Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir? | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir?

Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir?

Atanmış Mirasçılara Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir? Vasiyetnamede atanmış mirasçı olup yada miras sözleşmesiyle atanmış mirasçı olup  da hakları kanuni varisler ve diğer miras alacaklıları tarafından dava edilmemiş olan atanmış mirasçılar,

Dava için yapılan tebligattan itibaren bir ay geçtikten sulh hukuk mahkemelerinden mirasçı olduklarını gösteren resmi belgeyi (mirasçılık belgesi) isteyebilirler.

Miras hukuku Vasiyetnameye veya miras sözleşmesine kanuni mirasçıları veya diğer mal varlığı alacakları tarafından itiraz edilip dava açılmışsa mirasçılık belgesi için mahkemenin sonuçlanması beklenir. | Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir?

Atanmış Mirasçılara Mirasçılık Belgesi Hangi Mahkeme Verir?

Miras bırakanın son ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hukuk mahkemesi tarafından resmi mirasçılık belgesi veya veraset ilamı verilir.

Miras sözleşmesiyle atanan mirasçı; miras bırakandan önce vefat ederse miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar.

Miras sözleşmesiyle mirasçı atama sağlar arası bazı şartlara bağlanabilir. Bu şartların atanan mirasçı tarafından yapılaması da miras sözleşmesini tek taraflı iptal edilebilir. Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir?

Atanmış Mirasçı Durumunda Saklı Paylı Mirasçıların Miras Hakkı

Miras sözleşmesi düzenleyen yaptığı ölüme bağlı ve bazı sağlar arası tasarruflarıyla saklı paylı mirasçıların saklı paylarını zedelediklerini,

Miras bırakanın tasarruf oranını aştığı saklı payı haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle miras bırakanın tasarrufunun eksiltilerek saklı payların geri verilmesi için kanuni mirasçılar tarafından dava açılabilmektedir. Bu davaya tenkis davası denilir.

Tenkis davası, kaide olarak saklı paylı mirasçıların ve istisna olarak da bu mirasçıların alacaklılarının, miras sözleşmesini düzenleyenin tasarruf oranını aşan kazandırmalarının,

Saklı payları oranında ortadan kaldırmasını mahkemeden talep ettikleri davadır. Tenkis davası ancak miras sözleşmesi düzenleyenin ölümü halinde açılabilir.

Kanuni paylı mirasçılar, miras sözleşmesi düzenleyenin hayatta iken yaptığı tasarruflara saklı paylarını ihlal edildiği kesin dahi olsa veya miras bırakanın ölümü beklenildiği takdirde telafisi imkansız zararlar doğuracak olsa da tenkis davası açamazlar.

Herhangi bir sebeple ihtiyati tedbir talebinde bulunamazlar. Mirasçıların hakları miras sözleşmesi düzenleyenin ölümüyle başlar. | Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir?

Mirasçılık Belgesi Nasıl Verilir? Sıkça Sorulan Sorular

MİRASÇILIK BELGESİYLE NÜFUS KAYDI ARASINDA ÇELİŞKİ

Mahkemece; mirasçılık belgesi ile nüfus kaydı arasında ikilem bulunduğu içersinde bu çelişkinin giderilmesi, mirasçılık belgesinin nüfus kaydına makul duruma getirilmesi,

icabında ilgilisine mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesinin temini içersinde müddet verilmesi, adıgeride bıraktığımız tapu kayıt malikinin bütün mirasçılarının davaya katılımlarının sağlanması ardından işin temeli ile ilgili bir hükümverilmesi gerekirken,

yazılı şekilde karar kurulması doğru görülmemiş,kararın bu nedenden dolayı bozulması gerekmiştir.

MİRASÇILIK BELGESİ

Mahkemece uygulanan yargılamaya toplanan delillere ve Dairemizce de benimsenen mahkeme kararının gerekçesine göre karar usul ve yasayamakul bulunmuş, temyiz istemi bu gerekçelerle karşılanarak onanmıştır.

Dairemizin onama ilamında düzeltilmesi lüzumlenen bir istikamet bulunmadığından, HUMK’nın 440. maddesindeki nedenlerden hiçbirisine uymayan hüküm revizyon isteminin reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda izah eden gerekçelerle, HUMK’nın 440. maddesinde öngörülen hususlardan hiçbirisine uymayan hüküm revizyonisteminin REDDİNE, aynı yasanın 442/son ve 4421 sayılı Kanunun 2 ve 4/b-1 maddeleri delaletiyle takdiren,

275.00’er TL para cezasınınrevizyon isteyen davacı ve asli müdahil …’dan tek tek tahsiline, red harcı peşin alındığından yine alınmasına yer olmadığına, 23.11.2017 tarihinde oybirliği ile hüküm verildi.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, hisseli mülkiyet ya daelbirliği mülkiyetine mevzu taşınır ya da taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında sahip olunan beraber mülkiyet temasını sona erdiripbireysel mülkiyete geçmeyi gerçekleştiren, doğrultu doğrultulu,

Taraflarıiçersinde benzer neticeler doğuran davalardır. Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri ya da birkaçı başkapaydaşlara başka açar. Davada tüm paydaşların yer alması mecburidir.

KİŞİLERİN DAVA KONUSU TAŞINMAZDA SATIŞ YOLUYLA PAY SAHİPLİĞİ

Kayıt maliklerinin dava hususu taşınmazdaki paylarını elden çıkardıkları; dava dışı üçüncü kişilerin dava hususu taşınmazda satış yolu ile hissesahibi oldukları anlaşılmıştır.

Buna göre taşınmazı devralan üçüncü kişilerin açık kimlik ve adresverilerinin nüfus ve tapu müdürlüklerinden araştırılarak sağ ise kendilerine,

Ölü iseler ibraz ettirilecek mirasçılık belgesine göre belirlemeedilecek mirasçılarına dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir çağrıtebliğ edilerek davaya dahil edilmeleri;

Paydaşlardan …’in mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesi temin edilerek davada doğrultu olmayankalıtçısı varsa davaya dahil edilmesi,

Doğrultu teşkili sağlandıktanardından işin temeli ile ilgili bir hüküm verilmesi lazım olur.

GEÇİT HAKKI TESİSİ DAVASI

Aleyhine geçit kuruluş edilen taşınmazın tapu kayıt malikinin mirasçılarından birisinin vefat etmiş bulunduğuanlaşıldığından mirasçılık belgesinin ilgilisinden temini,

Ayrı olarakbaşka mirasçının dosya içinde nüfus kaydı bulunamadığından adı belirti edilen mirasçının nüfus kaydının dosya arasına alınması,

Vefat etmiş olduğunun anlaşılması halinde mirasçılık belgesinin ilgilisinden temin edildikten ardından gönderilmesi içersinde dosyanın yereline iadesi lazım olur.

710 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp