Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır

Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır ve diğer konu başlıkları, çek için ödeme yasağı, çek ödeme yasağı icra takibi, çek ödeme yasağı dilekçe, Çek ödeme yasağı menfi tespit, çek ödeme yasağı talebi, çek ödeme yasağı mahkeme kararı, çek ödeme yasağı dilekçesi, çek ödeme yasağı dilekçe örneği, ödeme yasağı konulan çek ihtiyati haciz,

ÇEK ÖDEME YASAĞI NASIL ALINIR 

Keşideci çeki kendisinin veya üçüncü bir kişinin elinden iradesi dışında çıkmış olduğu iddiasında ise kanunda belirlenen sürede mahkemeye başvurarak çekin ödemesinin durdurulması ve çekin kimin elinde olduğu bilinmiyorsa iptal ,çekin kimin elinde olduğu biliniyorsa istirdat isteminde bulunması gerekmektedir.

İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten men edilmesini isteyebilir. Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir.

İcra takibine konu çek 6762 Sayılı TTK’nun 708.maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre içinde muhatap bankaya ibraz edildiği görülmüştür. Çekin aynı Yasanın 692. maddesinde yazılı tüm şartları içerdiği ve kambiyo vasfını taşıdığı anlaşılmıştır. Her ne kadar Ticaret Mahkemesi’nce çek hakkında ödeme yasağı konulmuşsa da çek karşılığını alamayan alacaklı hamilin İİK’nun 167 ve sonraki maddelerinde yer verilen kambiyo senetlerine mahsus yol ile takip yapmaya hakkı vardır. Çekin arkasında karşılıksız şerhinin bulunmasına da gerek bulunmamaktadır.

TTK’nun 711/3 ncü maddesi uyarınca ödemenin yapılmamış olması durumunda dahi, anılan madde, çek’in rızası dışında elinden çıkmış olduğunu iddia eden keşideciyi korumak amacıyla getirilen bir düzenleme olup, bu madde uyarınca muhatap bankayı çek’i ödemekten men eden keşideci, tek taraflı olarak yaptığı bu işleme dayalı olarak çek’i elinde bulunduran hamilin yasalar ile kendisine tanınan haklarını kullanmasına engel olamaz. İhtiyati hacze karar verilmesi için gereken şartlar İİK’nun 257 nci maddesinde düzenlenmiş olup, yasal şartlar dikkate alındığında ödemeden men talimatı bulunması ihtiyati haciz karar verilmesine engel değildir.

ÇEK ÖDEME YASAĞI YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2013/15522 Karar: 2014/71 Karar Tarihi: 06.01.2014

ALACAK DAVASI – MUHATAP BANKANIN ÇEK ÜZERİNDE FİİLİ VE FİZİKİ OLARAK İNCELEME İMKANININ BULUNMAMASI – BANKANIN ÇEKİN MEŞRU HAMİLİNE ÖDENMEMESİNDE BİR KUSURUNUN BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, muhatap bankanın çek üzerinde fiili ve fiziki olarak inceleme imkanının bulunmaması dolayısıyla çekin meşru hamiline ödenmemesinde bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle, muhatap banka yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Ankara avukat