Borca İtiraz Davası

T.C. YARGITAY

8.Hukuk Dairesi

Esas:  2016/136

Karar: 2016/8284

Karar Tarihi: 05.05.2016

BORCA İTİRAZ DAVASI – TAKİP DAYANAĞI İLAMIN KARAR TARİHİ TAKİP TARİHİ İFLASIN ERTELENMESİ KARAR TARİHİ VE ANILAN MADDE DİKKATE ALINDIĞINDA TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Borca itirazı konu alan davada takip dayanağı ilamın karar tarihi, takip tarihi iflasın ertelenmesi karar tarihi VE anılan madde dikkate alındığında takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (2004 S. K. m. 179, 366)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararına ilişkin temyiz dilekçesinin reddine dair 09.11.2016 tarih, 2014/18435 Esas, 2015/20078 Karar sayılı Daire ilâmının müddeti içinde tashihen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili, müvekkili Kooperatif hakkında …… Asliye Ticaret Mahkemesi’nce 2013/31 Esas ve 2014/157 sayılı karar ile iflasın ertelenmesine karar verildiğini, bu nedenlerle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahkemece, …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/31 Esas 2014/157 Karar sayılı ilamı gereğince, borçlunun 04/06/2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile iflasın ertelenmesine karar verildiğinden, takibin iptaline karar verilmiş, iş bu kararın temyizi üzerine Dairemizce süre aşımı nedeniyle temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiş, alacaklı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yapılan incelemede, kararın alacaklı vekiline 18.07.2014 tarihinde tebliğ edildiği, 10. günün ramazan bayramına isabet ettiği, bayram tatilinin bittiği günün ertesi günü olan 31.07.2014 tarihinde alacaklı vekilinin kararı temyiz ettiği, bu durumda temyiz isteminin 10 günlük yasal süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Temyiz dilekçesi süresinde verildiğinden, borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 09.11.2015 tarih ve 2014/18435 Esas, 2015/20078 Karar sayılı temyiz dilekçesinin reddine dair kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi. Temyiz incelemesine geçildi.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK’nun 179/b maddesi gereğince, iflasın ertelenmesi kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanun’a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler de durur. Ancak 206. maddesinin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

Somut olayda, takip dayanağı ilamın karar tarihi 06.05.2014, takip tarihi 03.06.2014, iflasın ertelenmesi karar tarihi ise 04.06.2014 olup, anılan madde dikkate alındığında takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 57,60 TL peşin harcın istek halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 05.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Borca İtiraz Davası