Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

BOŞANMA TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Boşanma Davalarında Tazminat İstemi ve Süreci

Tazminatı genel olarak tanımladığımızda bireyin kendisine maddi veya manevi olarak zara verdiği kişiye zararın giderilmesini talep etmesi doğrultusunda açtığı davalardır. Eğer kişi maddi anlamda bir zara uğramışsa bu maddi zararın giderilmesi için açtığı davaya maddi tazminat davası, ruhen zarar görmüş, kişilik hakları zedelenmiş ise bu nedenle bir tazminat davası açtığı takdirde manevi tazminat davası denilir. Bireylerin genellikle Borçlar hukuku, İş ve Güvenlik Hukuku ve Aile Hukukunda boşanma davalarında tazminat davası açtığını görmekteyiz. Boşanma davası sürecinde tazminat davalarını incelersek şu hükümlere ulaşabiliriz:

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davaları

Evlilik birliğinin hukuki olarak bitmesini sağlayan boşanma davalarını ardından bireylerin zararın giderilmesi için açtığı tazminat davarının açılması için en gerekli şart bir tarafın kusurlu olması gerekmektedir. Yani bireylerin anlaşmalı boşanma sonucu tazminat davası açma hakları olmadığı gibi ağır kusurlu olan eşin kusuru ona binaen daha az olan eşe tazminat davası açması da düşünülemez. Kanun koyucu da kusur az olanın ya da hiç olmayanın tazminat davası açabileceğine hükmetmiştir. Peki maddi ve manevi tazminat davalarında süreç nasıl işler ve neye göre tazminatın bedeli belirlenir?

Maddi Tazminat Davalarında Tazminatın Bedeli:

Medeni Kanunda hüküm altına alınan maddi tazminat davası açma hakkı kusuru az olana veya hiç olmayana tanınmaktadır. Maddi tazminat davaları boşanma davalarından sonra ayrı bir şekilde çıkabileceği gibi boşanma esnasında bunun hakime bildirilmesi takdirinde hakim boşanma davasının nihai kararından sonra da tazminata hükmedebilir.

Maddi tazminat davasının açılmasının sebebi bireyin mevcut ya da beklenen menfaatten yoksun kalması nedeni ile açılır.

Hakim maddi tazminata hükmederken dava sürecinde bireylerin vakıa ile ilgili anlattıklarına, kusuru az olan tarafın kusurunun ne kadar olduğuna, boşanma sebebinin büyüklüğüne ve kaybolan menfaatin değerine bakarak tazminata hükmeder.

Manevi Tazminat Davalarında Tazminatın Bedeli:

Boşanma davası nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat talebinde bulunabilir diyerek kanun koyucu boşanma davasında manevi tazminatın da hükmedebileceğini öngörmüştür. Manevi tazminata hükmederken hakim kendisine tanına takdir yetkisini olayların gidişatını düşünerek ve boşanmaya sebep olan konunun birey üzerindeki vahametini göz önüne alarak tarafların kusurluluk derecelerini değerlendirerek karar verecektir. Bu tazminat davasını açan tarafın kusursuz veya daha az kusurlu taraf olması gerekmektedir ayrıca. Bu tazminatın istenmesinde de birey boşanma davasında bunu dile getirebileceği gibi boşanma davasından sonra da yeni bir dava açarak dile getirebilir. Tazminat, Maddi tazminat konuları.

Boşanma Tazminatı Nasıl Talep Edilir – Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

 • Boşanma Davası Tazminatında Nüfus kaydı getirtilir.
 • Boşanma davasındaki eşlerin mali araştırması yapılır.
 • Tazminat alınabilmesi için,  Davada kusuru  ispat etmekiçin sürülen belgeler incelenir.
 • Boşanma davasına eşlerin Kusuru araştırılır.
 • Tarafların mali ve sosyal durumları araştırılır.
 • Bilirkişi mütalaası alınır.
 • Manevi tazminat olarak mutlaka belli bir paraya hükmedilir (TMK.m: 174/H)

Yargıtay Kararı : Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

 • 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/18440 Karar: 2014/42 Karar Tarihi: 13.01.2014
 • BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEP OLAN OLAYLARDA AĞIR YA DA EŞİT KUSURLU OLMADIĞI – TARAFLARIN EKONOMİK DURUMLARI DİKKATE ALINARAK KADIN YARARINA UYGUN MİKTARDA TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ
 • ÖZET: Toplanan delillerden davalı-davacı kocanın mahkemece tespit edilen kusurları yanında eşine salak diyerek hakaret ettiği ve düğün fotoğraflarını yırttığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacı-davalı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı-davalı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.
 • Davalı-davacı kocanın mahkemece tespit edilen kusurları yanında eşine salak diyerek hakaret ettiği ve düğün fotoğraflarını yırttığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacı-davalı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK. md. 4 TBK. md. 50, 51, 52, 58) dikkate alınarak davacı-davalı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.