Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır

Çek Ödeme Yasağı Nasıl Alınır ve diğer konu başlıkları, çek için ödeme yasağı, çek ödeme yasağı icra takibi, çek ödeme yasağı dilekçe, Çek ödeme yasağı menfi tespit, çek ödeme yasağı talebi, çek ödeme yasağı mahkeme kararı, çek ödeme yasağı dilekçesi, çek ödeme yasağı dilekçe örneği, ödeme yasağı konulan çek ihtiyati haciz,

ÇEK ÖDEME YASAĞI NASIL ALINIR 

Keşideci çeki kendisinin veya üçüncü bir kişinin elinden iradesi dışında çıkmış olduğu iddiasında ise kanunda belirlenen sürede mahkemeye başvurarak çekin ödemesinin durdurulması ve çekin kimin elinde olduğu bilinmiyorsa iptal ,çekin kimin elinde olduğu biliniyorsa istirdat isteminde bulunması gerekmektedir.

İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten men edilmesini isteyebilir. Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir.

İcra takibine konu çek 6762 Sayılı TTK’nun 708.maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre içinde muhatap bankaya ibraz edildiği görülmüştür. Çekin aynı Yasanın 692. maddesinde yazılı tüm şartları içerdiği ve kambiyo vasfını taşıdığı anlaşılmıştır. Her ne kadar Ticaret Mahkemesi’nce çek hakkında ödeme yasağı konulmuşsa da çek karşılığını alamayan alacaklı hamilin İİK’nun 167 ve sonraki maddelerinde yer verilen kambiyo senetlerine mahsus yol ile takip yapmaya hakkı vardır. Çekin arkasında karşılıksız şerhinin bulunmasına da gerek bulunmamaktadır.

TTK’nun 711/3 ncü maddesi uyarınca ödemenin yapılmamış olması durumunda dahi, anılan madde, çek’in rızası dışında elinden çıkmış olduğunu iddia eden keşideciyi korumak amacıyla getirilen bir düzenleme olup, bu madde uyarınca muhatap bankayı çek’i ödemekten men eden keşideci, tek taraflı olarak yaptığı bu işleme dayalı olarak çek’i elinde bulunduran hamilin yasalar ile kendisine tanınan haklarını kullanmasına engel olamaz. İhtiyati hacze karar verilmesi için gereken şartlar İİK’nun 257 nci maddesinde düzenlenmiş olup, yasal şartlar dikkate alındığında ödemeden men talimatı bulunması ihtiyati haciz karar verilmesine engel değildir.

ÇEK ÖDEME YASAĞI YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2012/16694 Karar: 2013/13631 Karar Tarihi: 27.06.2013

KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ VE ÖDEME YASAĞI KONULMASI İSTEMİ – GÖREVLİ MAHKEMENİN TAYİNİNDE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI GEREĞİ – İŞE BAKMA GÖREVİNİN ASLİYE HUKUK VEYA TİCARET MAHKEMESİNE AİT OLMASI – GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Olayda T.T.K.hükümleri gözetildiğinde, 6100 Sayılı Kanunun ilgili maddesinde öngörülenin aksine bir düzenleme bulunduğundan, görev tayininde değer esasının benimsenmediği H.M.K.nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, bu nitelikteki davalarda sulh hukuk mahkemeleri değil asliye hukuk ve/veya asliye ticaret mahkemeleri görevlidir. Nitekim … tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde de bu tür davalarda ticaret mahkemelerinin görevli olması gerektiği belirtilerek yasa koyucunun bu tür uyuşmazlıklarda görevli mahkeme tayininde ticaret mahkemelerinin görevli olması gerektiği yönündeki iradesi açıkça ortaya konulmuştur. Açıklanan bu nedenlerle, istemle ilgili işe bakma görevi asliye hukuk ve/veya ticaret mahkemesine ait olmasına rağmen görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2013/15522 Karar: 2014/71 Karar Tarihi: 06.01.2014

ALACAK DAVASI – MUHATAP BANKANIN ÇEK ÜZERİNDE FİİLİ VE FİZİKİ OLARAK İNCELEME İMKANININ BULUNMAMASI – BANKANIN ÇEKİN MEŞRU HAMİLİNE ÖDENMEMESİNDE BİR KUSURUNUN BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, muhatap bankanın çek üzerinde fiili ve fiziki olarak inceleme imkanının bulunmaması dolayısıyla çekin meşru hamiline ödenmemesinde bir kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle, muhatap banka yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

 

Ankara avukat