Atla

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır


Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır

Hukuk bireyin yaşadığı süreç ve ölümünden sonra alt soy ve üst soylarını etkileyecek şekilde hayatının içerisinde var olarak onun hayatını düzene koymayı ve karmaşayı engellemeye çalışmayı amaçlamaktadır.

Veraset Belgesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bireyin ölümü ile birlikte arkasında bırakmış olduğu mal varlığı ve borçlarının kim nasıl hangi payda kalacağını ve bu kişilerin hak ve sorumluluklarını ve bireyin ölüme bağlı olarak hangi tasarruflarda hangi sınırlar içerisinde bulunacağını belirleyen hukuk dalı miras hukukudur.

Miras hukuku Medeni Kanunun 4. Kitabı olarak Medeni Kanun içerisinde yer almaktadır. Miras hukuku ile ilgili bilinmesi gereken birçok konu vardır.

Bu konular genel manada gerek hukuk eğitimi almayan bireyler tarafından da hayatının olağan akışını bazı durumların zedelememesi ve bireyin hak kaybına uğramaması için bilmesi gerekir. Bu konulardan bir tanesi de veraset belgesi ya da mirasçılık belgesidir. Bu makalede mirasçılık belgesi ile ilgili hususlardan bahsedeceğiz.

Mirasçılık belgesi ( Veraset İlamı ) Nedir?

Mirasçılık Belgesi Madde 598- Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin iptali ve geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır. 4721 sayılı Medeni Kanunun 598. Maddesinde veraset ilamı 3 fıkra halinde düzenlenmiş ve tanımlanmıştır.

Nereden alınacağına dair bilgide yine aynı madde hükmü içerisinde kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Kanunun lafzını yorulmadığımızda şunları söyleyebiliriz:

Murisin ölümü ile birlikte murisin yasal miraçsısı ya da atanmış mirasçılarının murisin son yaşadığı yerdeki Sulh mahkemesinden ya da noterden o murisin mirasçısı olduğuna dair ve payının ne kadar olduğunu yazan bir belge istemeleri haklarında biri olmakla beraber bu belgeye de veraset ilamı ya da genel bilinen adı ile mirasçılık belgesi denir. Az önce 2 tane mirasçı çeşidi olduğunu söylemiştik. Bunlar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır.

Yasal miraçsılar veraset ilamı isterken herhangi bir ispat aracına gerek yoktur çünkü zaten kanun hükmüne dayanarak hareket etmektedirler ve kanun tarafından da koruma altına alınmışlardır fakat atanmış mirasçılar mirasçılık belgesini noterden ya da sulh hâkiminden talep ederken kendilerinin atanmış mirasçı olduklarını bu iki kurumdan biri huzurunda ispat etmeleri gerekecektir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır, Nereden Alınır?

Hukuk sistemi içerisinde bir ivazlı işlemler bir ivazsız ilmeler bulunmaktadır. Kanun koyucu Hukuk Muhakemesi Kanunun ilgili maddelerinde ivazlı işlemlerin ve ivazsız işlemlerin hangi mahkemeler huzurunda gerçekleşeceğini ifade etmiştir. İvaz çekişme demektir.

Yani ivazlı işlem 2 tarafı olan ve birbirileri aleyhine iddialarda bulunan diye tanımlanırken ivazsız işlemlerde tek bir taraf olup genelde sadece bir talep mevzu bahis olmaktadır.

Kanun koyucu da ivazlı işlemlerin Asliye Hukuk mahkemelerinde gerçekleşmesini ve ivazsız işlemlerinde Sulh Hukuk Mahkemelerinde gerçekleşmesini öngörmüştür.

Veraset ilamına baktığımızda ise veraset ilamı çekişmesiz yargı işi olup birey mirasçı olduğunun ve hangi oranda paya sahi olduğunu gösteren bir belge istemektedir.

Bu nedenle veraset ilamı gerek Hukuk Muhakemeleri Kanunun ilgili hükmüne göre gerekse 4721 sayılı medeni Kanunun 598. Maddesindeki hükme göre Sulh hukuk hâkimliğince istenir. Yine aynı maddeye göre veraset ilamı noterlerce de verilebilmektedir.

Veraset İlamı

Veraset İlamı Alınması Süresi ve İtiraza Karşı Zamanaşımı

Birey mirasa hak kazandığını öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde veraset ilamı için yetkili kurumlara başvurabilir. İtiraz süresine geldiğimizde ise kanun koyucu itiraz için herhangi bir zamanaşımı öngörmemiştir.

Veraset ilamı üzeride mirastan alınacak payın doğru olduğu bir karine olarak kabul edilmektedir. Fakat kanun koyucu bir payın yanlış olduğunu düşünen mirasçıya bir zamanaşımı öngörmeyerek her zaman itiraz etmesinin önünü açmıştır.

Birey eğer payın yanlış olduğunu düşünüyorsa bu durumda dava açmalıdır. Bu durumda bir avukat ile hareket etmesi her zaman dava sürecini hem hızlandıracak hem de lehine bir durum yaratacaktır.

Ankara avukat konusunda oldukça kaliteli avukatlara sahip bir şehirdir. Dava sürecinde Ankara'da çalışan avukatlar ile birey çalışabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Veraset ilamına göre taraf teşkili sağlanmasına ve mirasın reddi nazara alınmasına rağmen, mirasçı sıfatı bulunan davacıların miras alacağı olarak iştirak halinde hak sahipliği nazara alınarak davalıdan tahsili ile miras hisseleri oranında davacılara ödenmesi gerekir.

Bu hususun nazara alınmaması usul ve yasaya aykırıdır. Davacıların mirasçılar olduğu nazara alındığında ve birden fazla davacı olmakla hükmün "miras hisseleri oranında " davacılara verilmesi şeklinde kurulması gerekirken "davalıdan alınarak davacıya verilmesine" şeklinde hüküm kurulması çelişki olup infazda tereddüt yaratacağından resen düzeltilmesi için kaldırılması gerektiği anlaşıldığından,

Davalı vekilinin istinaf başvurusunun kamu düzeni açısından kabulü ile hüküm bölümünün 6100 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince düzeltme yapılmak üzere kararın kaldırılmasına dair aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

ÖZET: Tenkis yönünden taşınmazın bedelinin muris tarafından ödendiği hususu ispatlanamamış olup, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığından ancak davacı tarafça dava dilekçesinde mirasçılar adına paylar oranında tapu iptali tescil talebinde bulunulduğu davalılar adına taşınmazın 1/2'şer hisse olarak kayıtlı bulunması,

Davacının muris S.'nın mirasında 1/4 hisse sahibi bulunması murisin diğer mirasçısı E. A. Ç. (S.)'in davada taraf bulunmaması davacının veraset ilamındaki hissesi oranında dava konusu taşınmazın dava değerinin 12.500,00 TL olması sebebiyle davalılar lehine bu miktar üzerinden maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken 50.000,00 TL üzerinden nispi vekalet ücreti takdiri doğru görülmediğinden davacı vekilinin istinaf talebinin kabulü ile yerel mahkeme kararının HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmiştir.

ÖZET: Yargılama sırasında dava konusu taşınmazlardaki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmiş oluşu, davalının dava konusu taşınmazlarda davaya konu teşkil etmeyen hissesinin de bulunması karşısında, infazda tereddüt oluşturacak mahiyette olup,

Ayrıca hükmün açık ve anlaşılabilir olması gerekliliğine ve bu bağlamda kamu düzenine aykırılık teşkil etmektedir. Bu husus yeniden yargılama yapmayı ve duruşmalı incelemeyi gerektirmeyip, dairemizce re’sen gözetilip, dosyada yer alan tapu kayıtları ve murise ait veraset ilamı nazara alınarak,

dava konusu taşınmazlarda davacılar hissesinin hükümde belirtilip açıklanması suretiyle hükmün düzeltilmesi cihetine gidilmiştir. Açıklanan ve benimsenen nedenlerle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun, başvuru sebepleri yönünden esastan reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak