Atla

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır. 818 sayılı Mülga Borçlar Kanunu'nun 355. maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türü olan <arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi> bazı özellikler taşıyan bir <Karma Sözleşme> sayılmaktadır. Bu tür sözleşmelerde yüklenicinin borcu, inşaatı yapıp teslim etmek; arsa sahibinin borcu ise, bedel olarak arsa payının veya arsanın mülkiyetini kayden yükleniciye geçirmektir. Bu tür sözleşmelerde iki sözleşme iç içedir: Birisi, hiçbir şekle bağlı olmayan <İnşaat Sözleşmesi> diğeri ise, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 706., 818 sayılı Mülga Borçlar Kanunu'nun 213., 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26. ve Noterlik Kanunu'nun 60. maddesi hükümleri gereğince, resmi biçimde yapılması gereken <tapulu taşınmaz veya tapulu taşınmaz payının mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmedir>. (YHGK. 2010/15-193 E. 2010/235 K.) (14.HD. 2007/15417 E. 2008/1415 K.) Hem eser ve hem de satış vaadini içeren karma nitelikli kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerliliği, noterde düzenleme biçiminde yapılmalarına bağlıdır. (15.HD. 2004/4724 E. 2005/1816 K.) Yüklenicinin sözleşme gereği bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi, inşaatı kusursuz ve eksiksiz tamamlayıp teslim etmesine bağlıdır. Sözleşmeden sonra ve inşaat sürecinde yükleniciye bir kısım payların devri, avans niteliğindedir. Sözleşmenin geriye etkili feshi halinde, bu arsa payları, talep halinde arsa sahiplerine geri döner. Henüz inşaat halindeki bir binadan arsa payını satın alanların, bu kuralı bilmedikleri ve iyi niyetli oldukları kabul edilemez. (15.HD. 2009/1989 E. 2010/3468 K.) (15.HD. 1998/2147 E. 1998/2779 K.) (15.HD. 2002/1073 E. 2002/3228 K.)

İhtarname - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname: İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini, İhtar ve ihbar konusunu, İstemde bulunanın imzasını, Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), kapsar … … NOTERLİĞİ' NE İHTARNAME İHTAR EDEN : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ : AV. İLKAY UYAR KABA ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) İHTAR EDİLEN : ADRES : KONU : ... Noterliği'nin .../…/… tarihli … yevmiye numaralı Kat  Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin geriye doğru feshi ile menfi zararlarımızın tazmini istemini içerir. AÇIKLAMALAR : EKLER: 1-) Alınan ve iade edilen paralara ilişkin dekontlara dair ….. adet örnek İHTAR EDEN VEKİLİ AV. İLKAY UYAR KABA SAYIN NOTER, İşbu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenmesini, bir nüshasının karşı taraf tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafaza edilmesini, tebliğ şerhli bir nüshasının ise tarafımıza verilmesini rica ederiz. …/…/… İHTAR EDEN VEKİLİ AV. İLKAY UYAR KABA Makalede Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi  konusu bilgi için yazılmıştır.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak