Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir.

Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır. 818 sayılı Mülga Borçlar Kanunu’nun 355. maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türü olan bazı özellikler taşıyan bir sayılmaktadır.

Bu tür sözleşmelerde yüklenicinin borcu, inşaatı yapıp teslim etmek; arsa sahibinin borcu ise, bedel olarak arsa payının veya arsanın mülkiyetini kayden yükleniciye geçirmektir.

Yüklenicinin sözleşme gereği bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi, inşaatı kusursuz ve eksiksiz tamamlayıp teslim etmesine bağlıdır. Sözleşmeden sonra ve inşaat sürecinde yükleniciye bir kısım payların devri, avans niteliğindedir. Sözleşmenin geriye etkili feshi halinde, bu arsa payları, talep halinde arsa sahiplerine geri döner. Henüz inşaat halindeki bir binadan arsa payını satın alanların, bu kuralı bilmedikleri ve iyi niyetli oldukları kabul edilemez.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Tapu İptal ve Tescil

İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Erdoğdu Mahallesi, 949 ada, 50 nolu parsel üzerinde inşaat yapılmak üzere Trabzon 1. Noterliğinin 0019274 yevmiye nolu düzenleme şeklinde satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını,

Sözleşme hükümleri uyarınca davalının toplam 3 adet daire ve 1 adet işyerinin %60 payını müvekkiline devretmesi gerekirken edimini yerine getirmediğini belirterek, B Blok, 2. kat, 7 nolu (tapuda 8.nolu), C Blok, 1. bodrum kat, 1 (tapuda 2 nolu) ve 3 (tapuda 10) nolu bağımsız bölümler ile C Blok, 2. bodrum kat işyeri dükkanın %60 payının davalı adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – SORUŞTURMANIN EKSİKSİZ TAMAMLANIP ONDAN SONRA MEYDANA GELECEK SONUCA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – EKSİK ARAŞTIRMA VE İNCELEMEYLE SONUCA GİDİLMESİ İSABETLİ OLMADIĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ.

ÖZET: Yapılan imalatın yasal hale getirilemeyeceğinin anlaşılması ve bunda da davalıya atfı kabil bir kusur bulunmadığının saptanması halinde, şimdiki gibi davanın reddine, yasal hale getirilmesinin mümkün olması halinde ise aykırılıkların giderilmesi ve iskan ruhsatı alınması için davacı yükleniciye makul bir süre verilmeli,

Bu şekilde soruşturmanın eksiksiz tamamlanıp, ondan sonra meydana gelecek sonuca göre bir karar verilmesi gerekmektedir. Eksik araştırma ve incelemeyle sonuca gidilmesi isabetli olmamıştır. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesi gereğince kabulü ile kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

İhtarname – Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi

Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname: İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini, İhtar ve ihbar konusunu, İstemde bulunanın imzasını, Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), kapsar …

… NOTERLİĞİ’ NE İHTARNAME

İHTAR EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ : AV. İLKAY UYAR KABA ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHTAR EDİLEN :

ADRES :

KONU : … Noterliği’nin …/…/… tarihli … yevmiye numaralı Kat  Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin geriye doğru feshi ile menfi zararlarımızın tazmini istemini içerir.

AÇIKLAMALAR :

EKLER: 1-) Alınan ve iade edilen paralara ilişkin dekontlara dair ….. adet örnek İHTAR EDEN VEKİLİ AV. İLKAY UYAR KABA SAYIN NOTER, İşbu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenmesini, bir nüshasının karşı taraf tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafaza edilmesini, tebliğ şerhli bir nüshasının ise tarafımıza verilmesini rica ederiz.

…/…/…

İHTAR EDEN VEKİLİ AV. İLKAY UYAR KABA

Makalede Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi  konusu bilgi için yazılmıştır. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor