Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İşçi ile işveren arasında çıkan en önemli sorunlardan biri olan kıdem tazminatı İş Kanununun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatını hesaplama yaparken, işçisinin aldığı son ücret dikkate alınır.

İşçinin aldığı ücretin değişken olduğu, yani sabit olmadığı durumlarda, işçiye son bir yılda ödenen ücretin, söz konusu olan süre içindeki mesai günlerine bölünmesi ile elde edilecek ortalama ücret,  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatını ifade eder.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Ve Kıdem Tazminatı

Çalışanların emekli olabilmesi konusunda kanunlarımızda yasalar bulunmaktadır. Bunlara bakıldığında iki farklı türde emeklilik bulunduğu görülmektedir.

Bunlardan birincisi işçinin bağlı olduğu kurum veya sandıktan yaşlılık ve emeklilik ile malullük durumundan aylık veya toplu para alması için ayrılması. Diğeri ise 15 yıl ve 3600 gün çalışma süresinin doldurulması ile emeklilik yaşının beklenmesi durumudur.

İş kanununun 120. Maddesinin değiştirilmesi ile yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 14. Maddesindeki üçüncü fıkrasında emeklilik konusunda bir işçinin bağlı bulunduğu kurum ve sandıktan emeklilik, malullük ile yaşlılık nedeni ile aylık almak ve toplu para almak için ayrılması durumunda bir kıdem tazminatı almaya hak kazandığı belirtilmektedir.

Bu durum kıdem tazminatının alınması konusunda işçinin bir emeklilik ile işten ayrılmasının ve emekliliğin hak edilmesi gerekliliği olduğu belirtilmektedir.

Bu konuda çalışan bağlı bulunduğu kurumdan emeklilik konusunda bir hakkının olduğu konusunda bir belgeyi alarak iş yerine götürmesi gerekmektedir. Bu şekilde bir kıdem tazminatı alımı söz konusu olacaktır. Bu durum birçok açıdan çalışanın kıdem tazminatı konusunda bir hak kaybının olup olmayacağının denetlenmesini sağlamaktadır.

Bu konuda kıdem tazminatı için alınacak belge iş yeri açısında ödemenin yapılması konusunda kesin bir belge olmaktadır. İşveren eline ulaşan bu belge ile işçiye bir ödeme yapmak zorundadır.

Yasalarca belirlenen şekilde yapılan hesaplama ile işçinin hakkı olan kıdem tazminatı bu belgenin iş verene verilmesi ile ödenmesi gerekmektedir.

Ödemenin yapılmaması konusunda faiz başlangıcı konusunda bu belgenin sunulduğu tarih esas alınacaktır. İşçinin iş feshi sırasında ve kıdem tazminatının gerekli belgelerinin sunulması ile bir ihbar tazminatı hakkı bulunabilmektedir.

Yargıtay’ca verilen önceki kararlarda derhal yapılan fesihler konusunda ihbar tazminatının ödenmediği durumda ihbar süresi içinde işçinin emeklilik konusunda bir başvurusunun olması işçinin emeklilik ile feshinin olması anlamında değerlendirilmekteydi.

Bu durumda işçinin bir ihbar tazminatı hakkı olmasa da kamu kurumlarında işçinin askerlik durumunda borçlanması dikkate alınması gerekmektedir. Kamu kurumlarında askerlik konusundaki hesaplamalar konusunda işçi lehine olan işlemlerin yapılaması ancak işçinin ihbar tazminatı hakkı olmaması durumunda ise olumsuz bir durum olacaktır.

4447 sayılı Yasanın 45 inci maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına işçinin emeklilik konusunda prim ödeme gün sayısını doldurması ve sigortalılık süresini doldurması ile emekli olacağı yaşı beklemesine gerek olmadan işten ayrılmasının ve kıdem tazminatı almasının mümkün olacağı belirtilmektedir.

Bu durum işçinin erken bir yaşta sigortalılık süresini ve pirim günleri ile alakalı olarak tüm ödemelerinin yapılmış olmasının sağlanması durumunda emeklilik için yaş haddini doldurmayı beklemeden emeklilik ile işten ayrılabileceği ve aynı zamanda kıdem tazminatını almaya hak kazanacağı belirtilmektedir.

Bu konuda fesih haddinin kararı işçiye ait olmaktadır ve emekli olduğu günden itibaren istediği zaman bu hakkını kullanabilmektedir. Bu konuda feshin yapılması konusunda önceden bir bildirime gerek bulunmamaktadır.

Yazılı bir şekilde feshin yapılacağının bildirilmesi avantajlı olmaktadır. Bir istifanın yapılması durumunda bunun emeklilik yapılacağı konusunda bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

Çalışanların kanunlarda belirtilen şekilde çalışma ve sigortalılık sürelerinin doldurulması sonrasında prim gün sayısının da doldurulması emekli sayılacaktır. Bu işlemin tamamlanması sırasında kanunlarda belirtilen yaşların altında olunması mümkün olabilmektedir.

15 yıl çalışmış olmak ve 3600 gün prim ödemek her işçi için farklı yaşlarda mümkün olabilmektedir. Bu durumda işçiler teknik olarak emekli sayılmaktadır. Ancak emekli maaşının alınması ve diğer yasal hakların kazanılması konusunda yaşın doldurulması gerekmektedir.

Kıdem tazminatı konusundaki ise yaşın doldurulmasını beklemek gerekmemektedir. Prim günü ve sigortalılık süresinin doldurulması ile feshin yapılması ve kıdem tazminatının alınması mümkün olabilmektedir.

EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI İÇİN NEREYE MÜRACAAT EDİLİR

1. SGK MÜRACAAT EDİLMELİDİR

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı alabilmek için SGK’ ya dilekçe yazmalıdır. Dilekçedeki amaç şudur, Emeklilik günü olan 15 yıl sigortalılık süresi veya 3600 gün prim ödeme süresini doldurup doldurulmadığını teyit etmek ve SGK kurumunun dilekçeye vereceği cevaba göre hak aramaktır.

Bu nedenle Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı hakkınızın bulunduğuna  ilişkin bir yazının tarafınıza iletilmesini arz etmelisiniz.

SGK kurumunca alınan belgede ’15 yıl sigortalılık süresi veya 3600 gün prim gün sayısını doldurarak Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı alınabilir’ ibare bulunması gerekmektedir.

2. EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞVEREN MÜRACAAT EDİLMELİDİR

SGK`dan ’15 yıl sigortalılık süresi veya 3600 gün prim gün sayısını doldurarak Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı alınabilir’ alınan belge çalıştığınız işyerine belgeli veya noter ile gönderilmelidir.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Kanunun 14.maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği tarafıma kıdem tazminatımın verilmesi şeklinde beyanınızın bulunduğu bir dilekçe yazmanız gerekmektedir.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı dilekçe örneği 2 şekilde olmalıdır. Bunlar; Kıdem Tazminatı Talebine  ilişkin  SGK’ ya verilecek dilekçe ve İş Yerine Vereceğiniz Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı talep Dilekçesidir.

3. İŞVEREN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEMESİ DURUMUNDA NE YAPILIR?

SGK dan alınan yazının işverene belge veya noterce göndermenize rağmen İşveren Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatızı ödememesi durumunda İş mahkemesinde kıdem tazminat alacak davası açılabilir.

İş mahkemesinde açılan işçi tazminat davalarında avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Açılacak bu davada eğer başka alacaklarınız varsa, maaş alacağı, yıllık izin ücret alacağı, fazla mesai alacağı, dini ve resmi bayramlarda dolayı mesai alacağınız varsa bunlarıda talep edilir.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? | Sıkça Sorulan Sorular

TESPİT DAVASI - FESİH GEREKÇE VE NEDENİNİN AÇIK NET OLMADIĞI - İŞVERENCE FESHİN HAKLI YADA GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞININ İSPATLANAMADIĞI - DAVALININ İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESAS YÖNÜNDEN REDDİNE

ÖZET: Davacının, davalı şirkette çalışırken emekli olduğu ancak yeniden e girinin yapılarak çalışmaya devam ettiği, davalı şirkette 15 yılı aşan çalışmasının bulunduğu.

İşverence “Görülen lüzum üzerine ve verimsizlik nedeniyle”  akdinin feshedildiğinin bildirildiği, bildirimde yer alan performans düşüklüğü verimsizliğin kanıtlanamadığı gibi çinin davranışından kaynaklanan bir nedenle fesih yapılmasına rağmen savunmasının da talep edilmediği, kaldı ki fesih gerekçe ve nedeninin açık, net olmadığı.

İşverence feshin haklı yada geçerli nedene dayandığının ispatlanamadığı anlaşılmış, ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmtir.

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili özetle; davacının davalı şirkette çalışırken emekli olduğunu ancak yeniden e girinin yapılarak çalışmaya devam ettiğini, davalı şirkette yaklaşık 15 yıllık çalışmasının bulunduğunu, 04/07/2017 tarihinde çalışmaya gittiğinde çıkışının yapıldığını öğrendiğini.

İşverenin fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorunda olduğunu, akdin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğinin tespiti ile e iadesine, e iadesine boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakları ile sendikal tazminata karar verilmesini talep ve dava etmtir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor