Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır.

Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.  Bu yükümlülük, özellikle zenginleşmenin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hakimden isteyebilir.

Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.

Sözleşmeden dönme halinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir. Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

818 sayılı Mülga Borçlar Kanunu’nun 355. maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türü olan <arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi> bazı özellikler taşıyan bir <Karma Sözleşme> sayılmaktadır. Bu tür sözleşmelerde yüklenicinin borcu, inşaatı yapıp teslim etmek; arsa sahibinin borcu ise, bedel olarak arsa payının veya arsanın mülkiyetini kayden yükleniciye geçirmektir. Bu tür sözleşmelerde iki sözleşme iç içedir: Birisi, hiçbir şekle bağlı olmayan <İnşaat Sözleşmesi> diğeri ise, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 706., 818 sayılı Mülga Borçlar Kanunu’nun 213., 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. ve Noterlik Kanunu’nun 60. maddesi hükümleri gereğince, resmi biçimde yapılması gereken <tapulu taşınmaz veya tapulu taşınmaz payının mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmedir>. (YHGK. 2010/15-193 E. 2010/235 K.) (14.HD. 2007/15417 E. 2008/1415 K.)

Hem eser ve hem de satış vaadini içeren karma nitelikli kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerliliği, noterde düzenleme biçiminde yapılmalarına bağlıdır. (15.HD. 2004/4724 E. 2005/1816 K.)

Yüklenicinin sözleşme gereği bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi, inşaatı kusursuz ve eksiksiz tamamlayıp teslim etmesine bağlıdır. Sözleşmeden sonra ve inşaat sürecinde yükleniciye bir kısım payların devri, avans niteliğindedir. Sözleşmenin geriye etkili feshi halinde, bu arsa payları, talep halinde arsa sahiplerine geri döner. Henüz inşaat halindeki bir binadan arsa payını satın alanların, bu kuralı bilmedikleri ve iyi niyetli oldukları kabul edilemez. (15.HD. 2009/1989 E. 2010/3468 K.) (15.HD. 1998/2147 E. 1998/2779 K.) (15.HD. 2002/1073 E. 2002/3228 K.)

İhtarname – Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek, noterlerin genel olarak yapacakları işler arasında sayılmaktadır.

Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname: İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini, İhtar ve ihbar konusunu, İstemde bulunanın imzasını, Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), kapsar

… … NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ : AV. İLKAY UYAR KABA

ADRES :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHTAR EDİLEN :

ADRES :

KONU : … Noterliği’nin …/…/… tarihli … yevmiye numaralı Kat  Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin geriye doğru feshi ile menfi zararlarımızın tazmini istemini içerir.

AÇIKLAMALAR :

EKLER: 1-) Alınan ve iade edilen paralara ilişkin dekontlara dair ….. adet örnek

İHTAR EDEN VEKİLİ
AV. İLKAY UYAR KABA

SAYIN NOTER,

İşbu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenmesini, bir nüshasının karşı taraf tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafaza edilmesini, tebliğ şerhli bir nüshasının ise tarafımıza verilmesini rica ederiz. …/…/…

İHTAR EDEN VEKİLİ
AV. İLKAY UYAR KABA

Makalede Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi konusu bilgi olarak yazılmıştır. Ankara avukat genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.