Atla

İcra Davaları Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz


İcra Davaları Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

İcra Davaları Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

İcra Davaları Nedir - Dava Süreç Nasıl İşler - İcra Takibine İtiraz

Günümüzde İcra Davaları birçok alanda yapılmaktadır. Özellikle birçok kişinin borcunu ödememesi sonucunda İcra Takibi başlatılmaktadır.

İcra Davası Nasıl Açılır? diye birçok kişi merak etmektedir. İcra davasını açabilmek için ilk olarak mahkemeye gitmeli ve icra takibi başlatmalısınız. Gerisini devlet sizin yerinize halledecektir. İcra Davası Süreci genellikle davanın sürecine göre değişiklik göstermektedir.

İcra Davası Süreci Ne Kadar Sürer? diye sorulacak olursa da bu genellikle davanın gidişatına ve elde bulunan delillere göre çeşitlilik göstermektedir.

İcra davası başlattığınız zaman bu davanın gidişatını istediğinizi zaman sorgulayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak İcra Davaları Sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmeniz gerekmektedir.

Davanın gidişatını sorgulayabilmeniz içinde İcra Davası Sorgulama Dilekçesi hazırlamanız ve bunu yetkili mahkemeye vermeniz gerekmektedir. Daha sonra ise davanın gidişatı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İcra Davası sonuçlandıktan sonra 2 yıl içerisinde icra işlemi gerçekleştirilmezse bu durumda İcra Davalarında Zaman Aşımı gerçekleşmiş olur. Bu nedenle davayı çok iyi bir şekilde takip etmeli ve davanın gidişatından haberdar olmalısınız.

İlamlı İcra Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

İlamlı icrada hakkı yerine getirilmeyen veya ihlal edilen kişi,mahkemeye müracaat ederek bu ihlalin önüne geçilmesini veya hakkının iade edilmesini talep eder.

Açılan davanın sonunda talepte bulunan lehine karar verilirse,muhatap davalının ki bu kişi takip hukuku bakımından borçludur-bunu yerine getirmesi gerekir.

Şayet yerine getirmezse,alacaklı icra dairesine başvurup ilamın zorla yerine getirilmesini talep eder,borçluya bir icra emri gönderilir.Borçlu kendisine verilen sürede borcu yerine getirmezse,borcun kanunda öngörülen şekilde zorla yerine getirilmesi sağlanır.

Bu yolda,daha önce bir yargılama yapılmış olduğundan,borçlunun savunma ve takibe engel olma imkanları oldukça sınırlıdır.Borçlunun kural olarak bu takibe karşı koyarak takibi durdurması mümkün değildir.

Alacaklı borçluya karşı tüm talepleri için ilamlı takip yoluna başvurabilir.Ayrıca,konusu paradan başka bir şey olan alacaklar için alacaklının ilamlı icra yoluna başvurması zorunludur, yani alacaklının önce dava açıp lehine bir karar alması,daha sonra ilamlı icra yoluna başvurması gerekir.

Ancak konusu para olan alacaklar için ilam alınmadan da takip yapmak mümkündür.Alacaklı dilerse dava açmadan ilamsız icra takibine başvurabilir.

İlamsız İcra Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

Kanunumuz,ilamlı icradan başka,sadece para ve teminat alacakları için başvurulabilecek ilamsız icra yolu ile takibi düzenlemiştir. Bu takip yoluna başvuran alacaklının,alacağının mahkeme ilamı ile tespit edilip hüküm altına alınmış olması gerekmez. Alacaklı doğrudan icra dairesine başvurarak ,borçluya karşı takip yapabilir.

Hatta genel haciz yoluyla takipte,alacaklının elinde herhangi bir belge bulunması da şart değildir.Borçludan herhangi bir şekilde alacağı olmayan bir kişi dahi bu yola başvurabilir.Ancak son halde takip yolunun başarı ile sonuçlanması için,borçlunun takibe itiraz etmemesi gerekir.

İlamsız icra takibinde daha önce bir yargılama yapılmamış olduğundan,borçluya,kendisine karşı yürütülen takibe itiraz ederek,takibin sonuçlanmasına engel olma imkanı tanınmıştır.

İlamsız icra takibi,para ve teminat alacakları yanında,kira alacağının ödenmemesi veya kira süresinin sona ermesi durumunda taşınmazın tahliyesi için de kabul etmiştir.Yine alacaklının elinde kambiyo senedi bulunması halinde ilamsız icra takibi özel olarak düzenlenmiştir.İlamsız icra yolu da kendi içinde;

*Genel haciz yolu ile takip (m.46-144)

*Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip (m.167-176)

*Kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip (m.269-275) olarak üçe ayrılır.

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

Rehinli alacakların özelliği sebebiyle,alacağı rehinle teminle edilen alacaklılar için ayrı bir icra takibi öngörülmüştür.Ancak,bu yola diğer teminatlar için değil,sadece rehinli alacaklar için başvurulabilir. Rehinli alacaklı,kural olarak,doğrudan ilamlı veya ilamsız icra yoluna yada iflas yoluna başvuramaz.

Kanunda belirtilen istisnalar dışında önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna mürcaat zorunluluğu bulunmaktadır. (m. 45).Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip de ilamlı (m. 149; m.150/h; m.150/1) ve ilamsız (m.146; m.149/b) takip olarak ikiye ayrılmaktadır.

Rehin alacaklısı,borç vadesinde ödenmediğinde,bu yollara müracaat ederek rehnin satılmasını ve bedelinden alacağının ödenmesini isteyebilir.Alacağının rehin dışında kalan kısmı için diğer takip yollarına başvurabilir.Görüldüğü üzere,burada cebri icra,alacağın teminatı olarak gösterilen rehinli mal üzerinde uygulanmaktadır.

İhtiyati Haciz Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz

Bu temel üçlü ayrımın dışında,geçici bir hukuki koruma tedbiri olan ihtiyati haciz de (m.257-268) bu kategori içersinde değerlendirilebilir.Zira,ihtiyati haciz alacaklının alacağına alacağına kavuşması için hem icra hukukunda hem de iflas hukukunda başvurulabilecek önemli bir geçici koruma önlemidir.

Ancak ihtiyati haciz talep edebilme hakkına sahip  olmadan,borçlunun malvarlığı üzerine alacağını karşılayabilecek oranda haciz koydurup daha sonra bu malların kesin hacze dönüşmesini sağlayarak alacağını elde eder.Böylelikle borçlunun mal kaçırmasına fırsat vermeden alacağını tahsil edebilme olanağına kavuşur.

İcra Davaları Nelerdir - İcra Hukuku Konuları

İcra Takibine İtiraz

İtirazın İptali Davası

İtirazın Kaldırılması

Menfi Tespit Davası

İstirdat Davası

İstihkak Davası

İhalenin Feshi Davası

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibi

Tahliye Davaları

Rehnin Paraya Çevrilmesi

İhtiyati Haciz Kararı Alınması

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dava, malen düzenlenmiş senet nedeniyle menfi tespit ve istirdat istemine ilişkindir. Davalı beyanında senetlerin davacının şirketinde çalışması nedeniyle işçilik alacakları karşılığında verildiğini bildirmiştir.

Davalı bu savunması ile de senet metnini talil etmiştir. Bu durumda ispat yükü davalı tarafa geçmiştir.

Mahkemece ispat yükünün davalıda olduğu kabul edilerek davalı delilleri değerlendirilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken somut olayın kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle ret kararı verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

ÖZET: Mahkemece, toplanan delillere ve hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre, takibe konu edilen bonodaki imzanın davacıya ait olmadığı, diğer icra takibinde davacının borçlu olduğuna dair belge, imza, beyan bulunmadığı, davalının alacağını ispatlayamadığı,

Davacının yaşadığı manevi zararlar nedeniyle manevi tazminat talebinin kısmen kabulünün gerektiği, davalının kötü niyetli takip yaptığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne kısmen reddine, takipler nedeni ile davacının borçlu olmadığının tespitine,

Kötüniyet tazminatının ve manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir. Somut olayın özelliği dikkate alındığında, davacının manevi zarara uğradığına ilişkin delil bulunmadığı halde, yorum yoluyla hüküm kurulması isabetsizdir.

ÖZET: Mahkemece, yetki itirazının dinlenebilir olmaması sebebiyle, reddine karar verilir (HMK. m. 19/f.II). Safahat içinde davada usulüne uygun olarak, süresinde yapılmış bir yetki itirazı bulunmadığından yetki itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta davacının bakiye iş bedelini talep etmeye hakkı olup olmadığı ve alacak miktarı yapılan yargılama sonucunda alınan bilirkişi kurulu raporu ile belirlenmiştir.

Bu durumda alacağın likit olduğu davalının itirazında tamamen haksız olduğu kabul edilmeyeceğinden koşulları oluşmayan icra inkar tazminatı isteminin reddi yerine davacı yararına icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru olmamıştır.

Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de; yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 67. maddesi hükmü gereğince, itirazın iptali davasında alacaklı yararına icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için anılan Kanun hükmünde öngörülen tüm koşulların gerçekleşmesi, diğer bir ifadeyle alacağın likit olması ve borçlunun takibe itirazında haksız bulunması gerekir.

Somut uyuşmazlıkta davacının bakiye iş bedelini talep etmeye hakkı olup olmadığı ve alacak miktarı yapılan yargılama sonucunda alınan bilirkişi kurulu raporu ile belirlenmiştir. Bu durumda alacağın likit olduğu davalının itirazında tamamen haksız olduğu kabul edilmeyeceğinden koşulları oluşmayan icra inkar tazminatı isteminin reddi yerine davacı yararına icra inkar tazminatına hükmedilmesi doğru olmamıştır.

Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de; yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken mülga 1086 sayılı HUMK'nın 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İcra Davaları Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz - Yorum
  BELGİN CELTEMEN -
  7 Ağustos 2016

  Medeniyetin ilk şartı adalettir.

  Cevapla
 • İcra Davaları Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz - Yorum
  GÜLŞAH TUĞYAN -
  16 Ağustos 2016

  İcra Davaları Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • İcra Davaları Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz - Yorum
  Sayraç -
  8 Ocak 2017

  İcra Davaları Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz Davayı açmak istiyorum en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • İcra Davaları Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz - Yorum
  Gülten -
  23 Ocak 2017

  İcra Davaları Nedir Süreç Nasıl İşler İtiraz Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak