Atla

Soybağının Reddi Davası Soybağının Tespiti


Soybağının Reddi Davası Soybağının Tespiti

Soybağının Reddi Davası Soybağının Tespiti

Soybağının Reddi Davası Soybağının Tespiti

Soybağının Reddi Davası İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Türk Medeni Kanununda evlilik birliği içerisinde gerçekleşen doğumda koca çocuğun babası sayılır ya da evlilik birliğinin bitmesinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuk ile eski koca arasında da kendiliğinden soy bağı kurulur. Türk Medeni Kanunu buna babalık karinesi demektedir. Babalık karinesi kesin karine niteliğinde olmayıp aksi ispatlanabilen bir karinedir. Babalık karinesinin çürütülmesi için açılan davaya soy bağının reddi davası denmektedir. Soy bağının reddi davası günümüzde oldukça sıklıkla karşılaştığımız davalardandır. Soy bağının reddi davası ile ilgili bilinmesi gerekenleri kanun hükümleri ve Yargıtay içtihatları eşliğinde sorular altında inceleyelim.

Soybağının Reddi Davası Nedir, Ne Zaman Soy Bağının Reddi Davası Açılır?

Türk Medeni Kanunun 286. Maddesinde hüküm altına alınan soy bağının reddi davası babalık karinesinin çürütülerek çocuk ile babalık karinesi nedeni ile baba olan kişinin arasındaki soy bağının sona ermesini sağlamak için açılan davaya soy bağının reddi davası denmektedir.

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Soy bağının reddi davasında korunması gereken taraflar olarak kanun koyucu baba ve çocuğu benimsemiştir. Bu nedenle öncelikle davayı baba ve çocuk açabilecektir. Bu davayı çocuğun alt soyu açamayacaktır. Çocuğun ergin olmadığı hallerde çocuğa kayyım atanır ve kayyım atanması ile beraber çocuk davayı açabilecek duruma gelir.  Baba ile çocuğun dava hakları tamamı ile birbirinden bağımsızdır. Çocuk tek başına davayı açabilir ve baba tek başına davayı açabilir.

Kanun koyucu bazı durumlarda soy bağının reddi davasını açabilecek yetkiyi baba ve çocuk dışında diğer ilgili kişilere de tanımıştır. Bu diğer ilgili kişilerin davayı açabilmeleri oldukça kısıtlı durumlarda olmaktadır. Kanun koyucuya göre ilgili kişiler çocuğun gerçek babası olduğunu iddia eden taraf, babalık karinesi nedeni ile çocuk ile arasında soy bağı kurulan babanın alt soyu, annesi, babasıdır. İfade ettiğimiz üzere ilgili kişiler her zaman soy bağının reddi davasını açamıyorlardır. Soy bağının reddi davasını ilgili kişilerin açabilmesi için ya babanın ölmesi, ya da gaiplik kararının verilmesi gerekmektedir. Ya da babanın sürekli olarak ayırt etme gücüden yoksun kalması gerekmektedir. Bu 3 durumdan biri gerçekleştiğinde davayı ilgili kişiler de elbette ki açabileceklerdir.

Kanun koyucu anne olan kişiye soy bağının reddi davasını açma hakkı tanımamakla beraber ergin olmayan çocuğa da annenin kayyım olarak atanmasına izin vermemiştir.

Soybağının Reddi Davası Kimlere Karşı Açılabilir?

Soy bağının reddi davasını açacak olan kişiye göre davalı taraf da değişmektedir. Davayı eğer babalık karinesi nedeni ile çocuk arasında soy bağı kurulan baba açacaksa zorunlu dava arkadaşlığı nedeni ile davalı taraf anne ve çocuk olacaktır. Davayı eğer çocuk açacaksa burada da yine zorunlu dava arkadaşlığı nedeni ile davalı taraf anne ve baba olacaktır.

İlgililerden davayı baba olduğunu iddia eden taraf açacaksa bu durumda da davalı taraf anne, çocuk ve babalık karinesinden faydalanan baba olacaktır. İlgililerden babalık karinesinden yararlanın babası, annesi ya da alt soyu açacaksa davalı taraf anne ve çocuk olacaktır.

Soybağının Reddi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Türk Medeni Kanunun Aile Hukuku kapsamında değerlendirilen soy bağının reddi davası doğal olarak görünen üzere bir Aile hukuku davasıdır. Aile hukukuna dair uyuşmazlıklar Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi gibi davaya bakmakla görevlidir.

Soy bağının reddi davasının yer mahkemesi de taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesi ya da doğum sırasındaki yer mahkemesidir. Türk Medeni Kanunun 283. Maddesinde hüküm olarak ifade edilmiştir.

Soybağının Reddi Davasında Süre Var Mıdır? Bu Süre Ne Kadardır?

Türk Medeni Kanunu madde 289:

Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, her halde doğumdan başlayarak beş yıl içinde açmak zorundadır.

Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır. Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Kanun koyucu 289. Madde de ifade ettiği üzerine dava süresini durumun öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve herhalde doğumunu gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde davanın açılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu süreler hak düşürücü süreler olup dava hakkı bu sürelerden sonra düşecektir. Eğer haklı bir nedene dayanılıyorsa dava sebebin geçmesinden itibaren 1 yıl içinde açılabilir.

Kanun koyucunun ifade ettiği haklı sebep nedir? Haklı sebep, davacı olan tarafın kusuru olmadan başına gelen ve dava açmasını engelleyen durumlardır. Örneğin ağır yaralamaya meydan veren bir trafik kazası sonucu kişinin 3 yıl yataklı hasta olması gibi.

Baba İle Çocuk Arasındaki Soy Bağının Gerçek Olmadığı Nasıl İspat Edilir?

Kanun koyucu ispat araçlarını da yani soy bağının gerçek olmadığının nasıl ispatlanacağını da kanunda belirtmiştir. Bu hükümleri inceleyerek şunları söyleyebiliriz.

Çocuk evlilik birliği içerisinde ana rahmine düşmüşse burada kocanın baba olmadığını ispatlaması gereken taraf davacıdır. Davacının baba olduğunu düşünerek ilerlediğimizde davacı taraf baba, anne ile o süre içerisinde cinsel ilişkiye girmesinin imkânsız olduğunu ya da cinsel ilişkiye girse bile bir çocuk yapma yetisine sahip olamadığını ispatlaması gerekecektir. Çocuğun başka bir ırka mensup olduğu durumlar da ya da Yargıtay’a konu olan davalardaki gibi çocuğun cüce olması gibi durumlarda davacının başka ispat için başka delile ihtiyacı bulunmamaktadır. Kanun koyucu soy bağının reddi davalarını resen araştırmakla yükümlüdür. Kanun koyucu her ne kadar hakimi resen araştırmakla mükellef kılsa da gelişen teknoloji sayesinde kan analizleri, gen testleri ile soy bağının olup olmaması rahatlıkla öğrenilebilmektedir.

Çocuğun evlenmeden önce ya da ayrı yaşadıkları süre içinde ana rahmine düştüğü durumlarda evlenme ve doğum belgesinin tarihleri dışında davacının ispat için başka delile ihtiyacı yoktur. Bu durumda hakim soy bağının reddi davasını kabul edecektir. Fakat soy bağının oluştuğuna dair davalı tarafın güçlü delilleri mevcut ise babalık karinesi kendisini koruyacaktır. Bu durumda yine diğer delillere ihtiyaç gerekir.

Soy Bağının Reddi Kararının Sonuçları Nelerdir?

Soy bağının reddi kararı kesinleşmesinden itibaren geçmişe yürür. Çocuğun doğumunda kurulan soy bağı o andan itibaren ortadan kaldırılır. Babalık karinesi nedeni ile baba olan taraf ile çocuk arasındaki soy bağı kaldırılınca çocuğun soy ismine annesinin soy ismi yazılarak çocuk nesepsiz bırakılır.

Ret kararı ile çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren çocuk için yapılan masraflar sebepsiz zenginleşme ile koca anneden talep edebilir. Vekâletsiz iş görme hükümlerine dayanarak da koca anneden masrafları talep edebilir.

Soy bağının reddi kararının kesinleşmesi ile çocuk genetik babasına kendiliğinden bağlanamamaktadır. Genetik babanın çocuğu tanıması gerekir.

Soybağının Reddi davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 289. maddesinde

“Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır. Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır. Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.” hükmü düzenlenmiştir.

Soybağı, çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağıdır. Neseb, nesil, soy olarak da adlandırılır. Soybağı, çocuğun soyadının , vatandaşlığının, aile kütüğünde yazılacağı hanenin belirlenmesinde esas alınır.

Soybağı Nasıl Kurulur

a. Çocuk ve ana arasında soybağı doğumla birlikte kurulur.

b. Çocuk ve baba arasındaki soybağı , ana ile evli olunması, tanıma yolu ve hakim kararı ile kurulur. 

Soybağında Esas Alınan Nedir

a. Evlilik devam ederken veya evliliğin bitmesinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır.

b. Bu süre geçtikten sonra doğacak çocuğun , koca ile bağlantısı olduğu, çocuğun anasının evlilik esnasında gebe kaldığının ispat edilmesine bağlıdır.

c. Kocanın gaipliğine karar verildiği hallerde, 300 günlük süre, kocanın ölüm tehlikesi geçirdiği tarih veya kocadan son haber alınan tarihten itibaren başlar

d. Çocuk evlilik sona erdikten itibaren 300 gün içerisinde doğmuş, fakat bu arada ana başka birisi ile evlenmiş ise, ikinci evlilikteki koca baba sayılır.

f. Bu karine çürütülürse, ilk evlilikteki koca baba sayılır.

Yargıtay Kararı - Soybağının Reddi Davası Soybağının Tespiti

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas:  2014/20854 Karar: 2015/30 Karar Tarihi: 12.01.2015

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI - DAVACININ GECİKMEYİ HAKLI KILAN BİR SEBEBİN VARLIĞINI İDDİA VE İSPAT ETTİĞİ - YASAL DÜZENLEME DİKKATE ALINDIĞINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMİŞ OLMASI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı, gecikmeyi haklı kılan bir sebebin varlığını iddia ve ispat etmiş de değildir. Öyleyse yukarıda açıklanan yasal düzenleme dikkate alındığında hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bu itibarla, yukarıda açıklanan nedenler göz önünde tutulmaksızın hüküm tesisi yerinde bulunmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

Makalede soybağının reddi davası bilgi amaçlı oluşturulmuştur. Diğer makaler için Ankara Avukat ana sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Soybağının Reddi Davası Soybağının Tespiti - Yorum
  AYHAN PER -
  11 Ağustos 2016

  Soybağının Reddi Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Soybağının Reddi Davası Soybağının Tespiti - Yorum
  DORUK BOSTANCIOĞLU -
  16 Ağustos 2016

  Soybağının Reddi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • Soybağının Reddi Davası Soybağının Tespiti - Yorum
  DORUK BOSTANCIOĞLU -
  16 Ağustos 2016

  Soybağının Reddi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
Yorum Bırak