Borca İtiraz Davası

İcra Takip İşlemlerinde Borca İtiraz Süreçleri

Kişilerin icra takibi işlemlerine dahil olmalarının ardından kendilerine yüklenmiş olan borçlarla ilgili olarak itiraz haklarını kullanabilmeleri mümkün olmaktadır. Ancak bu durum her bir icra takibine göre farklılık göstermektedir. Bu nitelikler arasında en yaygın şekilde tercih edilmiş olan borca itiraz yöntemleri dikkate alınarak itiraz süreci etkin bir şekilde yönetilebilir.

İlamsız İcra Takibi için Borca İtiraz Nasıl Yapılır?

İlamsız icra takiplerinde tarafların eline ulaşan herhangi bir yasal belge bulunmaması sebebiyle itirazların mutlaka İcra müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Buradan tebligatların alınmasının ardından itiraz hakkının kullanılabilmesi adına belirlenmiş olan zamanaşımı süresi 7 gün olarak ortaya konmuştur. Kişilerin bu süreyi aşan bir sürede itiraz etmek istemeleri durumunda haklarını kaybetmesi söz konusu oluyor.

Yazılı olarak yapılan itiraz başvuruların kişilerin tam olarak neye itiraz ettiklerini kesin bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir. Örneğin; ilamsız icra takipleri için kişilerin yetkiye, borcun üzerine eklenmiş olan faize ya da faiz oranına karşı itirazlarını yapması mümkün oluyor. Eğer itiraz hakkı borcun tamamı için kullanılacaksa bu durumda kesin bir şekilde borcun miktarı hakkında bilgiler verilmelidir. Bilgilerin kesin bir şekilde karşı tarafa iletilmesinin ardından itirazlar kabul edilirse kişilerin vermiş olduğu bilgiler üzerinden icra işlemlerine devam edilmesi ya da bunların sonlandırılması söz konusu olabiliyor.

İtiraz hakkı ilamsız takipler için kullanıldığı zaman icra takibi işlemleri sona erdirilmektedir. Bir daha icra takip sürecini başlatabilmesi için alacaklı olan kişinin mutlaka icra mahkemeleri, sulh ve asliye hukuk mahkemeleri gibi yargı kurumları ile talebinin yerine getirmesi istenebiliyor. Eğer tüm itiraz talepleri sonucunda kişiler mahkeme tarafından haksız bulunurlarsa bu durumda icraya itiraz eden tarafın icra inkar tazminatı adı altında bir ödemeyle karşılaşması da mümkün olabiliyor. Bu nedenle itiraz hakkının boş yere kullanılmasının önüne geçilmelidir.

İlamlı İcra Takipleri için Borca İtiraz Hakkı

İlamlı icra takipleri kişilerin elinde farklı yargı mahkemelerinden alınmış olan kararların yer aldığı belgeler aracılığı ile gerçekleştirildiği için diğer icra takibi süreçlerine yapılan itirazlardan farklı olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda itirazlar için başvurulacak yerler icra mahkemeleri olurken hakkın kullanılması adına uyulması gereken zamanaşımı süresi ise 5 gün olarak belirlenmiştir.

İlamlı icra takipleri daha önce bir mahkeme tarafından karara bağlanmış olan konular üzerinde gerçekleştiği için itiraz hakları ancak sınırlı bir alanda sürdürülebilmektedir. Kişilerin ilamlı icra takibi belgelerinde gösterilmiş olan rakamların yanlış olması, faizlerin hesaplanmasında yanlışlıklar bulunması ve tüm dava sürecine etki eden masraflar hususunda hatalar bulunması gerekçesi ile ancak itiraz haklarını kullanabilmesi mümkün oluyor. Ayrıca ilamlı icra takibi için kişilerin kesin karar verilmeden önce de itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Fakat bu noktada mahkemeler aracılığı ile takibin durdurulmasına yönelik olarak tedbir kararının aldırılması gerekiyor.

Çek Senet Takipleri için Borca İtiraz Hakkı

Çek ve senet takipleri söz konusu olduğunda icra hukuku içinde ayrıca kambiyo takipleri altında farklı bir alanda değerlendirmeler yapılmaktadır. Alacaklının korunması adına daha fazla değişken barındıran bu takiplerde kişilerin ödeme emirlerini mutlaka karşı tarafa göndermesi gerekiyor. Ödeme emirlerinin tebliğ tarihi başlangıç noktası olarak alınacak şekilde 5 günlük zamanaşımı sürelerine dikkat edilerek başvuruların icra mahkemelerine yapılması gerekmektedir. Çek ve senet takipleri için kişilerin itiraz yapması ancak belirli şartlar altında mümkün olmaktadır. Bunu yapabilmek için borcun ödenmiş olması, senedin zamanaşımı sürelerinin geride bırakılmasının ardından takip işlemine başlanmış olması, belgenin sahte niteliğe sahip olması ve sözleşme içinde yer alan bir teminat senedinin takip sürecine dahil edilmesi durumlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.

Çek ve senet için yapılacak olan itirazlarda başvurulacak olan kurumlar icra daireleri değil İcra mahkemeleri olmaktadır. Mahkemeye dava açma yolu ile aranan bu haklar sonucunda mahkemenin tarafların icra inkar tazminatı ödemesine varana dek haklarında bir karar çıkması sağlanabiliyor.

Kira Gerekçesi ile İcra Takibi için Borca İtiraz Hakkı

Kira gerekçesi ile icra takip işlemi başlatıldığı zaman buna karşı olarak kişilerin itiraz haklarını kullanabilmesi için mutlaka zamanaşımı sürelerine dikkat ediyor olması gerekmektedir. 13 örnek ödeme emrinin tebliğ edilmesinin ardından kişilerin 7 günlük zamanaşımı süresi içinde mutlaka itirazlarını yapmış olması gerekmektedir.

Yargıtay Kararı – Borca İtiraz Davası

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2016/136 Karar: 2016/8284 Karar Tarihi: 05.05.2016

BORCA İTİRAZ DAVASI – TAKİP DAYANAĞI İLAMIN KARAR TARİHİ TAKİP TARİHİ İFLASIN ERTELENMESİ KARAR TARİHİ VE ANILAN MADDE DİKKATE ALINDIĞINDA TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Borca itirazı konu alan davada takip dayanağı ilamın karar tarihi, takip tarihi iflasın ertelenmesi karar tarihi VE anılan madde dikkate alındığında takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (2004 S. K. m. 179, 366)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararına ilişkin temyiz dilekçesinin reddine dair 09.11.2016 tarih, 2014/18435 Esas, 2015/20078 Karar sayılı Daire ilâmının müddeti içinde tashihen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili, müvekkili Kooperatif hakkında …… Asliye Ticaret Mahkemesi’nce 2013/31 Esas ve 2014/157 sayılı karar ile iflasın ertelenmesine karar verildiğini, bu nedenlerle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/31 Esas 2014/157 Karar sayılı ilamı gereğince, borçlunun 04/06/2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile iflasın ertelenmesine karar verildiğinden, takibin iptaline karar verilmiş, iş bu kararın temyizi üzerine Dairemizce süre aşımı nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiş, alacaklı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yapılan incelemede, kararın alacaklı vekiline 18.07.2014 tarihinde tebliğ edildiği, 10. günün ramazan bayramına isabet ettiği, bayram tatilinin bittiği günün ertesi günü olan 31.07.2014 tarihinde alacaklı vekilinin kararı temyiz ettiği, bu durumda temyiz isteminin 10 günlük yasal süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Temyiz dilekçesi süresinde verildiğinden, borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 09.11.2015 tarih ve 2014/18435 Esas, 2015/20078 Karar sayılı temyiz dilekçesinin reddine dair kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi. Temyiz incelemesine geçildi.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK’nun 179/b maddesi gereğince, iflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanun’a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler de durur. Ancak 206. maddesinin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

Somut olayda, takip dayanağı ilamın karar tarihi 06.05.2014, takip tarihi 03.06.2014, iflasın ertelenmesi karar tarihi ise 04.06.2014 olup, anılan madde dikkate alındığında takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 57,60 TL peşin harcın istek halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 05.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Borca İtiraz Davası