Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Miras taksim sözleşmesi diğer adıyla miras paylaşma sözleşmesi mirasın mirasçılar arasında nasıl ve ne şekilde yapılacağını içeren özel bir sözleşme şeklidir.

Kilit Noktası: Mirasçıların Belirlemesi

Bu sözleşmedeki ana nokta mirasçıların mirası kendi aralarında kime ne kadar, kime ne düşeceğini kanundaki hususlara bakmadan kendi iradeleri ile belirlemeleridir. Bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için bütün yasal mirasçılar tarafından özgür iradeleri ile kabul edilmeli ve bütün yasal mirasçıların imzaları miras taksim sözleşmesinin altında yer almalıdır. Konu ile bağlantılı olan Miras Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Paylaşma (Taksim) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın ölümünden sonra yasal mirasçıların yani mirastan pay almaya hak kazana mirasçıların mirasın nasıl paylaştırılacağı hususunda gerçekleştirmiş olduğu sözleşmelere miras paylaşma (taksim) sözleşmesi denir. Miras taksim sözleşmesinin yapılmasındaki amaç mirasçıların kendi aralarında herhangi bir soruna mahal vermeden mirası nasıl paylaştırılacağına karar vermeleridir.

Bu sözleşme miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleştirilen bir özel sözleşmedir. Eğer miras bırakan ölmeden önce yani hayatta iken bu sözleşme yasal mirasçılara arasında gerçekleştirilirse ahlak ve adap kurallarına uygun olmadığından hukuken de geçersiz sayılacaktır.

Mirasçıların elden yaptıkları miras paylaştırma durumu hukuken geçerli bir sözleşme olmayıp kişinin hak kaybına uğradığı gerekçesiyle dava açma hakkına sahiptir. Miras takim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin bütün yasal mirasçıların ortak iradelerinin uyum içinde yazılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekir.  Bu sözleşmenin de ayrıca bütün yasal mirasçıların imzalaması gerekmektedir.

Miras taksim sözleşmesinin gerçekleştirilebilmesi için sözleşmenin yapılmasından önce hiçbir şekilde mirasın paylaştırılmamış olması gerekir. Yani eğer miras herhangi bir şekilde önceden paylaştırılmışsa daha sonradan miras taksim sözleşmesi gerçekleştirilemez.

Miras taksim sözleşmesi imzalayacak olan kişiler herhangi bir hak kaybına uğramamak için uzman bir avukat aracılığı ile sözleşmelerini gerçekleştirmelerinde fayda vardır. Sözleşmenin yapılmasında bir avukatın yardımı alındığı takdirde avukat kişilerin haklarını gözeterek sözleşmeyi gerçekleştirecektir.

Sonuç olarak gerçekleştirilecek olan miras taksim sözleşmesine bu hususlara dikkat edilmelidir.

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Geçerli Olur – Geçerlilik Şartları Nelerdir

Borçlar hukukunda sözleşmeler için kabul edilen husus sözleşmede şekil serbestisinin bulunmasıdır. Lakin miras taksim sözleşmesi şekil şartına tabi olan bir sözleşme olduğundan kaynaklı olarak yazılı yapılmalı ve bütün mirasçıların imzalarının bulunması gerekmektedir.

Ayrıca miras paylaşma sözleşmesi miras bırakanın ölümünden önce yani miras bırakan sağken yapıldığında ahlak ve etik kurallarına uymadığı gerekçesi ile geçersiz sayılacaktır. Miras taksim sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için miras bırakanın vefat etmesi gerekmektedir.

Taşınır malların teslim edilmesi gerekirken taşınmazların yani gayrimenkullerin noter tarafından tescil edilmesi gerekir. Aksi takdirde sözleşme yine geçersiz sayılacaktır. Miras Hukuku Ankara konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Taksim Sözleşmesi Örneği – Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ

 TARAFLAR:

 İşbu paylaşma sözleşmesi …………………………………………….arasında imzalanmıştır.

 KONU:

 İşbu sözleşme………………………………………………………………. sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında yapılmıştır.

 PAYLAŞMA HÜKÜMLERİ

 

1 – … ili, … ilçesi, … köyü … …………………………………… edilecektir.

2- … ili, … ilçesi, ………………………………………………….. edilecektir.

3- … ili, … ilçesi, …………………………………………………edilecektir.

 4- Muris adına…………………………………………….. edilecektir.

SONUÇ:

 Yukarıda kimlik …………………………………………….kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

Adı Soyadı                            Adı Soyadı                                        Adı Soyadı    

İmza                                       İmza                                                  İmza

Yargıtay Kararı – Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2016/6490 Karar: 2016/5900 Karar Tarihi: 10.05.2016

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI – PAYDAŞLAR ARASINDAKİ ECRİMİSİL DAVALARINDA ARANMASI GEREKEN İNTİFADAN MEN KOŞULUNUN OLUŞMADIĞINDAN SÖZ EDİLMEK SURETİYLE YANILGIYA DÜŞÜLÜP DAVANIN REDDEDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Paydaşlar arasındaki elatmanın önlenilmesi davalarında öncelikle tüm paydaşları bağlayan harici bir miras taksim sözleşmesi ve özel bir parselasyon planın olup olmadığı veya fiili kullanma biçiminin oluşup oluşmadığı üzerinde özenle durulmalı, varsa çekişmeli yerin kimin kullanımına terk edildiği saptanılmalı, harici veya fiili taksim yoksa, uyuşmazlık yukarıda değinildiği gibi TMK’nın müşterek mülkiyet hükümlerine göre çözümlenmelidir. Somut olayda, yukarıda değinilen kapsamda bir araştırma yapılmadan, paydaşlar arasındaki ecrimisil davalarında aranması gereken “intifadan men” koşulunun oluşmadığından söz edilmek suretiyle yanılgıya düşülüp davanın reddedilmesi isabetsizdir.

MİRAS HUKUKU HAKKINDA BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

Miras Davaları Nasıl Nerede Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirasın Reddi Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirastan Iskat Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirasta Saklı Pay Nasıl Alınır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirastan Mal Kaçırma Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.