Atla

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade


Feshin Geçersizliği Ve İşe İade

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade

İş sözleşmesinin geçerli fesih sebepleri içerisinde olduğunu kanıtlamak iş kanununa göre işverene verilmiştir. İşveren iş sözleşmesinin haklı fesih yükümlülüğünü yerine getirirken iş kanunda belirtilen şekil şartlarına uyması, içerik yönünden de haklı geçerli sebeplere dayandırması gerekmektedir.

Ayrıca bildirilen fesih nedenini daha sonra değiştiremez başkaca fesih sebeplerine dayandıramaz.

İşe İade Davası Nedir?

Bu dava işveren tarafından yapılan feshin geçerliliğini denetleyen bir davadır. Bir nevi tespit davası da denilebilir. İşe iade davası fesih bildirimi tebliğinden sonra 1 ay içinde açılmalıdır.

Bu davanın açılabilme süresi fesih tarihi itibariyle değil tebliği bildirimi itibariyle başlar. Ayrıca, örneğin fesih bildiriminde sözleşmenin 30 gün içerisinde sona erdirileceği bildirilse de 1 aylık dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren başlar.

İşveren Beni Hangi Sebeple İşten Çıkarabilir?

Bu sebepler haklı nedenler ve geçerli nedenler olmak üzere 2'ye ayrılır. Birincisi olan haklı nedenler İş Kanunu 25. maddede yer alır. Geçerli nedenler ise davranış, verimsizlik ve işletmesele gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan fesihlerdir.

Fesih Bildiriminin Şekli ve İçeriği

İşe iade davasında, dava açma süresi fesih tebliği bildiriminden itibaren 1 aydır ve bu bildirim yazılı olarak sunulmalıdır. Fesih bildirimi yazılı kurallara uymalıdır ve fesih sebepleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Bu durum işçinin dava açma kararlılığı ve kolay ispat sağlaması açısından önemlidir.

İşçinin Savunmasının Alınması

Bu durumda işçinin savunması oldukça önemlidir. Bu nedenle işçinin savunmasına gereken önemin verilmesi gerekmekte ve işçiye gereken süre tanınmalıdır. İşçi için en uygun zaman ayarlanmalı ve genellikle yazılı bir şekilde savunma alınması gerekmektedir.

Kanunen herhangi bir kural yoktur bu konuda fakat kalıcılığı yönünden yazılı alınması daha güvenilir olmaktadır. İşçinin herhangi bir savunma yapmak istememesi durumunda ise savunmadan vazgeçmiş sayılacağı kendisine bildirilmelidir.

İşe İade Dava Dilekçesi

İşçinin bu dava dilekçesindeki asıl amacı işsiz kaldığı süre zarfı içerisinden boşta geçireceği zamanların en fazla 4 ayına kadar olan ücreti talep etmesidir. İşverenin bu süre zarfı içerisinde işe başlatmaması halinde sekiz aya kadar iş güvenliği tazminatı talep edecektir. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Somut olayda, davacının iş akdinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshi yoluna gidilmiş ise de önceden savunması alınmamıştır.

Bu durum tek başına feshin geçerli nedene dayanmadığının kabulünü gerektirdiğinden mahkeme kararı yerindedir. Sonuç olarak; dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve belirtilen ölçütler çerçevesinde yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun esastan reddi gerekmiştir.

İŞE İADE İSTEMLİ TESPİT DAVASI - FESHİN DAVALI SAVUNMALARININ AKSİNE SENDİKAL NEDENLERLE YAPILDIĞININ İDDİA EDİLDİĞİ - İŞ YERİNDE TEMMUZ 2016 DÖNEMİNDE SENDİKAL ÖRGÜTLENME FAALİYETİNİN YOĞUN OLARAK YAŞANDIĞININ İLGİLİ SENDİKANIN YAZI CEVAPLARINDAN ANLAŞILDIĞI - SENDİKANIN İŞYERİNDE YETKİ TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAKANLIĞINA BAŞVURDUĞU - İŞVERENİN İTİBAR EDİLMEYEN İŞLETMESEL NEDENLERLE İŞÇİ ÇIKARMA YOLUNA GİDEREK O AYDA KIRK KİŞİNİN İŞ AKDİNE SON VERDİĞİ - TANIK BEYANLARININ SENDİKAL FESİH OLAYINI DOĞRULADIĞI

davacının davalı işyerinde 04/06/2010 tarihinde işe başladığını, müvekkilin iş akdinin 04/07/2016 tarihinde performans düşüklüğü iddiası ile feshedildiğini, davacının iş akdine son verilmesinin asıl sebebinin sendikal örgütlenme olduğunu, 03.07.2016 tarihinden itibaren bir hafta içerisinde çok sayıda personelin Türk Metal Sendikasına üye olması üzerine işveren ertesi gün örgütlenmeye liderlik ettiğini düşündüğü üç personeli performans düşüklüğü sebebi ile işten çıkarttığını, işçilerin sendikal faaliyetlere devam etmesi üzerine ekonomik sebeplerin varlığını gerekçe göstererek sendikaya üye olduğunu haricen tespit ettiği 29 işçiyi daha işten çıkarttığını, sendikaya üye olan çalışan sayısının fazla olması nedeni ile işverenin fesihleri askıya aldığını, Türk Metal iş Sendikasının ise 11.07.2016 tarihinde yetki tespiti için bakanlığa başvurduğunu, işveren bu toplu işten çıkarmaları ekonomik sebeplere dayandırarak işçilerin yüzde yirmibeşini işten çıkarmış olmasına rağmen iş kanununun 29 maddesi gereği toplu işten çıkarmanın bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğini, işyerinin 2015 sonunda üretim kapasitesinin artması ile 40 işçiyi işe aldığını, toplu fesihler yapılana kadar siparişleri yetiştirmek için işçilere fazla mesai yaptırıldığını, davalı işverenin iş akdi feshedilen personele kıdem ve ihbar tazminatlarının ödeneceğini bildirmesine rağmen ödemediğini, aksine işten çıkartılan personellerin çıkış sebebini SGK ya çıkış kodu olarak "29: işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih" olarak yazdığını, işten çıkartılan işçilerin işsizlik ödeneğinden dahi yararlanmalarının önüne geçtiğini, ilçe sanayicilerini ilçede işçi sendikalaşmasının başlamasını istemediğini, davalı iş yerinin patronunun Mustafakemalpaşa organize Sanayi bölgesinin yönetim kurulu başkanı olduğunu, hatta müvekkil işçilerin listesinin tüm ilçe sanayisine teslim edildiğini, tek amacı işlerine geri dönmek olan işçilerin işsiz kalıp tazminat, işsizlik maaşı dahi alamayıp geçimlerini idame ettirmekte zorlandıklarını, bu dönemde diğer işverenlerce işe alınmamalarının bir kısım sanayiciler tarafından kararlaştırıldığını, bu davaya konu fesihlerin defalarca basına da yansıdığını beyanla müvekkilinin iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine, boşta geçen süre için dört aylık ücretin ödenmesine, iş sözleşmesinin sendikal faaliyetler sebebi ile olduğunun tespit edilmesi durumunda bir yıllık ücretinden az olmamak üzere sendikal tazminat ödenmesine, işe başlatılması ve iş akdinin sendikal faaliyetlerden dolayı feshedildiğinin tespit edilmesi halinde sekiz aya kadar ücreti kadar iş güvencesi tazminatının ödenmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılması talebi ile davacı olmuştur.

ÖZET: Feshin davalı savunmalarının aksine, sendikal nedenlerle yapıldığı iddia etmektedir. İş yerinde Temmuz 2016 döneminde sendikal örgütlenme faaliyetinin yoğun olarak yaşandığı ilgili sendikanın yazı cevaplarından anlaşılmaktadır zira sendika işyerinde … tarihinde yetki tespiti için Çalışma Bakanlığı'na başvurmuştur.

Ancak bu tarihten 3 gün önce işverenin itibar edilmeyen işletmesel nedenlerle işçi çıkarma yoluna giderek o ayda 40 kişinin iş akdine son verdiği görünmektedir. Tanık anlatımları ve sendikadan gelen yazı cevapları ve bilirkişi raporuna göre işverenin yetki tespiti prosedürünü sonuçsuz bırakma adına bu yola başvurduğu anlaşılmakta olup, bakanlıkça yapılan yetki tespiti işlemine karşı da Bursa 3. İş Mahkemesi'nin 2016/516 Esas sayılı dosyası üzerinden itiraz davası açmıştır.

Davacı tanıkları da somut beyanlarında sendikal fesih olayını doğrulamışlardır. Bu nedenlerle davacının istinaf talebinin kabulü ile 6100 sayılı HMK/353/1-b-2 madde gereğince ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Feshin Geçersizliği Ve İşe İade - Yorum
    NURHAN TUNA -
    9 Ağustos 2016

    Feshin Geçersizliği Ve İşe İade Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

    Cevapla
Yorum Bırak