Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

İşçilerin Yıllık İzin Ücreti Hakkı

Türkiye’de oldukça sık yaşanan işçi sorunlarından biri de yıllık izinlerinin kullanılmaması oluyor. Çoğu işverenin yaptığı hatalar sonucunda ortaya çıkan yıllık izin hakkının kullandırılmaması durumunda işçilerin bazı hakları ortaya çıkmaktadır. Öncelikle işçinin dinlenmesi açısından yıllık iznin önemi oldukça büyüktür. Buna ek olarak işçilerin kullanamadığı yıllık izin günlerini daha sonradan izin günlerinin ücretlerini alarak telafi edilmesi sağlaması da mümkün oluyor.

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Belirlenir?

İşçi tarafından talep edilmesine gerek kalmadan işçilerin kendi yıllık izin haklarının dönümlerinde mutlaka bilgilendirilmesi ve iş arası verilerek yıllık izin haklarının kullandırtılması gerekmektedir. Ancak uygulamada zaman zaman işçilerin yıllık izne çıkmaması ya da çıkartılmaması veya sahip oldukları izin haklarından çok daha az bir günle izinlerini kullanmış olması işçilere ücret ödenmesini gerekli kılabiliyor. Yıllık izin ücretlerini almak isteyen kişiler için herhangi bir zaman sınırlaması olmadan geçmiş dönemlere ait tüm yıllık izin ücretlerinin talep edilmesi mümkün olmaktadır. Ancak işten ayrılan işçiler için 5 yıllık süre içinde yıllık izin ücretleri talep edilmezse bu durumda işçilerin haklarını tekrar talep etmesi söz konusu olmamaktadır.

İşçi Yıllık İzin Kullanmadığı Günleri Nasıl İspatlar?

Yıllık iznin ispatlanması noktasında işçilerin yapması gereken herhangi bir şey bulunmamaktadır. Çünkü yıllık izinlerle ilgili olarak ispatlama söz konusu olduğunda bu durum işverenin yükümlülüğünde olmakta ve işçinin yıllık izin kullandığını gösterir deliller ortaya koyması beklenmektedir. İspat sorumluluğu kendisinde bulunan işveren bu eylemi izin defteri ya da hukuki açıdan buna denk sayılabilecek bir belge ile gösterebilir. Ayrıca yemin teklifi yöntemiyle de yıllık izinlerin kullanıp kullanmadıklarının ispatı yapılabiliyor. İspat süreci içinde işveren tarafından mahkemeye izin defteri ya da buna denk sayılabilecek olan herhangi bir belgenin verilmemesi halinde işveren haksız görülecek ve mahkeme tarafından işçinin yıllık izin kullanmadığına hükmedilecektir.

İşçiler için Ücretin Peşin Ödenmesi Ne Anlama Gelir?

Türk Hukuk sistemi içerisinde işçilerin İş Kanunu kurallarına göre çalışma faaliyeti içinde oldukları dikkate alındığında kişilerin önce çalışmaları ve ardından çalıştıklarının karşılığı olan maaşlarını almaları gerekmektedir. Teoride bu aşamada kalan bilgi uygulamada aylık dönemler üzerinden takip edilerek her ay sonunda ücretlerin işçiye verilmesi şeklinde işlemektedir. Ücretin peşin alınması da bu noktada kişinin henüz bir çalışma faaliyeti göstermeden ücret alması anlamına geliyor. Yapılan bu ödemeler avans ödemesi olarak da değerlendirilebilmektedir.

Yıllık İzindeki İşçi İçin Yapılan Ödemeler

İşçi eğer yıllık izin hakkını kullanarak çalışmasına ara verecekse bu durumda yıllık izin zamanında alacağı ücretlerin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu kararın verilmesinde işçinin dinlenme sürecinde yapacağı harcamaların normaldeki harcamalarından daha yüksek olacağı dikkate alınır. İş Kanunu’nun 57. maddesine göre işverenin sorumluluğunda olan bu ödemelerin mutlaka zamanında yapılması gerekiyor. Örneğin, ay sonu ya da bir sonraki ayın ilk günü maaşını alan kişiler ay ortasında yıllık izin haklarını kullanmak isterlerse işveren tarafından mutlaka işçinin yıllık izne çıkmadan önce kalan süredeki hakkının da ödenmesi gerekmektedir. Böylece işçilerin yıllık izin süresi boyunca harcama yapabilecekleri bir miktara da önceden sahip olmaları söz konusu olabiliyor.

Yıllık İznin İşverene ve İşçiye Faydaları

Yıllık izin hakkı işverenler tarafından daha çok bir zorunluluk ya da yükümlülük olarak değerlendiriliyor olsa da bu hak işçilerin dinlenecekleri süreler olarak değerlendirildiklerinden kesinlikle haklar kapsamında dikkate alınmalıdır. Bu nedenle yıllık izin ücretini işçiye peşin ödeme yoluyla veren işverenlerin bu ödemeleri kesinlikle boş görmemeleri gerekmektedir. Özellikle işçilerin ağır geçen çalışma dönemlerinin ardından çalışma performansı ve verimlerini artırmaları söz konusu olduğunda mutlaka yıllık izne çıkmaları gerekmektedir.

Yıllık İzin Gün Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Yıllık izin ile ilgili olarak hem işverenlerin hem de işçilerin kendi haklarını koruyabilmesi adına bilmesi gereken en önemli şeylerden biri yıllık izin sürelerinin ne kadar olacağıdır. İş Kanunu’na göre belirlenen yıllık izin günlerinde kişilerin çalışmalarından değil kıdem düzeylerinden bir izin süresinin belirlenmesine karar verilir. Bu kanuna göre 1 ile 5 yıl arasında kıdem sahibi olanlar için 14 gün, 5 ile 15 yıl arasında kıdem sahibi olanlar için de yılda en az 20 iş günü yıllık izin hakkı tanımlanmıştır. Buna ek olarak 15 yıldan fazla süredir kıdem sahibi olanlar için de yıllık 26 günlük izin süresi belirlenmiştir.

Madenciler için Yıllık İzin Süreleri

Çalışma şartları ve iş yoğunlukları bakımından ağır yük altında çalışan yeraltı ve maden işçilerinin yıllık izin süreleri belirlenirken İş Kanunu’nda yazılı olan gün sayılarından 4 gün daha fazlası dikkate alınır.

Buna göre 1 ile 5 yıl arası için 18, 5 ile 15 yıl arası için 24i 15 yıldan fazla kıdem sahibi olanlar için de 30 gün yıllık izin hakkı tanınmaktadır.

18 Yaş Altı ve 50 Yaş Üstü Kişiler için Yıllık İzin Süreleri

İşçi olarak bir işveren altında çalışan kişinin yaşı 18 veya 18’den daha az ya da 50 veya 50’den daha yüksek ise bu halde işçilerin yıllık izin sürelerinin en az 20 gün olmasına karar verilmiştir. İş Kanunu’ndaki sürelere bağlı olarak bu işçilerin 1 ile 15 yıl arası için 20, 15 yıl fazlası için 26 gün yıllık izin hakkı kullanması söz konusu oluyor.

Yıllık izinlerle ilgili olarak işçi ve işverenlerin bilmesi gereken en önemli şey yasalarla belirlenmiş olan yıllık izin sürelerinin kişilerin sahip olduğu en az yıllık izin gün hakkı olduğudur. İşçi ve işverenler iş sözleşmeleri aracılığı ile bu süreleri daha da artırabilirler. Ancak taraflar anlaşmış olsa dahi bu sürelerin altındaki yıllık izin süreleri kabul edilmemektedir.

İşveren Yıllık İzin Vermezse İşçi Ne Yapmalıdır?

İş Kanunu’na göre düzenlenmiş olan işçi ve işveren haklarında kişilerin sahip oldukları haklar üzerinden bazı düzenlemelere tabi tutulması söz konusu olurken bazıları için de bu mümkün olmamaktadır. Bu konuya örnek olabilecek en sık yaşanan durum ise kişilerin tatil günlerinde çalışmayı kabul ederek bu günlerde daha fazla ücret almalarıdır. Ancak yıllık izinler için böylesine bir hak bulunmamaktadır.

İşveren mutlaka yıllık izni ya da iznin karşılığı olan ücretleri işçilere ödemek zorundadır. Bu durum İş Kanunu’nda “Yıllık izin hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez.” denilerek kesin bir şekilde açıkça ifade edilmiştir.

İşçiler kendi kıdem seviyelerine göre düzenlenmiş olan yıllık izin sürelerini kullanmalıdırlar. İşçiler bir senelik çalışmalarının ardından sahip oldukları yıllık izin ücreti haklarını daha sonraki çalışma yılı içinde kullanabilmektedirler. İşçilerin talep etmesi ya da işverenin önerisi yolu ile kişilerin sahip olduğu toplam yıllık izin süresinin her bir parçası 10 günden az olmayacak şekilde toplamda 3 parçaya bölünerek kullandırılması da söz konusu olabiliyor. İşçi ile işveren arasında yıllık izinlerle ilgili olarak ortaya çıkan en büyük sorun işveren tarafından işçiye yıllık izin hakkının kullandırılmaması ile ilgili olmaktadır. İşçiler bu tür bir durumla karşılaştıkları takdirde kendi haklarını ne kadar iyi bilirlerse o kadar doğru hareket edebilirler.

İşçilerin kendi isteklerine bağlı olarak yıllık izin yerine kendilerine doğrudan ücretlerin ödenmesi ya da işçiler tarafından yıllık izinlerin biriktirilmesinin sağlanması mümkün değildir. İşveren tarafından yıllık izin hakkı kullandırılmayan işçi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile BİMER kurumlarına yıllık izin kullanamadığı ile ilgili gerekli şikayetleri yapıp haklarının karşılanmasını talep edebilir.

Bu konuda faaliyet gösteren kurumlar işyerlerini denetleme hakkına sahip olmakta ve teftişler yapmaktadır. Teftişlerin ve denetimlerin ardından yaşanılan problemlere kaynaklık eden sorunlarla karşılaşıldığı takdirde işyerlerinin idari para cezası uygulamasına dahil edilmesi ve işçilerin yıllık izinlerinin kullanılabilmesi sağlanabiliyor.

Eğer yıllık izin uzun süredir kullandırılmıyorsa ve işçinin istemesine rağmen işveren tarafından bu hak sunulmuyorsa bu durumda işçi iş sözleşmesini tek taraflı olarak haklı biçimde feshetme hakkına da sahip olmaktadır. İşçilerin yıllık izinlerini korumaları adına mutlaka izin sürelerini takip ederek bu süreleri kullanmayı istediklerini bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca yıllık izin kullandırılmamasına bağlı olarak iş sözleşmesinin haklı fesihle sonlandırılabileceği bilinmeli ve kıdem ile ihbar tazminatlarının alınmasının da yolu açılmalıdır.

Özellikle uzun yıllar boyunca yıllık izin hakkını kullanmamış olan kişilerin haklarını alabilmesi için bu yöntemlere uygun şekilde hareket etmesi gerekiyor. İşçiler işveren tarafından yıllık izin yerine ücret ödenmesi tekliflerini kabul etmeyerek de haklarını ilk aşamada koruma altına alabilirler.

Yargıtay Kararı Yıllık İzin Ücreti Ödenmemesi Haklı Fesih

YARGITAY : YILLIK İZİN ÜCRETİ ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH SEBEBİDİR.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4487 Karar: 2014/17863 Karar Tarihi: 17.06.2014

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – YILLIK İZİN ÜCRET ALACAĞI VE AYLIK ÜCRET ALACAKLARI YÖNÜNDEN İŞVERENİN DAVA AÇILMADAN ÖNCE TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLÜP DÜŞÜRÜLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ – TEMERRÜT TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, uyuşmazlık konusu yıllık izin ücret alacağı ve aylık ücret alacakları yönünden işverenin dava açılmadan önce temerrüde düşürülüp düşürülmediği belirlenmeli ve davalının temerrüde düşürüldüğü tespit edildiği takdirde temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmelidir.

YARGITAY : YILLIK İZİN ÜCRETİ ÖDENMEMESİ HAKLI FESİH SEBEBİDİR.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2013/9121 Karar: 2014/10575 Karar Tarihi: 30.04.2014

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – FESHE KONU OLAYLA İLGİLİ YAPILAN BİR TEFTİŞ VARSA BUNA İLİŞKİN TÜM BELGELERİN VE TEFTİŞ RAPORUNUN DAVALI İŞVERENDEN VE İLGİLİ BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GETİRTİLMESİ GEREĞİ – DOSYANIN MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Dava İş Kanunundan kaynaklanan işçilik alacaklarına ilişkindir. Feshe konu olayla ilgili yapılan bir teftiş varsa buna ilişkin tüm belgelerin ve teftiş raporunun davalı işverenden ve ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğünden getirtilip eklendikten sonra gönderilmesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor