Zina Sebebiyle Boşanma Davası | Ankara Avukat | Boşanma Hukuku

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Zina Sebebiyle Boşanma Davası, Boşanma Davalarında boşanmanın sebebe dayandırılması önemlidir. Bir olayın evlilik ilişkisi üzerinde ki etkisi bakılmaksızın boşanma hakkını verebiliyorsa ortada mutlaka boşanma sebebi var sayılır. Boşanma Sebeplerinden Zina 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun düzenlediği Mutlak Boşanma sebeplerinden biridir. Zina Boşanma davalarında Zina özel ve bir boşanma sebebidir.

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.  Görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş nafaka talep edebilir. Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. Zina nedeniyle Açılan boşanma davasında, mahkeme sunulacak delil, şahit, resim, telefon kayıtları önem arz etmektedir. Karşı eşten  uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Zina Nedir Kanundaki Yeri

T.M.K. unun 185/son maddesine göre “eşler birbirine sadakat göstermekle yükümlüdür”. Zina “sadakat yükümlülüğünün” en ağır ihlalidir. T.M.K. unun 161.Maddesine göre zina kesin boşanma sebebidir. Zina tespit edilmesi durumunda başka bir araştırma yapmaksızın boşanmaya karar vermek durumundadır.

Zina, Türk Ceza Kanununun 440,441 ve 442. Maddeleri Anayasa Mahkemesince Anayasa aykırılıktan dolayı iptal edip yürürlükten kaldırılmadan önce suç sayılmaktaydı. 1997 Tarihli Türk Ceza Kanunu Ön Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasalaşabilseydi bu tasarının 329. Maddesine göre zina suç sayılacaktı. Tasarının 329. Maddesinin gerekçesi zinayı “evli bir kadın veya erkeğin diğer bir erkek veya kadınla cinsel ilişki kurması” olarak tarif etmektedir.

Zina, başka anlatımla “evli bir kadının kocasından başka bir erkekle, evli bir kocanın da karısından başka bir kadınla cinsel ilişki kurması” olarak da tarif edilebilir.

Türk Ceza Kanununa göre zina suç sayılmamaktadır. Türk Medeni Kanunu açısından zina fiilinin tamamlanmasıyla zinaya eksik kalkışma arasında bir fark yoktur. Yargıtay’ın kararlılık kazanan görüşüne göre “büyük bir gizlilik içinde oluşması doğal olan zina fiilinin tam bir görgüye dayanarak kanıtlanması pek nadir olmaktadır.

Zina olayının varlığı bazı ipuçları tavır ve davranışlarla, bulunan durum ve zamandan çıkartılacak karinelere göre kabul edilmektedir”. Bu itibarla zina için gerekli ortama girmiş ancak elde olmayan nedenlerle eylem tamamlanmamış olsa bile bu durum zina sebebiyle boşanma için yeterli kabul edilmektedir.

Zina Sebebiyle Açılacak

Boşanma Davasında Hak Düşürücü Süre Nedir Zina sebebiyle açılacak boşanma davasının zinanın olduğunun öğrenilmesinden itibaren altı ay içinde açılması gerekir.

Zinanın olduğu tarihten itibaren beş yıl geçmişse artık zina o tarihteki zinaya dayanarak zina sebebiyle boşanma davası açılmaz.

Başka bir anlatımla eşlerden biri zina yapmış ve bunu dört yıl dokuz ay sonra karşı taraf öğrenmişse zina sebebiyle boşanma davasının beş yıl dolmadan açılması gerekir.

Birden fazla zina yapılmışsa dava açma süresi en son zina fiilinden itibaren hesap edilir. Hem altı aylık hem de beş yıllık süre hak düşürücü süre olduğundan yargıç tarafından kendiliğinden göz önünde tutulur, süresinde açılmayan dava reddedilir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Halinde Dava Açma Hakkı Nasıl Olur TMK 161. Son maddesine göre zina olayını affeden eşin zina sebebiyle boşanma isteme hakkı olmadığı gibi genel boşanma sebebi olan TMK 166/1. Göre de boşanma isteme hakkı yoktur. Affın iradi olması gerekir.

Affın kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarından olması sebebiyle bizzat yapılması gerekir. Zina sebebiyle boşanma davası açılmış ve davadan feragat edilmiş yani vazgeçilmişse aynı zinaya dayanarak ikinci bir kez zina ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açılmaz. Boşanma Davasında Zina Nedir Zinanın Unsurları Nelerdir

Zina Sebebiyle Boşanma Davası açılmasında, Evli bir erkeğin eşinin dışında başka bir bayanla veya evli bir bayanın kocasının dışında başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunmasına Zina denir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davasında , evli olmak , başkası ile cinsel ilişkide bulunmak, boşanma davasında kusurlu taraf olarak değerlendirilir.

Boşanma Davasında Zina Nasıl İspat Edilir Zinanın Kanıtlanması: Zina her türlü delille kanıtlanabilir. Hukuk davalarında herkes iddiasını kanıtlamak zorundadır.

Zina sebebiyle açılan boşanma davalarında davacı zina olayını kanıtlamak zorundadır. Ancak zinanın özelliği gizliliktir. Zinanın tam ve açık bir şekilde kanıtlanması oldukça zordur.

Tanık ifadeleri, zinaya ait belirtiler, çocuğun babasının tıbben şüphe doğurmayacak şekilde koca olmadığının anlaşılması, evli bir kadının geceyi başka bir erkeğin evinde baş başa geçirmesi gibi durumlarda zina olayının varlığın kabul etmek gerekmektedir.

Zina yapan eşin zina sebebine dayalı boşanma isteme hakkı yoksa da her iki eş de zina yapıyorsa iki eşin de zina sebebine dayalı boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Zina davalarında davalı taraf zina yapan eştir

Yargıtay Kararlarına Göre Zina Hangi Hallerde Kabul Edilir?

  • Bayanla bir erkeğin aynı odada bulunup öpüşmesi
  • Kocanın tıbben sabit olan Çocuk yapma yeteği olmadığı halde bayanın hamile kalması
  • Kocanın 300 günden fazla bir süre eşinden ayrı kaldığı halde bayanın hamile kalması
  • Zina olgusunu gösteren resim video, sms kayıtları
  • Erkek ile başka bir bayan ile yanlız başlarına bir evde bulunmaları
  • Otelde aynı odada birlikte kalmak (otel kayıtları)

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

Zina sebebiyle açılan boşanma davası olayı öğrendiği tarih itibariyle altı ay yada 5 sene içinde dava açabilir.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nerede Açılır?

Eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesinde dava açılır.

Yargıtay Kararları – Zina Sebebiyle Boşanma Davası

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI – DAVANIN ZİNA NEDENİNE DAYANMASI – DAVACININ ZİNA EYLEMİNİN DEVAM ETTİĞİ – DAVA AÇMA SÜRESİNİN ZİNA EYLEMİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI – DAVALININ BOŞANMA DAVASININ DA KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Zina nedenine dayalı boşanma davalarında dava açma süresi; devam eden zina eyleminde; bu eylemin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

Toplanan kanıtlardan; davacı-karşılık davalının zina eyleminin devam ettiği anlaşılmaktadır. Davalı-karşılık davacının zina nedenine dayalı karşılık boşanma davasının da kabulü gerekirken yanlış değerlendirme sonucu bu davanın reddi doğru görülmemiştir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zina Sebebiyle Boşanma Davası | Sıkça Sorulan Sorular

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Cevap Dilekçeleri

Davacı vekili dilekçesinde özetle; müvekkilinin eşiyle 2006 yılında kıyılan dini nikahla birlikte karı-koca hayatı yaşamaya başladıklarını, resmi nikahla evlendiklerini, bir çocukları olduğunu, eşinin müvekkilinden gizli olarak davalı ile ilişki yaşadığını ve devam ettiğini öğrendiğini,

Bunun üzerine 5. Aile Mahkemesinin boşanma davası açtığını ve derdest olduğunu, müvekkilinin bu ilişki nedeniyle ruhsal çöküntü yaşadığını, evli kimsenin evlilik dışı birlikteliğin diğer eşin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olduğunu, bu eyleme bilerek katılan kişinin de zararlardan sorumlu olacağını ileri sürerek, 6098 Sayılı TBK 49. maddesi gereğince 50.000.00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davacının eşiyle davacıyı aldatma ve zina olarak değerlendirilecek bir eylemi olmadığını, davacının eşini sadakat yükümlülüğünün evlilik tarihi olan 21/02/2015 tarihinde başladığını, öncesi için tazminat talep edilemeyeceğini, tazminat davasının görülebilmesi için evliliğin zina sebebiyle sona ermesi gerektiğini, bu nedenle boşanma davasının sonucunun beklenmesine karar verilmesi talep ettiklerini.

Asılsız iddialar nedeniyle tazminat haklarını saklı tuttuklarını, davacının ilişkiyi öğrenmesine rağmen evlilik yapmakla zarar gördüğünün ve müvekkilinin kastının bulunduğunun iddia edilmeyeceğini, TBK 52. maddesinin dikkate alınması gerektiğini, istenen tazminat tutarının fahiş olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor