Atla

İşe İade Arabuluculuk Ve Başvuru


İşe İade Arabuluculuk Ve Başvuru

İşe İade Arabuluculuk Ve Başvuru

İşe İade Arabuluculuk Ve Başvuru

Yeni kanuni düzenlemelerle işveren ve işçi ilişkisi, işçilerin alacakları ve işe iade davaları açısından yeni büyük değişiklikleri meydana getirmiştir.

Bu yeni kanuni düzenlemeler 01.01.2018 tarihi ile yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren iş kanununda ki değişiklikler sebebiyle işe iade ve arabuluculuk konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. İşe iade nedeniyle arabulucuya başvuru yapılırken merak edilen sorular arasında, işe iade arabuluculuk ücreti ne kadar, işe iade arabuluculuk başvuru dilekçesi, işe iade arabuluculuk dava açma süresi, işe iade arabuluculuk başvurusu, işe iade arabuluculuk başvuru dilekçesi nasıl doldurulur, işe iade arabuluculuk süresi ne kadardır, işe iade arabuluculuk sonrası olumlu ve olumsuz olması halinde ne yapılmalıdır, işe iade arabuluculuk asıl işveren toplantıya katılır mı, işe iade arabuluculuk son tutanak neden önemli yada işe iade davalarında arabulucu ile başvuru yapılır mı gibi cevapları merak edilen sorular mevcuttru. Bu nedenle arabululuk başvurusu hakkında danışmanlık ve destek alınmasını tavsiye ediyoruz.

İş Davalarında Arabuluculuk Zorunlu mudur?

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra şahsi veya toplu iş sözleşmesine göre işveren yahut işçi alacakları ve tazminatlarıyla, işçilerin işe iade istemleriyle açılan davalarda, arabuluculuk kurumuna başvuru yapmış olması, dava açmak için ön şartı olarak kabul edilmektedir.

Yani işçilerin ve işverenlerin arasında meydana gelen alacak uyuşmazlığı, işe iade davası ve tazminat davası açabilmek için öncelikli olarak arabulucuya başvuru yapması gerekiyor. Yoksa bu davaları açamaz.

 Arabulucuya Başvurulmadan Doğrudan Dava Açılması Halinde Ne Olur?

İşveren veya işçi aralarındaki anlaşmazlık olduğu da arabuluculuk müessesine başvurmadan direk mahkemede dava açar ise; mahkeme arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle açılmış olan dava, dava şartı yerine getirilmediği nedeniyle usulden davayı reddedilecektir.

Bu durumda işe iade ya da işçi alacağı davası açmak için, davayı açmadan önce arabuluculuk kurumuna başvuru yapılması zorunlu ön koşul haline gelmiştir.

Ancak meslek hastalığı veya iş kazasından dolayı meydana gelen zararlar için maddi ve manevi tazminat davası ve bu durumla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarını, işçi, direk dava açabilir. Bu tür uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurma ön şart bulunmamaktadır. Ancak taraflar isterlerse arabulucuya başvuru yapabilirler.

İşe iade davası, işçi alacakları davası, işçi ve işveren tazminat davalarını açmadan önce arabuluculuk kurumuna başvurulması mecburi bir şarttır. Ancak işçi ve işverenle yapılan anlaşama görüşmelerinde sorunu çözüme kavuşturmak zorunda değildirler.

Bu kanuni düzenlemenin amacı işveren ve işçinin dava açmalarına engel olmak değildir, aksine tarafların aralarında bulunan sorunun çözümünü hızlandırmak ve meydana gelen zararları kısa yoldan çözüme kavuşturmaktır.

İşe İade Arabuluculuk

İşçi ve İşverenin Arabuluculukta Anlaşamamaları Durumunda Ne Olur?

 Arabuluculuk müessesine yapılan başvuru ve yapılan görüşmelerde işçi ve işverenin anlaşamamaları durumda dava yoluna gitmeleri mümkündür. Dava yoluna giden davacı, dava dilekçesiyle birlikte arabuluculuk görüşmeleri neticesinde anlaşmaya varılamadığına dair son tutanağın aslını veya arabulucunun onayladığı bir nüshayı dava dilekçesine ek yapmak mecburiyetindedir.

Son tutanak dava dilekçesine ek yapılmadan dava açılırsa, hâkim tarafından davacı işçi veya işverenin bu tutanağı bir haftalık kesin süre içerisinde mahkemeye vermesi için mühlet verir. Verilen bir haftalık süre içerisinde de bu tutanak mahkemeye verilmez ise dava şartlar yerine getirilmediğinden usulden ret edilir.

Arabulucuya başvuru yapılması zorunlu bir ön şart olduğu gibi, anlaşma görüşmelerinde düzenlenen arabulucu tutanağının da dava dilekçesine eklenmesi bir şart olduğunu unutmamak gerekir. İşe iade davası, işçi alacakları ve tazminat davalarında bu iki şartın yerine getirilmesi zorunludur.

İşe İadesinde Arabuluculuk İçin Nereye Başvuru Yapmalıdır?

İşe iadelerinde işçi, işverenin veya işveren taraf birden fazla ise işverenlerden birisinin yerleşim yerindeki ya da işçinin çalıştığı yer alanında yetkili olan arabuluculuk bürosuna başvuru yapabilir.

Arabuluculuk bürosu bulunmayan yerlerde sulh hukuk mahkemeleri bu konuda yetkilidir.

 İşe İadesinde Arabulucuyu Seçebilir Miyim?

 İşe iadesinde arabulucuyu işçinin seçme hakkı bulunmamaktadır. Arabulucu arabuluculuk bürosu tarafından görevlendirilmektedir.

Ancak işçi ve işveren arabuluculuk listede bulunan herhangi bir arabulucu üzerinde mutabık kalmaları durumda bu arabulucunun atanmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

İşe İadesinde Arabuluculuk Ne Kadar Sürer?

İşe iadesi için arabuluculuk bürosuna başvuru yapılmasından sonra atanan arabulucu işçi ve işverene irtibata geçer ve işçi ve işvereni veya temsilcilerini ilk görüşmeye davet eder.

Arabulucunun görevlendirilmesinden sonraki üç hafta içinde, arabuluculuğu anlaşmayla veya anlaşma olmadan sonuçlandırmak zorundadır. Bu üç haftalık süre ancak zorunlu durumlarda, arabulucu bir defaya mahsus en fazla bir hafta uzatılabilir.

İşe iadesinde arabuluculuk; arabulucunun görevlendirilmesinden sonra en fazla 4 hafta içerisinde sonuçlandırılır.

İşe İadesinde Arabuluculuk Görüşmelerine Tarafların Katılmaması Durumunda Ne Olur?

Geçerli bir nedeni olmadan arabuluculuk görüşmelerine katılmayan işçi veya işveren ağır bir yaptırıma maruz kalacaktır. Arabuluculuk görüşmeleri sonrasında işe iade davası açılması durumda görüşmeye katılmayan işçi veya işveren dava neticesinde kısmen veya tamamen haklı çıksa bile mahkeme masrafları tamamının ödenmesinden yükümlü tutulur.

Ayrıca arabuluculuk görüşmesine katılmayan tarafın vekili olan avukata vekâlet ücretine hükmedilmez.

Arabuluculuk görüşmelerine katılmayan işçi veya işveren dava neticesinde haklılığını ispat edilse bile bütün mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalacaktır. Ve davayı kaybeden taraf, arabuluculuk görüşmesine katılmadığınızdan dolayı, işe iade avukatı olan vekilinize vekâlet ücreti ödemeyeceğinden daha yüksek vekâlet ücreti ödemek zorunda kalacaksınız.

İşe İade Arabuluculuk ve Başvuru, süreler ve sonuçları

Bu yaptırımların meydana gelmesi için geçerli bir mazereti olmadan arabuluculuk görüşmesinde bulunulmaması sonunda olur. Ancak geçerli mazeret hakkında bir düzenleme yapılmadığından diğer kanunlarda atıf yapılan; ağır hastalık, doğal afet, yasal kısıtlılık hali gibi durumlar olması geçerli mazeret sayılır. Mazeretin geçerli olduğunu hâkimin kararı belirler.

 Eğer işveren ve işçi; işe iade arabuluculuk ilk görüşmesine katılamaz ise, arabuluculuk görüşmeleri sonrasında açılacak işe iade davalarında tarafların yaptıkları mahkeme masrafları kendi üzerlerinde kalacaktır.

Arabulucu Toplantısına Kimler Katılabilir?

İşverenin birden fazla dosyası veya birden fazla görüşmesi veya mazereti olabilir. İşte bu hususta kanun toplantıya katılabilecek kişiler açısından oldukça kapsamlı bir maddeye yer vermiştir.

Arabuluculuk görüşmelerine işçi ve işveren bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla bulunabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği bir çalışanı da bu toplantıda işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.

İşe İade Arabuluculuk

İşe İadede Arabuluculuk Uygulaması

Yeni kanuni düzenlemelere göre; işçi sözleşmesinin iptal edilmesinden sonra; iptal gerekçesinin bildiriminde neden gösterilmediğini veya gösterilen nedenin makul ve geçerli olmadığını iddia ediyorsa işçi, sözleşme fesih bildiriminin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işe iade istemiyle arabuluculuk bürosuna başvurmak zorundadır. 

Bu sebeple 01.01.2018 tarihinden sonra iş sözleşmesi iptaliyle işçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bir aylık süre içerisinde arabulucuya başvurmaları gerekmektedir.

İşe iade istemiyle yapılan arabuluculuk görüşmeleri neticesinde işçi ve işveren bir uzlaşmaya varamamaları durumda arabulucu tarafından son tutanağı düzenlenecek ve bütün taraflar imzalayıp birer örneğini alacaklar.

Arabuluculuk tutanağı düzenlenme tarihinden sonraki iki hafta içerisinde işçi veya vekili işe iade avukatı, iş mahkemelerinde işe iade davası açabilecektir.

İşe İade Arabuluculuk

İşçi işe iade gerekçesiyle arabuluculuk bürosuna başvurmadan işe iade davası açar ise, mahkeme işe iade davasını usulden reddedilecektir. Mahkemenin ret kararı işçi ve işverene tebliğ edilir. Kesinleşen işe iade davası ret kararının tebliğinden sonraki 2 hafta içerisinde işçi, arabuluculuk bürosuna başvurma hakkına sahip olacaktır.

İşe iade davasında; iş mahkemelerinin verdiği kararın Yargıtay da temyiz edilmesi mümkün değildir. Fakat mahkeme kararının istinafa götürülebilir. İstinaf yoluna başvurulması durumda, bölge adliye mahkemesi hızlı ve kesin kararı verecektir.

İsçi Alacakları İçin Zamanaşımı Süresi Nedir?

İş akdinden doğmak kaydıyla hangi yasaya tabi olursa olsun; yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim koşuluna uyulmadan iptal edilmesinden meydana gelen tazminatlar, işçi veya işveren kötü niyet tazminatı, iş akdinin eşit davranma uyulmadan iptal edilmesinden doğan tazminatlar için zamanaşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.

İşe İade Arabuluculuk

SIKÇA SORULAN SORULAR

Arabulucuya Başvurmadan İşe İade İçin Dava Açılamayacak

İş akdi feshedilen işçi, arabulucuya başvuru gerçekleştirmeden, doğrudan İş Mahkemesi’ ne işe iade davası açamayacak. Böyle bir durumda İş Mahkemesi tarafından işe iade davası başvurusu usulden reddedilecek.

İş Mahkemesi tarafından alınan ret kararı taraflara tebliğ edilecek ve kesinleşen ret kararının resen tebliğ edilmesinden sonra 2 hafta içerisinde arabulucuya başvuru gerçekleştirilebilmesi de mümkün olabilecek.

Taraflar, söz konusu anlaşmazlık ile ilgili olarak kendi aralarında karar vermeleri durumunda, arabuluculuk faaliyetleri sonrasında anlaşma sağlanmışsa beraber çalışmaya devam edebilmektedirler.

İşe İade İçin Arabulucu Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş akdi ‘haksız’ nedenler ile fesih edilen işçi, fesih bildirimine ilişkin olarak haklı bir neden gösterilmemesi ya da hiçbir sebep gösterilmemesi iddiası ile işe iadesinin gerçekleştirilmesi için fesih bildiriminin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 1 aylık süreç içerisinde arabulucuya başvuru gerçekleştirebilecek.

İşe iade davalarında özellikle mahkemelerdeki yoğunlukta göz önünde bulundurulduğunda hem işverenin hem de işçinin 2 ila 3 yılı bulunan bir sürece yayılacak zorlu ve yorucu bir mahkeme süreci ile uğraşmak durumunda kalmadan işe iade anlaşmazlıklarının en hızlı ve en kolay şekilde çözümü arabuluculuk faaliyetleri çerçevesinde mümkün olabilecek.

İş Mahkemeleri Kanunun eklenen madde çerçevesinde arabulucuya yapılan işe iade başvurusuna ilişkin olarak, arabulucu tarafından 3 hafta içerisinde uyuşmazlığın giderilmesi gerekiyor.

Özel durumlar halinde arabulucu tarafından 1 haftalık süre uzatımı da gerçekleştirilebilmektedir.

Arabuluculuk uygulamaları neticesinde arabulucu tarafından, taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren geçerli olacak şekilde 2 hafta içerisinde işe iade için başvuruyu gerçekleştiren işçi, davacı olarak İş Mahkemeleri’ ne işe iade davası çerçevesinde başvurabiliyor.

İşe İade Arabuluculuk

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ‘İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’ çalışma dünyasında önemli yenilikler yaratıyor.

Tasarının çalışma dünyasını etkileyen en önemli konularından birisi de işten çıkartılan işçilerin, işe iadelerinin talebi doğrultusunda mahkemeye başvuru gerçekleştirmeden önce arabulucuya başvuru gerçekleştirme zorunluluğu geldi.

İş davalarında İşe iade dava açılmadan arabulucuya zorunlu olarak başvuru 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Daha önce işçi ve işveren uyuşmazlıklarına ilişkin olarak açılacak davalar öncesinde arabulucuya başvurulması serbest yani zorunlu değildi. Ancak yeni tasarı ile birlikte bu alanda dava açabilmek için arabulucuya başvurulması dava şartı olarak getirildi.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak