Miras Payları Paylaşımı

MİRASÇILIK BELGESİ VERASET İLAMI

 • Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.
 • Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.  Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.
 • Mirasçılık belgesi, maddi bir olayın varlığın ve kişiler arasındaki irs ilişkisini tespit eden belgelerdir. Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) mirastan feragat ya da mirastan yoksunluk (mahrumiyet) hallerinin varlığı mirasçılık belgesi verilmesine engel değildir.
 • Nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması, yabancılar tarafından talep edilmesi veya mirasçılık belgesi verilmesinin bilirkişi incelemesi yapılmasını, tanık dinlenmesini gerektirmesi ya da talebin yabancılık unsuru taşıması gibi yargılamayı gerektiren durumlarda, noterlerce mirasçılık belgesi verilemez.

    MİRAS PAYLARI VE ORANLARI NASIL HESAPLANIR

 • Medeni kanunun 439. maddesine göre birinci derecede mirasçılar mirasbırakanın çocuklarıdır.
 • Tüm çocuklar eşit pay alırlar.
 • Mirasbırakandan önce ölen çocukların çocukları mirasa girerler.
 • Çocukları olmayan mirasbırakanın mirasçıları ana babası, yoksa büyükanne ve büyükbabasıdır.
 • Nesebi sahih olmayan (yani evlilik dışı çocuk), diğer evlilik içi çocuklarla aynı oranda mirasa iştirak eder (1990 yılından önce bu çocuklar 1/ 2 pay alırlardı, 3678 sayılı kanun ile bu durum düzeltilmiştir).

MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

 • Miras payının devri sözleşmesi hazırlanırken avukat ve hukuki destek alınmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra Miras payının devri sözleşmesi metnin içeriği önem arz etmektedir.
 • Mirasçı söz aldı ‘’ (müşterek muris…………..ölümüyle diğer mirasçılar yanında bana da intikal eden miras payımın tamamını-miras payımın bir kısmını-belli bir malda ki miras payımı, örneğin A taşınmazındaki miras payımı gibi)…………..bedel mukabili (mirasçılardan A’ya veya mirasçı olmayan üçüncü bir şahsa) devrettiğimi, devir bedelini nakden ve tamamen aldığımı,alıcının dilerse iş bu sözleşmeyi ait olduğu Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil ettirebileceğini kabul,beyan ve ikrar ederim dedi ve sözlerini bitirdi.
 •              Bundan sonra devir alan söz aldı,‘’ bende devir edenin ikrarında belirtilen  miras payının tamamını- miras payının bir kısmını- belli bir maldaki miras payımı,örneğin A taşınmazındaki miras payımı gibi)…………bedel mukabili devir aldığımı ve devir bedelini kendisine nakden ve tamamen ödediğimi beyan ve ikrar ederim dedi ve sözlerini bitirdi