Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır?

Vergi Mahkemesine Nasıl Dava Açılır konusu öncesinden vergi mahkemesine hangi uyuşmazlıklar için başvuru yapılacağına değinmek gerekir. Vergi mahkemesi ilk derece özel mahkeme türlerinden birisi olan vergi mahkemeleri, kamu idaresiyle görevli kurumları vergi, resim ve harçlar gibi mali yükümlülüklerine yönelik uygulamaları, yapılan zamlar ya da kesilen cezalara ilişkin davalara bakar. İdari Yargılama Usulüne tabii olan bir idari mahkeme olan vergi mahkemeleri, genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait mali hükümlerle ilgili hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenir.

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Mükellefler hakkında yapılan araştırmalar sonrasında kişilerin belirli vergi ve ceza ödemeleri ile ilgili olarak hukuki açıdan sorumlu olması söz konusu ise bu durumda öncelikle uzlaşma talep edilir. Bu vergi mahkemelerinde açılan davalarla mümkün olmaktadır. Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır, Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na yazılan dilekçeler sayesinde davaların açılması mümkün oluyor.

Özellikle vergi ve cezalar ile ilgili davalarda kişilerin haklarını savunabilmesi ancak dilekçede iddia edilmiş olan noktalara emsal nitelik taşıyacak olan kararların gösterilmesi ile mümkün olduğu için kişilerin bu süreçte deneyimli bir avukatla süreci yönetmesi gerekecektir. Vergi mahkemesine kimler dava açabilir konusu adına vergi cezası çıkarılan kişiler açmaktadır.

Vergi Mahkemesi Dava Dilekçesi 

Vergi mahkemesi davası nasıl açılır başlangıç noktası dava dilekçesi dava sürecinde de kullanılması sebebiyle iki nüsha olarak hazırlanması gerekmektedir.

Davanın yürütülmesi sürecinde kusursuz bir şekilde istenilen taleplerin elde edilmesi adına mutlaka dava dilekçesinin hukuki kurallara uygun bir şekilde düzenlenmiş olması ve istenilen sonucu almaya yönelik olarak değiştirilmiş olması gerekmektedir.

Dilekçeler üzerinde ihtirazı kayıt bulunuyorsa bu durumda kişilerin en kısa sürede yürütmenin durdurulması talebini de yerinde getirmesi gerekiyor. Tüm davalarda olduğu gibi vergi mahkemesine açılan davalarda da kişilerin belirli miktarda harç ve posta gideri bedellerini yatırması gerekmektedir.

Vergi Mahkemesi Dava Açma

Bu miktar kişiye davanın açılma sürecinde mahkeme tarafından hesaplanarak bildirilir. Harçların yatırılmış olduğunu gösteren bir makbuz ile birlikte dilekçeye eklenmiş posta pulu sayesinde davaların açılması mümkün olmaktadır.

Vergi Mahkemesi Dava Açma konusu ardından dilekçeye göre düzenlenmiş dava bilgilerinin yer aldığı belgeden kişiler davanın görüleceği mahkeme ve davanın kendi esas numarasına ulaşabilirler.

Davanın açıldığı yılı ve aynı yıl içinde açılmış olan kaçıncı dava olduğunu gösterir iki farklı bölümden oluşan esas numarası dava için belgelerin temin edildiği zamanlarda gerekli olmaktadır. Çünkü mahkeme dava sürecinde yapılmış olan tüm işlemleri bu esas numarasına dikkat ederek işleme almaktadır.

Vergi Mahkemesi Avukatları

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır

Vergi Mahkemesi Dava Açma Süresi

Uzlaşmaların tarhiyat öncesinde istenmesi durumu söz konusu ise ya da mükellefin veya diğer tarafın uzlaşmaya yönelik bir tavrı bulunmuyor ise bu durumda öncelikle kendisine vergi ve ceza ile ilgili olarak tebligat yapılması gerekmektedir.

Tebligatın ardından geçen ilk 30 günlük süre içinde kişinin mutlaka vergi mahkemelerinde dava açması gerekiyor.

Eğer aynı kişiler hakkında işlem yapılacağı zaman uzlaşmadan kayaklı olarak bir tutanağın tutulması söz konusu olmuş ise bu durumda tebligatların üzerinden geçen 15 günlük sürede vergi mahkemesine dava açılması gerekmektedir.

İhbarnamelerin ardından taraflardan birinin kendi haklarına sahip çıkmak adına karşı dava açma yoluna gitmesi de söz konusu olabiliyor. Bu süreç takip edildiği takdirde vergi ve ceza işlemleri ile ilgili olarak İdari Yargılama Usulleri gereği mutlaka tahsilat yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Vergi Mahkemesi Dava Dilekçelerinde Neler Olmalı?

Davaların görülmesinde temel yapı dilekçeler üzerinde yer alan bilgiler sayesinde oluşturulmaktadır. Dilekçenin çok fazla detayla anlaşılmaz bir yapıya gelmesi, sayfalarca yazılmış olması ve olayın başladığı esas tarihten çok önceden itibaren gelinerek bir anlatım yapılması dava sürecinin istenilen etkide yürütülmesinin önüne geçmektedir.

Bu nedenle dilekçelerin mutlaka bu alanda bir hukukçu yardımı ile birlikte hazırlanmış olması gerekmektedir. Kişilerin bir de dava dilekçelerini karşılarına dava açmış oldukları kişi sayısının bir fazlası olarak nüsha eklemesi gerekiyor.

Vergi Mahkemesi Davaları için Avukat Gerekir Mi?

Tüm davalarda olduğu gibi vergi mahkemesinde görülen vergi ve ceza ile ilgili davalarda da kişilerin avukat tutması zorunlu olmamaktadır. Kişiler kendi başvuruları yoluyla davalarını açarak mahkemeye katılabilirler.

Vergi mahkemesine dava açma sürecindeki her bir detayın daha sonrasında mahkemenin vereceği kararda etkisi bulunabileceği göz önüne alınırsa bu noktada özenli bir şekilde çalışmak gerekmektedir. Avukatlardan yardım almak isteyip de ekonomik durumu buna müsaade etmeyen kişiler bulundukları illerin barolarına başvurarak ücretsiz avukat talebinde bulunabilirler.

Ödeme Emrine İtiraz Nedir?

Alacakların kesinleşmesinin ardından yapılan ödeme emrine itiraz borcun belirlenmesinin ardından geçen 7 günlük sürede borcun talep edilmesini ve buna bağlı olarak mal bildiriminde bulunulmasını gerektirmektedir.

Hakkında ödeme emri çıkan kişinin kendisinin ödemeyi nasıl ve ne zaman yapacağı ile ilgili ulaşan tebligata karşılık olarak borcun var olmadığı, bir kısmını ödemiş olduğu ya da borcun zamanaşımı sürelerine uğradığı gerekçe göstererek mahkemelere iptal davası açması gerekiyor.

Vergi mahkemesine ödeme emrine itiraz dilekçesi

Bu davanın 7 günü geçen bir sürede açılması kişinin itiraz hakkını kaybetmesine yol açar. Eğer kişiler ödeme emrini gerektirecek olan olayın gerçekleşmediğini iddia ediyorlarsa bu davada mahkemenin bunu görmesini de talep edebilmektedir.

Ancak tarih işlemine karşı kişilerin savunabileceği hukuki noktaların ödeme emrine itiraz için açılan iptal davalarında tekrar ortaya çıkarılması söz konusu olmamaktadır. İptal davalarından feragat edilirse haksız çıkma tazminatını ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır.

Vergi Mahkeme Süreci Nasıl İşler

Vergi Mahkemesi Davası Nasıl Açılır

Vergi mahkemesinde Dava Nasıl Görülür?

Vergi mahkemelerine dava dilekçesi verecek kişilerin, dava konusu olan işlemin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hazırladığı dilekçeyle mahkeme kalemine başvurması gerekir. Başvuruda verilecek olan dilekçe iki nüsha olarak düzenlenmelidir.

Başvuruyu alan nöbetçi hakimi dava kodunu belirleyerek dilekçenin havalesini gerçekleştirir. Davacı ilgili harç ve posta masraflarını vezneden ödenmesine istinaden tevzi bürosu dosyayı esas numarasıyla tevzi eder.

Vergi Mahkeme Süreci Nasıl İşler

Mahkeme başkanlığına ulaşan dosya ilgili hakimliğe gönderilir ve 15 gün içerisinde ilgili hakim dosyanın ilk incelemesini yaparak, mevzuata uygunsuzluk tespit etmemesi durumunda dosyayı tebligata çıkarır.

Konu vergi benzeri bir mali yükümlülük dosyası olduğu için vergi ya da cezanın tahsil süreci açılan davalarda otomatik olarak durdurulmuş olur. Ancak dava konusu olan şey ödeme emri, haciz vb. bir süreç ise mahkeme bu sürece ilişkin yürütmenin durdurulması kararının uygunluğunu görüşerek karar bağlar.

Vergi mahkemesi yürütmenin durdurulması

Yürütmenin durdurulması kararı çıkarsa, bu karar ilişkin ilgili itiraz sürecinin tamamlanması beklenir. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından dosya tekemmül edilir ve esas havale edilerek mahkeme başkanlığına iletilir.

Hakim başkanlığına ulaşan dosya dava konusunda göre bazen tek hakim bazen de heyet tarafından incelenir ve bir hüküm verilir.

Vergi mahkemesi kararları

Hükmü verilen dosya bir karar numarası ile birlikte kanuni süreler içerisinde gerekçeli karar yazılır. Yazılan bu karar davanın tüm taraflarına ulaştırılarak, tarafların karara itiraz ya da temyiz haklarının süresi beklenir.

Vergi Mahkemesi Davaları Ankara

Gerekçeli kararın ardından istinaf ve temyiz ve itiraz süreci işler. İlk yargı kararına karşılık taraflardan istinaf ve temyiz itiraz durumunda yürütmenin durdurulması kararı olan kararlar tekemmül ettirilerek bölge idare mahkemesine ya da Danıştay’a gönderilir.

İdari yargıda destek tazminatı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Eğer itiraz ya da temyize gidecek dosyada yürütmeyi durdurma kararı yoksa dosyanın tekemmül ettirilmesine gerek yoktur.

Bölge idare mahkemeleri ya da Danıştay’ın temyiz veya itiraz ilişkin kararı açıklandığında bu kararlar ilgili mahkeme tarafından taraflara iletilir. Tüm bu aşamaların ardından dosya için verilen karar kesinleşmiş sayılır ve arşive gönderilir. makalede Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır konusu yer almıştır. İdare hukuku avukat ve danışmanlık için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2 SORULAR

  1. Gülşen Akgün dedi ki:

    Açıklama çok güzel ve faydalı teşekkürler.

  2. Seher Yıldız dedi ki:

    müvekkilim müteahhitin malik olduğu aynı apartmandaki dairelerinin tapu harcı iadesi davasını tek dilekçe ile mi açmalıyım yoksa her daire için ayrı dilekçe mi yazmalıyım.Teşekkürler.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri