Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat

Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat

Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat

Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat

ÖZET: Kurum’a bildirilmeyen hizmetlerin, sigortalı hizmet olarak değerlendirilmesi davaları, hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak, hak düşürücü süre içinde açılmalıdır. Bu davalar kamu düzenine ilişkin olduğundan, deliller re’sen toplanır.

Zamanaşımının kesilmesine ve durmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. işveren tarafından ibraz olunan, sigortalının 11.6.1985 tarihinde işe girişini öngören işe giriş bildirgesinde, 26.6.1985 tarihinde Kurum’a verildiğine dair kaşe mevcut bulunmakta ise de sigortalının Kurum nezdindeki şahsi dosyasında sözkonusu işe giriş bildirgesinin mevcut olmaması, keza davalı Kurum vekilinin de cevap dilekçesinde, işverence verilmiş herhangi bir işe giriş bildirgesine Kurum kayıtlarında rastlanılmadığını bildirmesi karşısında mevcut çelişki giderilmelidir.

Bu konuda yapılacak araştırma sonucunda davalı Kurum’a, hak düşürücü süre dahilinde verilmiş yönetmelikle saptanmış belgeler bu meyanda işe giriş bildirgesinin mevcut olmadığının saptanması halinde ise; mahkemece kabulüne karar verilen 11.6.1985 ile 14.7.1987 tarihleri arasındaki çalışma süresi yönünden de, hizmetin geçtiği yılın sonu olan tarihten, davanın açıldığı 16.8.1995 tarihine kadar 5 yıllık hak düşürücü sürenin fazlasıyla geçtiği açık olduğundan, dava bu nedenle reddedilmelidir.

Öte yandan, sigortalı tarafından 19.6.1987 tarihinde bu çalışma süresinin bir kesimine ilişkin olarak işçilik haklarının tahsili için işveren aleyhine dava açılmış ise de bu durum hak düşürücü sürenin işlemesine engel değildir. Şöyleki, 506 sayılı Kanun madde 79/8’de öngörülen süre, hak düşürücü süre niteliğinde olup zamanaşımı süresinin kesilmesi veya durmasına ilişkin kurallar burada uygulanamaz.      

Yargıtay Kararı – Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat

ÖZET: Her davanın kendine özgü koşullar içereceği gözetilerek, davadaki iddiaların ve her bir davacı işçinin durumu irdelenerek, toplanan delillerin bireyselleştirilmesinin zorunlu bulunmasına rağmen, mahkemenin bir dosya üzerinden tanıkları dinleyip, bunu fotokopi ile çoğaltıp, tüm dosyaların içerisine koyması ve bu şekilde usule aykırı ve yetersiz olarak alınan tanık beyanlarına dayanılarak davanın reddine karar verilmesi hukuka aykırı olmuştur.

Davacının, muhtelif tarihli işe giriş bildirgeleri ile, Diyarbakır’ın muhtelif ilçelerinde telefon şebekesi tesis şantiyelerinde çalıştığı, davaya konu olan ve kayıtlarda gözükmeyen çalışmaları açısından, dosya içerisinde mevcut prim tahakkuk cetveline göre, 1990/1-2 dönem bordrosunun bulunmadığı, 1994/1-2-3 dönem 360 gün 1995/1 dönem 120 günlük çalışmalarının 15826158 sigorta sicil nolu F. Y.’na ait hizmet cetvelinde davacının ismi ile geçtiği anlaşılmakla;

Dönem bordrosu bulunmayan 1990/1-2 dönem yönünden red kararı verilmesi isabetli ise de, hatalı sicille bildirilen hizmetin davacıya aidiyeti yönünde yöntemince araştırma yapılması, bu dönemde işyerinde çalışan şef, ustabaşı ve yakın çalışma arkadaşları dinlenip gerektiğinde F. Y.’nun yöntemince davaya katılımı sağlanarak beyanlarının alınması ve deliller hep birlikte değerlendirilerek varılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik araştırma ve inceleme ile davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı İspat | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ - FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI OLDUĞUNU İDDİA EDEN İŞÇİNİN BU İDDİASINI İSPATLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU - ALACAK KALEMİNİN YAZILI BELGELERLE KANITLANAMAMASI DURUMUNDA TARAFLARIN TANIK BEYANLARI İLE SONUCA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ - TANIK BEYANLARINA GÖRE HESAPLANAN FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI TALEP KOŞULLARININ OLUŞTUĞU

Bu itibarla davalı tarafça yazılı belge sunulmadığından istinaf talebi içeriği de dikkate alındığında tanık beyanlarına göre hesaplanan fazla mesai ücret alacağı talep koşullarının oluştuğu, denetime elverişli olan teknik bilirkişi raporundaki hesaplamalara uygun olarak verilen ilk derece mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olması nedeniyle istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.

HİZMET TESPİTİ İSTEMİ - RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ - DAVACININ ÇALIŞMALARINDAN HABERDAR OLABİLECEK KİŞİLERİN TANIKLIKLARINA BAŞVURULACAĞI - DAVACININ İŞVERENİNİN TAM OLARAK BELİRLENEREK ÇALIŞMANIN KISMİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, resen araştırma ilkesi doğrultusunda yapılacak yeni araştırmalar ile davalılara ait evin bulunduğu sitede site yönetimi, site görevlileri (temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi) tespit edilip, tanık sıfatıyla bilgilerine başvurulmalı,

Davacıların çocuklarının olup olmadığı, varsa anneannelerinin çocuklara bakabilecek durumda olup olmadığı nüfus kayıtları ile belirlenmeli, yine davacının işvereninin … mı, yoksa … mı olduğu tam olarak belirlenerek, çalışmanın varlığı ve çalışmanın kısmi olup olmadığı yöntemince araştırılmalı, toplanan tüm kanıtlar birlikte değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre bir karar verilmelidir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor