Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı

Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, noterlerin genel olarak yapacakları işler arasında sayılmaktadır (1512 S. K. m. 60, Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 7).
Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname:  İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini, İhtar ve ihbar konusunu, İstemde bulunanın imzasını, Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), Kapsar. İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir  İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanununda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır.

Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkında, Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz. Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı – İhtarname Örneği

… … NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                           :
TC KİMLİK NUMARASI      :

ADRES                                        :

VEKİLİ : AV. İLKAY UYAR KABA

ADRES                                       :

İHTAR EDİLEN                      :
ADRES                                       :

KONU                                        : Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı ………… tebliğinden itibaren …. gün içinde imzalı evrakı iade etmenizi ve malı geri almanızı, aksi takdirde müvekkilimiz adına yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz. …/…/…

İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili AV. İLKAY UYAR KABA

Makalede Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı konusu yer verildi. Tüketicinin Sözleşmeden Cayma Hakkı daha geniş bilgi için avukat desteği alınız. Diğer makaleler için Ankara avukat sayfamızı ziyaret ediniz.