Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur?

Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur?

Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur?

Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur

    Zimmet (YÜR. TAR.: 01.06.2005)     MADDE 247

*Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (AĞIR CEZA MAHK.)

*Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 *Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.

Yargıtay Kararı – Zimmet Suçu Cezası Zamanaşımı Nasıl Oluşur

T.C. YARGITAY 7.Ceza Dairesi Esas: 2016/4914 Karar: 2016/8953 Karar Tarihi: 29.06.2016

ZİMMET SUÇU – SAHTE İMZALI BELGELER KULLANILARAK BANKA PARASININ ZİMMETE GEÇİRİLMESİNDE BELGELERDEKİ İMZALAR KARŞILAŞTIRILIP ALDATMA KABİLİYETİNİN BULUNUP BULUNMADIĞININ MAHKEMECE SAPTANMASI VE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Sanığın gerçekleştirdiği her bir işlemin basit ya da nitelikli zimmet kapsamında kalıp kalmadığının duraksamaya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi için, sahte imzalı belgeler kullanılarak banka parasının zimmete geçirilmesinde, mudilere ait hesap kartonerlerinde bulunan imzalarla, mudiler adına sahte olarak atılan belgelerdeki imzalar karşılaştırılıp, aldatma kabiliyetinin bulunup bulunmadığının mahkemece saptanması, işlemlerin çokluğu ve duraksama halinde ise mahkemeye yardımcı olma ve aydınlatma bakımından, grafoloji uzman bir bilirkişinin görüşüne başvurulup, sahte imzalı fişlere ilişkin olarak, her bir işlem bakımından duraksamaya yer bırakmayacak şekilde, eylemlerin ayrı ayrı basit ya da nitelikli zimmet olup olmadıkları, mudilere imzalatılan boş tediye fişleri kullanılarak banka parasının zimmete geçirilmesinde ise eylemin basit ya da nitelikli zimmet suçu veya emniyeti suistimal suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi bakımından, mudilerin mahkemece dinlenilmesi ile imzalı boş fişlerin sanık tarafından mudiler kandırılarak mı alındığı, yoksa mudiler tarafından güvene dayalı olarak önceden imzalanıp kullanması için mi sanığa verdiği tespit edilerek sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ile tüm eylemler nitelikli zimmet kabul edilmek suretiyle hüküm tesisi isabetsizdir.

T.C. YARGITAY 7.Ceza Dairesi Esas: 2016/8870 Karar: 2016/9000 Karar Tarihi: 29.06.2016

ZİMMET SUÇU – SANIĞIN EYLEMİNİN ANILAN TEDİYE FİŞLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN SANIK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİP GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ ARAŞTIRILIP EYLEMİNİN BASİT ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: ………… tarihli bilirkişi kurulu raporunda mudi Muammer Yaylı’nın hesabından ………… tarihinde çekilen ………. TL,Mudi …’in hesabından ………. tarihinde çekilen ……….. TL ve …’un hesabından 31.03.2003tarihinde çekilen ………. tl ilişkin işlemlerin sanık tarafından maledinildiğinin tespit edilmesi halinde sanığın eyleminin nitelikli zimmet suçunu oluşturacağının belirtilmesi karşısında ;anılan tediye fişlerine ilişkin işlemlerin sanık tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıp, mudiler Muammer Yaylı, … ve … dinlenilip, anılan imzaların sanık tarafından mudiler kandırılarak yada yanılttırılarak attırılıp attırılmadığı açıkça tespit edildikten sonra sanığın eyleminin basit zimmet suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi; yasaya aykırıdır.

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas:  2012/3875 Karar: 2013/2044 Karar Tarihi: 20.03.2013

ZİMMET SUÇU – HAK YOKSUNLUĞUNUN KOŞULLU SALIVERME TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ – SANIĞIN HAKLARIN TÜMÜNÜ KOŞULLU SALIVERİLMEYE KADAR KULLANMAKTAN MAHRUM BIRAKILMAYA HÜKMEDİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Olayda 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin hak yoksunluğunun koşullu salıverme tarihinden itibaren uygulanamayacağı gözetilmeksizin altsoyu dışındaki kişileri de kapsayacak şekilde sanıkların ilgili maddesindeki hakların tümünü koşullu salıverilmeye kadar kullanmaktan mahrum bırakılmaya hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

0 Yorum

Yorum Bırak