezlik Tazminat Hakları Nelerdir?

Trafik kazası sonucunda yaralanan kişide uzuv kaybı, kısmi felç veya tamamen felç olması durumunda, mesleğini yerine getirememesi veya mesleğinde ilerleme şansını kaybetmesi halinde iş göremezlik tazminat hakkı doğacaktır.

İş göremezlik tazminatı; trafik kazası olamasaydı kişinin ileriki yaşamında hangi sosyal ve ekonomik koşullarda meslek hayatını sürdüreceğini ve bu kazayla neleri kaybettiğini tespitle kaza öncesi duruma getirmeyi amaçlayan bir tazminattır.

Trafik kazasıyla uzuv kaybeden veya felç geçiren kişi; kusurlu araç sürücüsü ve sigorta şirketinden iş göremezlik maddi tazminat talep etme hakkına sahiptir. İş göremezlik tazminatı zarar görenin eğitim durumu, yaşı, mesleki kariyeri, sosyal ve ekonomik şartlarına göre belirlenir.

İş göremezlik tazminatını kazazede ilk olarak sigorta şirketinden talep eder, sigorta şirketi talebi yerine getirmez veya eksik getirir ise tahkim komisyonuna veya dava açma hakkına sahip olur. İş göremezlik tazminatı hesaplaması oldukça karmaşık ve çözümü zor olduğundan genellikle uyuşmazlıklar mahkemeler aracılığıyla çözüme kavuşmaktadır. Ayrıca trafik kazası dolayısıyla uzuv kaybına veya felç olan kişinin psikolojisinde oluşan ağır keder ve üzüntüden dolayı manevi tazminat talep hakkı vardır.

Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Hakları Nelerdir?

Hatalar ve ihmaller sonucunda ülkemizde neredeyse her gün ölümlü trafik kazası olmaktadır. Vefat edenin yakınlarının ve mirasçılarının uğradığı maddi ve manevi çok büyük kayıplar meydana gelmektedir.

Kanun koyucu trafik kazası neticesinde vefat edenin yakınları mağduriyetlerini telafi etmek için; destekten mahrum kalma tazminatı, vefat edenin cenaze ve defin hizmet maliyetleri, vefat edenin ölüm zamanına kadar uygulanan tedavi ve diğer masraflar ve manevi tazminat hakları öngörmüştür.

Trafik kazası sonucunda ölenin cenaze ve defin masrafları; defin için yapılan harcamalar, cenazenin zorunlu nakil hizmet giderleri, kefen ve yemek masrafları tazminat kapsamındadır.

Trafik kazası sonrasında, ölüm gerçekleşmeden önce yaralının görmüş olduğu tedavi veya tedavisine ilişkin yapılan hastane masrafları da tazminat kapsamında talep edilebilir.

Maddi tazminata ilişkin haklar ilk olarak kusurlu araç sigorta şirketinden talep edilmeli, talepler yerine getirilmez ise dava yoluna gidilmelidir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazası sonucunda vefat eden müteveffanın; hayata iken yardımcı ve destek olduğu, ölümüyle bu destek ve yardımdan mahrum kalan yakınlarının zararlarını giderebilmek için kanunun öngördüğü destekten yoksun kalma tazminatıdır.

Bu tazminatın amacı trafik kazasıyla vefat olmaması durumunda, vefat eden sağlığında yardımda bulunduğu kişilere yardımda bulunmaya devam edeceği düşüncesinden hareketle, destekten mahrum kalanların zararları giderilerek, kaza öncesi hallerine kavuşturmaktır.

Destekten yoksun kalma tazminatını vefat edenin eşi, çocukları, annesi, babası ve kardeşleri talep edebilir. Ancak akrabalık ilişkisi olmasa bile vefat edenin sağlığında yardım ve destek bulunduğun ispat eden üçüncü kişilerde bu destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilir. Bu durumun ön koşulu vefat edenin ölüm öncesi üçüncü şahıslara yardım edebilecek ekonomik gücü olması gerektiğidir.

Eğer trafik kazasında vefat eden çocuk ise; ölen çocuğun annesi ve babası, çocuklarının ileriki dönemlerde çocuklarının anne ve babasına destek ve yardımcı olacağı ve ölümle bu destekten mahrum kaldıkları gerekçesiyle destekten mahrum kalma tazminatı talep edebileceklerdir.

Ölümlü Trafik Kazalarında Manevi Tazminat

Trafik kazası sonucunda ölenin, yakınları ve mirasçıları, vefat sebebiyle çekilen elem ve kederin telafisi edilmesi için kanun yapıcı tarafından öngörülen tazminattır. Trafik kazası sonucunda vefat eden şahsın mirasçıları; ölüm olayıyla vefat edenin yardımından, desteğinden, ilgi ve sevgisinden mahrum kaldıkları için ruh ve manevi dünyalarında büyük boşluklar ve acılar yaşarlar. Bu acıların hafifletilmesi ve adalet duygusunun hakim olması için kural koyucu bu tazminatı uygulamaya koymuştur.

Kanun koyucu manevi tazminatın miktarını hâkimin takdirine bırakılmıştır. Ancak hâkim manevi tazminat miktarını belirlerken keyfiyetten uzaktır. Manevi tazminatın belirlenmesinde trafik kazasının oluş şekli, trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün kusur oranı, vefat edeninin sosyo ekonomik durumu, tarafların sosyo ekonomik durumlarını, ölüm olayıyla hasıl olan elem ve ıstırabın derecesi, ülkedeki ekonomik gibi durumlar dikkate alarak hakim takdir yetkisini hakkaniyetle kullanır.

Trafik Kazalarında Araç Değer Kaybı Tazminatı

Meydana gelen trafik kazası sonucunda, trafik kazasına karışan araçlardaki hasarlara ilişkin zararlar, trafik kazaya karışan hatalı araç sürücüsü ve hatalı araç sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Araçtaki maddi hasar giderilse bile aracın hasar kaydı oluşacağından piyasa değerinde bir azalma olacaktır. Aracın tamir süresince yeni araç kiralama masrafları ortaya çıkacaktır.

Araçta oluşan değer kaybı ve tamir sırasında yeni araç kiralama masrafları kusur oranınca kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ve sigorta şirketi tarafından karşılanmalıdır. Eğer araç ticari araç ise aracın tamir sürecinde çalışamamasından dolayı uğranılan gelir kaybı da karşı taraftan talep edilebilir. Trafik kazalarında değer kaybı tazminatı talep için dava açılmalıdır.

Trafik Kazasında Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazası sonucunda maddi tazminat davasında davalı, kusurlu aracın sürücüsüdür. Trafik kurallarını ihlaliyle kazaya sebebiyet veren araç sürücüsüne karşı maddi tazminat davası açılabilir. Araç kullanıcısı reşit değil ise çocuksa, akıl sağlığı yerinde değilse kısıtlı ise kazaya sebebiyet veren yerine velisine veya yasal vasisine dava açılır.

Diğer taraftan kanunlar çerçevesinde kusursuz sorumluluk hallerinden araç sahibinin sorumluluğu çerçevesinde maddi tazminat davalarının bir diğer muhatabı aracın sahibi olan şahıs veya işletmedir. Trafik kazasına karışan şahıs ile araç ruhsat sahibi farklı kişiler veya kurumlar ise her iki tarafa da dava açılabilir. Mağduriyetlerin telafisi için iki tarafa da dava açılmasında fayda vardır.

Araç kullananların sorumluluğunda olan araçlarda; kazayı yapan şahsın araç sahibi olamaması maddi tazminat davalarında muhatap olmayacağı anlamına gelmez, araç ruhsat sahibi olmak dava açılması için yeterli sebeptir.

Trafik kazası yapan araç eğer ruhsat sahibi tarafından kullanılmıyorsa, araç başkası adına işletiliyorsa ruhsat sahibi dışında biri tarafından kullanılıyorsa, araç noterden satış yapılmış ancak ruhsat değiştirilmemiş ise veya araç belirli süre için kira sözleşmesiyle kiraya verilmiş ise davalı taraf araç kullanan olacaktır, ruhsat sahibine dava açılmayacaktır. Tasarrufunda ise dava ruhsat sahibine de açılacaktır.

Trafik Kazası Tazminat Davaları
SIKÇA SORULAN SORULAR

Trafik Kazası Araç Değer Kaybı için Neler Yapılır?

Trafik kazalarının bir diğer boyutu olan maddi hasarlar için yine sigorta poliçelerine başvurulur. Maddi hasar almış olan aracın kaza öncesi değerinden daha düşük bir değere sahip olmasının sonucunda karşı taraftan aracın yaşadığı değer kaybı bedelinin talep edilmesi sağlanabiliyor.

Burada tazminat miktarları belirlenirken aracın markasına, modeline, üretim yılına ve yaptığı kilometreye bakılarak bir fiyat ortaya çıkarılır.

Trafik kazaları gerçekleştiği anda bu kazaların maddi olarak sonuçları olmasının yanında aynı zamanda kazaya karışan kişilerin yaralanması ya da hayatını kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Kazaların sonrasında kazayı gerçekleştiren taraflar arasındaki tüm anlaşmazlıkların giderilmesi için hukuki açından hangi işlemlerin yapılması gerektiği iyi bir şekilde bilinmelidir.

Öncelikle Trafik Kazası Ceza davaları ile Trafik Kazası sonucu açılacak tazminat davası birbiriyle bağlantılıdır. Ceza davası sonucu kusur oranı, ceza durumun tazminat davasını tamamen etkilemektedir. Bu nedenle Trafik Kazası Ceza ve Tazminat davalarında Trafik kazası avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Birinci Trafik Kazası Nedeniyle Ceza Davası, ikincisi  ise Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasıdır. Trafik Kazası sonucu açılacak davaların her ikisininde avukat desteği ile takip edilmesi önemlidir.

Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden kişinin birinci dereceden yakınları daha önceden tazminat alamıyorlardı. Ancak artık hayatını kaybetmiş olan kişilerin kazalarda tam kusurlu oldukları tespit edilse dahi yakınlarının tazminat alabilmesi mümkün oluyor.

Bu tazminat miktarlarının belirlenmesinde destekten yoksun kalma tazminatı koşulları değerlendirilerek karar veriliyor.

Trafik Kazası Tazminatlarında Dikkat Edilmesi Gereken Süreler

Trafik kazalarının sonrasında tazminat talep edenler için bir diğer önemli konu tazminat süreleri olmaktadır. Eğer ceza kanunlarında belirtilen esaslar doğrultusunda var olan zaman aşımı sürelerinden daha uzun bir süre talep edilmişse bu durumda zamanların uzaması mümkün olmaktadır.

Ancak genel olarak kazalar yaralanmalı olarak sonlanmışsa 8 yıl, ölümü kazalar söz konusu ise 15 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır. 

Trafik kazalarında tazminat talepleri öncelikle sigorta şirketine başvuru yapılması zorunludur. Sigorta şirketinin çözüme kavuşturmaması halinde Sigorta Tahkim komisyonuna başvuru yapılır.

Vücut bütünlüğünün kısmen yada tamamen kaybedilmesi yada kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların giderilmesine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar.

Trafik kazalarının ölümlü kaza şeklinde gerçekleşmesinin sonrasında ölen kişinin yakınları için sahip oldukları hakların korunması adına tazminat talep edilmektedir. Bu tazminatlar ölen kişinin yakınlarına olan maddi desteğin karşılığı olarak hesaplanır.

Destekten yoksun kalma adı verilen bu kalemin dışında aynı zamanda tüm cenaze ve defin süreçlerinde karşılanması gereken masraflar da bu tazminata dahil edilir. Buna ek olarak ölen kişinin ardından manevi olarak yıkıma uğrayan kişiler de bu durumu gerekçe göstererek tazminat talep edebilirler.

Kanunlara göre her araç sahibinin sigorta yaptırması zorunlu tutulmaktadır. Bu sebeple trafik kazaları sonrasında tazminat alınmasını gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde tazminat miktarları belirlenirken sigorta poliçelerinde yer alan miktarlar dikkate alınır.

Ancak kazanın şeklinde ve kazanın sonuçlarına göre farklılık gösterebilecek olan tazminat miktarları konusunda mutlaka bir uzmanın görüşlerinin alınması gerekmektedir


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Trafik Kazası Avukatları Ankara - Yorum
  TUBA SAYGIN -
  11 Ağustos 2016

  Ben Türkiye'ye geldiğim zaman Trafik Kazası geçirdim. Aracım da kazadan dolayı hasar meydana geldi. Ayrıca bende de kazadan dolayı yüzümde iz kaldı.Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmeme gerek var mı. dava sürecini etkilermi?

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  4 Kasım 2016

  Tuba hanım merhabalar, araç değer kaybı ile ilgili olarak Türkiyeye gelmenize gerek yok. Yurt dışında yaşadığınız bölgeye yakın konsolosluk'dan Türkiye de görüşeceğiniz avukata vekalet vermeniz durumunda, davayı avukat Türkiye'de davanızı takip edebilir. Yüzünüzde ki iz nedeniyle tedavi gideri ve tazminat davasıda açmak istiyorsanız, sunacağınız resmi raporlar yeterli gelmez ise rapor için bir kez mahkemeye gelmeniz gerekebilir. Trafik kazası ile ilgili açılacak, araç değer kaybıi tedavi gideri,ve tazminat davaları için Türkiye'de bulunmanıza gerek yoktur.Tüm işlemleri avukat sizin adınıza takip edebilir.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Avukatları Ankara - Yorum
  TÜRKAN KORMALI -
  17 Eylül 2016

  2011 yılında Babam Ankara'da trafik kazası geçirdi. Babam bu kazadan dolayı yaralandı ve tazminat alamadık. Hala tazminat davası açma süresi var mı?

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  4 Kasım 2016

  Trafik kazalarının sonrasında tazminat talep edenler için bir diğer önemli konu tazminat süreleri olmaktadır. Eğer ceza kanunlarında belirtilen esaslar doğrultusunda var olan zaman aşımı sürelerinden daha uzun bir süre talep edilmişse bu durumda zamanların uzaması mümkün olmaktadır. Ancak genel olarak kazalar yaralanmalı olarak sonlanmış ise 8 yıl, ölümü kazalar söz konusu ise 15 yıllık zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Avukatları Ankara - Yorum
  HUKUK TOPALOĞLU -
  4 Kasım 2016

  2015 yılının ağustos ayında trafik kazası geçirdim. Bu konuda bir avukatın yardımına ihtiyacım var.Trafik Kazası Nedeniyle Hangi Davalar Açılır.

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  4 Kasım 2016

  Trafik Kazası sonucu önümüze iki dava ortaya çıkmaktadır. Birinci Trafik Kazası Nedeniyle Ceza Davası, ikincisi ise Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasıdır. Trafik Kazası sonucu açılacak davaların her ikisininde avukat desteği ile takip edilmesi önemlidir. Öncelikle Trafik Kazası Ceza davaları ile Trafik Kazası sonucu açılacak tazminat davası birbiriyle bağlantılıdır. Ceza davası sonucu kusur oranı, ceza durumun tazminat davasını tamamen etkilemektedir. Bu nedenle Trafik Kazası Ceza ve Tazminat davalarında Trafik kazası avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Avukatları Ankara - Yorum
  Musa kara -
  8 Mart 2017

  Merhabalar, babam 17 subat 2017 tarihinde direksiyon basinda kalp krizi gecirerek kaza yapti ve vefat etti. Babamin zorunli arac sigortasindan tazminat almasi ile ilgili gorustugumde ilgli firma herhangi bir tazminat alamayacagini, karsi tarafta zarara ugraya ni kisi varsa ona tazminat odenecegini soyledi. Dedikleri ne kadar dogru ve bu konu ile ilgili bi kanun varmi tesekkurler.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Avukatları Ankara - Yorum
  Anonim -
  14 Mayıs 2017

  Merhaba, Ankarada kaza yaptim. Kazada benim kusurum olmamasına rağmen kaza tespit tutanağında ben kusurlu görünüyorum, ne yapa bilirim lütven bana yardimci olurmusunuz,???

  Cevapla
 • Trafik Kazası Avukatları Ankara - Yorum
  Karar Nedir - ANKARA
  28 Şubat 2018

  selamlar 2014 yılında 2 yıl alkolden ehlıyetımı verdım sure doldu ılk ımkan bulduğumda 2018 de kursa gıttım sudge belgeyı aldım borcu yoktur yazımıda aldım kurtuluş ekpler amırlıgıne gıttım belgelerı sundum ehlıyetımı talep ettım 2009 yılındada 2 yıl ehlıyetıme el konduğu kursa gıtmeden nasıl gerı aldığımı sordu hatta daha öncede gıtmısmıyıdın bu kursa dedı bende gıtmedıgım ıcın ılk defa gıttım dedım ne emnıyetın sıtesınde nede e devletım sadece 2014 yılında el konulduğu surenın dolduğu fakat teslım edılmedı yazmasına karsın bır daha kursa gıtmem gerektıgı soylendı belkıde arkamdan vs tuttuna tuttular eger ehlıyetı 2009 versen sızde olsaydı 2014 de nasıl polıse teslım ederdım vs mücadele verdım ama benı dınlemedı polıs memuru ekıpelrın kayıtlarının baz olduğunu e devletın yada emmıyet mudurlugunun kayıtlarının degıl dedıler aynı kursa 2 defa gıtmenın kıme yararı olur 9 yıl oncenın hesabı vs dedım haklı olduğumu düşünüyorum sudge belgem ve borcu yoktur belgelerımle trafık mahkemesine bas vurup ehlıyetımı talep edıp 5 yıl önceden olan cezaların sılınmesını talep etememız durumunda karar ne cıkar

  Cevapla
Yorum Bırak