Atla

Tüketici Kredi Masraflarının İadesi


Tüketici Kredi Masraflarının İadesi

Tüketici Kredi Masraflarının İadesi

Tüketici Kredi Masraflarının İadesi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, kanunun 1. maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar (4077 S. K. m. 2).
Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, kanunun uygulamasından doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla en az bir tüketici sorunları hakem heyeti oluşturmakla görevlidir (4077 S. K. m. 22).
Tüketici sorunları hakem heyeti tarafından verilen kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

      YARGITAY KARARI: TÜKETİCİ KREDİ MASRAFLARININ İADESİ

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2010/18807 Karar: 2011/9117 Karar Tarihi: 10.06.2011

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - DAVAYA KONU OLAN MASRAFLARININ GERİ TALEP EDİLMESİNİN HAKSIZ GEREKÇELERE DAYANDIĞI - DAVACININ DAVALI BANKADAN DAHA ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞU TÜKETİCİ KREDİSİNİN FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Banka kayıtları, hak ve nesafete göre düzenlenen denetime elverişli bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından davacının davalı bankadan daha önceden almış olduğu tüketici kredisinin faiz oranlarındaki değişim nedeniyle yeniden yapılandırdığı, iş bu yeniden yapılandırmada davacıdan yeni sözleşme hükümleri gereği masraf alındığı, nitekim tüketicinin bizzat kendisinin davalı bankaya masraf adı altında ödemede bulunduğu, tüketicinin sözlü olarak kendisinden masraf alınmayacağının bildirildiğine dair iddiasını ispat edemediği gibi aksine kredi sözleşmesi hükümlerinin bulunduğu anlaşıldığından sübuta ermeyen davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.    (4077 S. K. m. 6, 31)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 10.06.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.    

KONU İLE İLGİLİ YEREL MAHKEMENİN KARARI

E: 2010-40 K: 2010-371

Davacı vekili mahkememize ibraz ettiği dava dilekçesi ve yargılama aşamasındaki beyanlarıyla, 07.09.2009 tarihinde Yatağan A. Şubesinden …………. TL ipotekli ihtiyaç kredisi çektiğini, bu krediyi çekerken 1.200,00 TL işlem masrafı, ……….. TL yangın sigortası poliçe masrafı, 287,00 TL hayat sigortası, 262,50 TL ekspertiz bedeli, …. bireysel kredi işlemleri olmak üzere toplam 2.079,19 TL masraf kesildiğini, düşen kredi faiz oranlarından yararlanabilmek için yaptığı görüşmeler sonucunda başka bir …….. oranlarının daha uygun olduğunu tespit ettiğini, banka yetkilileri ile yaptığı görüşme sonunda kredinin yeniden yapılandırılması konusunda anlaştığını, kendisinden ……….. masraf kesileceğinden bahsetmediklerini, görüştüğü diğer bankayı arayarak kredi talebinden vazgeçtiğini bildirdiğini, A. şubesi tarafından kredi faiz oranının ………… 1,09'a düşürüldüğünü, bu işlemi yaparken kendisinden ilk kez kredi çekiyormuş gibi ………… TL masraf, komisyon adı altında para talep edildiğini, ücretin tarafınca elden yatırıldığını, banka yetkililerinin bu ücreti almak zorunda olduklarını bildirdiğini bu nedenlerle ……… işlemi için bankanın aldığı 1.000,00 TL ve ayrıca kredi kullanırken aldığı 1.200,00 TL işlem masrafı, 157,39 TL yangın sigortası poliçe masrafı, 287,00 TL hayat sigortası olmak üzere toplam 2.644,39 TL.nin Yatağan A. Şubesince tarafına iade edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı banka adına usulüne uygun davetiye tebliğ olunmuş, davalı vekili mahkememize sunduğu cevap dilekçesi ile davacı tarafından davaya konu olan masraflarının geri talep edilmesinin haksız gerekçelere dayandığını, davacının bu talebinde kötü niyetli olarak hareket ettiğini bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacının 07.09.2009 tarihinde Yatağan A. Şubesinden çıkmış olduğu 35.000.00 TL.lik ihtiyaç kredisine ilişkin alınmış olunan masrafların ……….. miktarlarının çıkartılması ve ayrıca kredi sözleşmesinin onaylı örneğinin gönderilmesi istenilmiş ilgili belgeler dava dosyamız içerisine alınmıştır.

İzmir Nöbetçi Tüketici Mahkemesi vasıtasıyla bir hukukçu ve bir ……………………….. rapor alınmış, bilirkişiler mahkememize sundukları raporlarında davacının ……… kredinin sözleşmesinde ve ödeme planında masraf ve diğer ücretlere ilişkin tüm hususların ayrıntılı olarak belirlendiğini, davacının da giderleri ödeme yönünde ayrıca talimatlarının bulunduğunu, yeniden kredilendirme nedeni ile bankanın yeni bir ………….. girdiği, ayrıca davacının ödeme tutarının azaldığı, başka bir bankadan yapılandırma …… dahi masraf ödeyeceği, kaldı ki davacının 1.000,00 TL rızası ile manuel masraf komisyon tahsilat açıklaması ile yaptırıldığını bu nedenlerle davalı banka işlemlerinde hukuka aykırı husus tespit edilmediğini mahkememize bildirmişlerdir.Dava, tüketici kredisinin yapılandırılması nedeniyle tüketiciden alınan bedelin iadesi talebinden ibarettir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak