Mirasçıların Hizmet Tespit Davası

Vefat eden İşçinin mirasçıları tarafından , işverene karşı yanında sigortalı olarak çalışmasını ve  Sigorta başlangıç tarihinin tespiti,  hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesi talep ederek Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Açabilirler. Hizmet Tespit davası nasıl açılır hakkında Hizmet Tespit Davası

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası Açarken hazırlanan dava dilekçesine, veraset ilamı, İş Yeri ve Sigorta Dosyası,  kuruma yapılan emeklilik başvurusu yazısı, kurum cevabi yazısı,  davalıya yapılan başvuru yazısı,  davalının cevabi yazısı (varsa), dava avukat ile takip ediliyorsa onaylı vekaletname örneği eklenir.

Hizmet tespiti davaları sonuçta, tespiti istenilen süreye ilişkin sigorta primlerinin tahsili istemini de içerdiğine göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 80. maddesinin açık hükmü de dikkate alındığında, bu yolda yapılacak işlemin sonradan işverenin hak alanını da ilgilendireceği açıktır. Hal böyle olunca da bu tür davalarda işverenin (işveren öldüğünde ise yasal mirasçılarının) taraf bulunması doğal ve hatta zorunludur. Yargıtay’ın yerleşik uygulaması da bu doğrultudadır. Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 04.10.2000 gün ve E. 2000/211241, K.2000/1236 sayılı kararı da aynı esasları içermektedir.

İşveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 10 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara alınır. Hizmet tespit davasında zamanaşım süresi hakkında Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat 

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2005/13769 Karar: 2006/4668 Karar Tarihi: 04.05.2006

HİZMET AKDİ İLE GEÇEN ÇALIŞMALARIN TESPİTİ İSTEMİ – İŞVEREN ÖLMESİ SONUCU İZLENECEK PROSEDÜR – VERASET İLAMININ İPTALİ DAVASI AÇMALARI İÇİN ÖNEL VERMEK

ÖZET: Bu tür davalarda işveren öldüğünde ise yasal mirasçılarının taraf bulunması doğal ve hatta zorunludur. en yakın yasal mirasçıların tamamının reddettiği durumda veraset ilamının iptali yönünde dava açmaları için önel vermek, veraset ilamının iptal edilerek ortadan kaldırılması sağlandıktan sonra mirasın en yakın mirasçılarının tamamının reddi halinde tasfiyenin Sulh Hukuk Mahkemesince yapılması gerekir.

T.M.K.’nun 612.maddesinde en yakın yasal mirasçıların tamamının reddettiği mirasın hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan aynı yasanın 598.maddesinde mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) geçersizliğinin her zaman ileri sürülmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu durumda yapılacak iş öncelikle dahili davalılara 10.9.2003 tarihli veraset ilamının iptali yönünde dava açmaları için önel vermek, veraset ilamının iptal edilerek ortadan kaldırılması sağlandıktan sonra mirasın en yakın mirasçılarının tamamının (tek mirasçı varsa onun birkaç mirasçı varsa hepsinin) reddi halinde tasfiyenin sulh hukuk mahkemesince yapılması gerektiğinden H.E.’ın tek mirasçısı olup onun tarafından mirasın reddedildiğini hukuk mahkemesine bildirmek, sulh hukuk mahkemesine tasfiyeye başlandığından davayı tasfiye memuruna (sulh mahkemesince oluşturulacak tereke iflas idaresine) yöneltmek suretiyle davada taraf koşulunun gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Mahkemece, belirtilen eksiklikler giderilmeden ve pasif ehliyet yönü halledilmeden yargılamanın sürdürülmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O halde, temyiz eden davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas: 2014/14984 Karar: 2014/20257 Karar Tarihi: 23.10.2014

HİZMET TESPİTİ DAVASI – HİZMET AKDİNE TABİ OLARAK GEÇEN VE BİLDİRİLMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİN TESPİTİ – GEREKTİĞİNDE AYNI ÇEVREDE FAALİYET YÜRÜTEN İŞVEREN VE ÇALIŞANLAR SAPTANARAK DİNLENMESİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Öncelikle iş merkezinin yapım tarihi, maliki/malikleri, M. C.’in hayatta olup olmadığı, yaşamını yitirmişse mirasçıları belirlenmeli, böylelikle işveren/işverenler açıklıkla ortaya konularak yöntemince davaya katılımları sağlanmalı, sonrasında çalışma iddiası hakkında bilgi ve görgülerine başvurulan beş adet tanığın anlatımlarıyla birlikte V… Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyası kapsamında irdeleme ve değerlendirme yapılmalı, gerektiğinde aynı çevrede faaliyet yürüten işveren ve çalışanlar saptanarak dinlenilmeli, toplanan kanıtlardan elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

Davanın temel yasal dayanakları 506 sayılı Kanunun 79/10. ve 5510 sayılı Kanunun 86/9. maddeleri olup 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların bu Kanuna göre sigortalı sayılacağı belirtilmiş, 4. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasında 2. maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler “işveren”, 5. maddesinde, anılan sigortalıların işlerini yaptıkları yerler “işyeri” olarak tanımlanmış, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 4/1(a), 11., 12. maddelerinde de benzer düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıdaki yasal düzenlemeler ve özellikle davalı F.C.’in cevabı karşısında dava değerlendirildiğinde, öncelikle iş merkezinin yapım tarihi, maliki/malikleri, M.C.’in hayatta olup olmadığı, yaşamını yitirmişse mirasçıları belirlenmeli, böylelikle işveren/işverenler açıklıkla ortaya konularak yöntemince davaya katılımları sağlanmalı, sonrasında çalışma iddiası hakkında bilgi ve görgülerine başvurulan 5 adet tanığın anlatımlarıyla birlikte Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/6280 Soruşturma Numaralı dosyası kapsamında irdeleme ve değerlendirme yapılmalı, gerektiğinde aynı çevrede faaliyet yürüten işveren ve çalışanlar saptanarak dinlenilmeli, toplanan kanıtlardan elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın kabulüne karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davalı SGK Başkanlığı avukatı ile davalı F. C. ‘in bu yönleri amaçlayan itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası

Mirasçıların Hizmet Tespit Davası

Miras davaları, miras davası nasıl nerede açılır konular için Miras hukuku sayfasını ziyaret edebilirsiniz.