İş Kazası Tespit Davası

İş Kazası Nedir ? 

İş kazasını tanımak ve doğru dava açılması açısında önemlidir. İş Kazasının Kaza olarak  sayılabilmesi için, sigortalıyı ‘bedence ve ruhça zarara uğratan olayın maddenin belirlediği hal ve durumlardan’ birinde meydana gelmiş bulunması gerekli ve yeterlidir.

İş Kazası Şartları

  1. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  3. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  4. 5510 sayılı yasanın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  5. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

İş Kazasında Tespit Nasıl Yapılır

SGK ya başvurulrak iş kazası ile ilgili olarak dosya açtırmak suretiyle SGK müfettişleri tarafında tahkikat yapılmasını sağlamaktır.Ayrıca  SGK. Sağlık Kurullarına sevk istenerek, iş kazasından dolayı kalıcı veya geçici işgöremezlik derecelerini tespit ettirilmelidir. Diğer bir yol olarak da SGK.na karşı açılacak ayrı bir dava ile  “iş kazasının ve işgöremezlik derecelerinin tespiti” istenir. İş kazası tespit davası ve tazminat davası ile ilgili olarak hukuksal avukat yardımı alınmasını tavsiye ediyoruz. İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Kazasında İşverenin İşçiyi Gözetme Borcundan Doğan Hukuki Sorumlukları Nelerdir

İşverenin hizmet sözleşmesinden doğan borçlarından birisi de işçiyi gözetmektir. İşverene bağımlı çalışan işçi, doğal olarak onun göstereceği yerde ve şartlarda çalışmak zorundadır. İşverenin en başta gelen görevi, emir ve talimatları doğrultusunda çalıştırmakta olduğu işçinin ruhi ve bedeni sağlığını koruyucu iş şartlarını hazırlaması, iş güvenliği için gerekenleri yapması “gözetim borcunun” bir kısmını teşkil etmektedir. İşverenin işçisini gözetme borcu zorunluluğu hem cari hukukumuzun genel hükümlerinden doğmakta hem de bir kısım özel düzenlemelerden kaynaklanmaktadır.

Maddenin son fıkrasında, işverenin bu önlemleri almaması nedeniyle işçinin ölmesi durumunda işçinin desteğinden yoksun kalanların tazminat alacaklarının, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabi olduğu belirtilmektedir. Fıkrada, sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat sorumluluğuna ilişkin hükümlere yollama yapılmıştır. Bunun bir sonucudabu tür zararların giderilmesinde, haksız fillere ilişkin zamanaşımı süreleri değil, sözleşmeye aykırılık nedeniyle zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

İşverenin gözetme borcuna aykırı davranması sonucu zarar uğrayan işçi veya hak sahiplerine karşı tazminat sorumluluğu olup bu da akdi sorumluluk mahiyetindedir.

İşverenin iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine aykırı davranması sonucu bedeni ve ruhi zarara uğrayan işçi maddi ve manevi tazminat, ölümü halinde ise hak sahiplerinin destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminat açma hakları bulunmaktadır. Söz konusu tazminatlar aşağıda yargı kararları muvacehesinde açıklanmıştır.

İş Kazası Tespit Davası Nasıl Açılır

İş kazası tespit davası konu olan işçinin iş kazası geçirmesi ve işçinin sigorta priminin ödenmemesi. Yani sigortası çalışan işçinin iş kazası geçirmesi durumudur. İşveren yanında çalışan işçilerinin çalıştığını SGK’na bildirmek zorundadır. Sigortasız İşçinin iş yerinde iş kazası geçirmesi durumunda ne yapmalıdır.

İşçi iş kazası sonucu hastaneye tedavi için acile yatmışsa, kendisinin bilinci açıksa kendisi, kendisi ifade verecek durumda değilse yakınları hastane polisi ile irtibata geçerek olayın iş kazası olduğunu bildirmeli ve bu durumu kayıt altına aldırmalıdır.  Aynı zamanda  olayın iş kazası olduğunu sosyal sigortalara da bildirilerek olayın iş kazası olduğunu ve bu konuda  inceleme yaptırılarak kayıt altına alınmalıdır. İş kur Müfettişlerinin  iş kazası durumunun tespiti olay tanıklarının ifadesi  tespit davası  bakımından çok önemlidir.

İş kazasını işçi İÇalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne iş kazası bildirimi yapılır.  Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü müfettişleri tarafından iş kazasının tespiti ve  incelemesi yapılır. Çalışma Bakanlığı Bölge müdürlüğü tarafından iş kazası tespiti yapılırken, işçi iş mahkemesinede aynı zamanda müracaat ederek iş kazası tespit davası açmalıdır.  İş müfettişlerini tespiti tamamlanması durumunda, evraklar mahkemece talep edilir.

İş Kazası Tespit Davası Dava Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır

İş Kazası tespit davası için yazılacak dilekçelerde önemli olan olayın tam ve anlaşılır şekilde anlatılmasıdır. Olayın özelliği ve kazanın çeşidine göre dilekçe yazımı farklılık göstereceğinden dolayı örnek dilekçe yerine olayın önemi belirtmede fayda görüyoruz. İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Nerede Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı – İş Kazası Tespit Davası

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2016/5134 Karar: 2016/7469 Karar Tarihi: 23.06.2016

İŞ KAZASI TESPİT DAVASI – DAVACININ İŞ YERİNDE ÇALIŞIRKEN KAZA GEÇİRDİĞİ – DAVANIN İLGİLİ İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ – YARGI YERİNİN BELİRLENDİĞİ

ÖZET: Davacının, … adresinde bulunan iş yerinde çalışırken kaza geçirdiği, bu sebeple geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitini talep ettiği, davalıların yerleşim yeri adresinin “…/…” olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, uyuşmazlığın İstanbul 19. İş Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5. maddesinde iş uyuşmazlıklarında yer itibari ile yetkili iş mahkemelerini belirlemiştir. Buna göre, “İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medenî Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.”

Somut olayda; davacının, … adresinde bulunan iş yerinde çalışırken kaza geçirdiği, bu sebeple geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitini talep ettiği, davalıların yerleşim yeri adresinin “…/…” olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, uyuşmazlığın ….. 19. İş Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 19. İş Mahkemesinin YARGI YERİ  BELİRLENMESİNE

 

İŞ KAZASI HAKKINDA BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

İş Kazası Maddi Manevi Tazminat Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Kazası Kusur Oranı Nasıl Hesaplanır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Kazasında Tazminat Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

İş Kazası Tazminat konulu makaleyi okuyabilirsiniz.