Atla

İş Mahkemeleri Davaları Davası


İş Mahkemeleri Davaları Davası

İş Mahkemeleri Davaları Davası

İş Mahkemeleri Davaları Davası

A. İhbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tazminat davaları,B. Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar,C. Sosyal güvenlik kurumlarıyla vatandaşlar arasında doğan ihtilaflar,D. İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü,E. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili 5521 sayılı Kanun'un 5.maddesinde yer alan yetki kuralı, işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan alacak ve hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklar yönünden kamu düzenine ilişkin olup kesin niteliktedir. Bu husus Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 03.07.2013 tarih 2012/10-1832 E., 2013/427 K sayılı kararında da kabul edilmiştir. 6100 sayılı HMK'un 114/1-ç bendi uyarınca kesin yetki, açık bir biçimde dava şartları arasında yer almış bulunmaktadır. Sözü edilen <ç> bendinde; dava şartı olarak tanımlanmıştır. Hemen burada, üzerinde durulmasında fayda bulunmaktadır; Dava şartları, medeni usul hukukuna ait bir kurumdur. Dava şartları konusunda pozitif hukukumuzda ilk düzenleme HMK'un 114 ve 115 maddeleri ile getirilmiştir. Her ne kadar dava şartı kavramı konusunda, daha önce de bir tereddüt olmasa da, nelerin dava şartı sayılacağı hususunda farklı görüşler savunulmaktaydı. Bunun yanında 1086 sayılı HUMK'da daha önceki Kanun'da ilk itiraz olarak kabul edilen teminat gösterilmesi, derdestlik gibi itirazların dava şartı olarak kabul edilmesi de bu konuda uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla düzenleme yapılmasını gerektirmiştir. Dava şartları gerçekleşmeden bir davanın esası incelenemez; davanın incelenip karara bağlanabilmesi, dava şartlarının varlığı veya yokluğuna bağlıdır. Hakim, dava şartı eksikliğini kendiliğinden dikkate alır, tarafların bu konuda ayrıca talepte bulunmasına gerek yoktur. Ancak, taraflar bu konuda hakime yardımcı olabilir, hakimin bu konuya dikkatini çekebilirler. Mahkemenin, davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi (davayı esastan inceleyebilmesi) için varlığı veya yokluğu gerekli olan haller, dava (yargılama) şartlarıdır. Davanın esası hakkında inceleme yapılabilmesi için varlığı gerekli hallere, olumlu dava şartları (mesela, görev, hukuki yarar gibi); yokluğu gerekli hallere ise olumsuz dava şartları denilmektedir (mesela, kesin hüküm gibi). Olumsuz dava şartlarından birisi mevcutsa veya olumlu dava şartlarından biri mevcut değilse, davanın esası incelenemez. Bunun amacı, bir davanın esası hakkında incelemeye geçilebilmesi için gerekli bütün şartları ve bunların incelenmesi usulünü tespit etmek, böylece davaların daha çabuk, basit ve ekonomik bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmaktır. Dava şartlarından biri olmadan açılan dava da, açılmış (var) sayılır, yani derdesttir. Dava şartının eksik olması halinde nasıl bir usul işlemi yapılacağı, 6100 sayılı HMK'un 115. maddesinde belirlenmiştir. Anılan maddenin ikinci fıkrasında denilmektedir. Bu nedenle, dava şartlarından birisinin eksik olması halinde, bu eksikliğin giderilmesi mümkün ise, hakim tarafından, eksikliğin giderilmesi için süre verilmesi, bu süre içinde dava şartı eksikliği tamamlanmaz ise davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmesi gerekmektedir.

Yargıtay Kararı - İş Mahkemeleri Davaları Davası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2013/22-186 Karar: 2013/1391 Karar Tarihi: 25.09.2013 İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN KESİN YETKİ KURALI OLDUĞU - MAHKEMENİN USULE İLİŞKİN OLAN YETKİSİZLİK KARARINDA YETKİLİ MAHKEMEYİ GÖSTERMESİ GEREĞİ - EKSİK ARAŞTIRMA - DİRENME KARARININ BOZULMASI ÖZET Somut olay değerlendirildiğinde; eldeki davada iş mahkemelerinin yetkisinin, kamu düzenine ilişkin kesin yetki kuralı olduğu, davalıların ikametgahının …'da bulunmadığı ve iş sözleşmesinin de …'da ifa edilmediği gerekçesiyle, 6100 Sayılı Kanunun ilgili aracılığı ile kanunun ilgili maddesi uyarınca dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verilmiş ise de, somut olay itibariyle 6100 Sayılı Kanunun ilgili maddesine göre daha özel düzenlemeler olduğundan mahkemenin usule ilişkin nihai karar olan yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, eksik araştırma ve hatalı kabulle önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • NAZLI ŞEN -
  13 Ağustos 2016

  İş Mahkemeleri Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • NAGEHAN BAĞCIOĞLU -
  13 Ağustos 2016

  İş Mahkemeleri Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
Yorum Bırak