Aile konutu cebri icra ile satılabilir mi? Aile konutu şerhi olan ev nasıl satılır?

Aile konutu cebri icra ile satılabilir mi? Aile konutu şerhi olan ev nasıl satılır?
İpotek kaldırma işlemleri, borçların tamamen kapatılması ve gerekli yasal prosedürlerin takip edilmesiyle başarıyla tamamlanabilir.

İpotek, bir borcun teminatı olarak taşınmaz mal üzerine konulan bir haktır ve borcun ödenmesiyle birlikte kaldırılması gerekir. Ancak, ipoteğin kaldırılması süreci, taşınmaz mal sahipleri için bazen karmaşık hale gelebilir. Kredi borcu bitmiş bir gayrimenkulün tapusundan ipoteğin kaldırılması, hem borçlunun hem de alacaklının haklarını ilgilendirir. Bu süreç, aile konutu üzerindeki ipotek, çok eski tarihli ipotekler ve ipotek terkin işlemleri gibi çeşitli durumları içerir.

Banka İpoteği Nasıl Kaldırır?

Bir gayrimenkul alımında kullanılan kredi borcunun tamamen ödenmesi durumunda, banka ipoteğin kaldırılması için gerekli işlemleri başlatır. Borcun kapatılmasının ardından, banka tarafından tapu müdürlüğüne bir fek yazısı gönderilir ve bu yazıyla gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması sağlanır. Bankanın bu yazıyı göndermemesi durumunda, borçlu banka ile iletişime geçerek eksikliğin giderilmesini talep edebilir. İpoteğin kaldırılması için bazen banka tarafından bir ücret talep edilebilir.

Aile konutuna ipotek konulabilir mi?

Aile konutu üzerine ipotek konulabilmesi için, malik olmayan eşin açık rızası gereklidir. Türk Medeni Kanunu (TMK) uyarınca, bu rıza herhangi bir forma tabi olmaksızın, sözlü olarak bile verilebilir. Aile konutu şerhi olan bir evin haczedilebilmesi, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre mümkün olup, bu durumda diğer eşin rızası aranmaz.

Çok eski tarihli ipotek nasıl kaldırılır?

Belirli bir süreyle sınırlı olarak kurulan ipotekler, sürenin dolmasıyla birlikte, taşınmaz malikinin talebi üzerine tapu müdürlüğünce kaldırılabilir. Süreye tabi olmayan ipoteklerin kaldırılması ise, alacaklının yazılı terkin talebiyle tapu müdürlüğüne başvurmasıyla gerçekleştirilir.

İpotek Terkini İçin Tapuya Gitmek Gerekir Mi?

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması için, tapu müdürlüğüne ipotek edilen gayrimenkule ait tapu senedi veya ada ve parsel numaralarının yer aldığı resmi bir belge sunulmalıdır. Bu belgeler, ipoteğin kaldırılması talebinin resmi olarak işleme alınabilmesi için gereklidir.

İpotek Fek Yazısı Tapuya Nasıl Gönderilir?

Günümüzde, bankalar borcun bitirilmesi üzerine yapılan başvurular sonrasında ipotek fek yazısını online olarak tapu müdürlüklerine gönderebilirler. Bu süreç, teknolojinin sağladığı kolaylıklar sayesinde daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmaktadır.

Tapu ipotek kaldırma ne kadar sürer?

Fek belgesinin alınması ve ilgili birime başvurunun yapılmasının ardından, ipotek genellikle 1-2 hafta içinde kaldırılır. Bu süreç, bankanın ve tapu müdürlüğünün iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.

Tapuda İpotekli Ev Satışı Nasıl Yapılır?

Bir gayrimenkul üzerindeki ipotek, satış işlemlerini de etkileyebilir. Satış sırasında mevcut kredi borcu, gayrimenkulu satın alacak kişiye devredilebilir ve böylece gayrimenkulün üzerindeki ipotek devam eder. Yeni sahibi, kredi taksitlerini tamamladıktan sonra, ipoteğin kaldırılması için bankaya başvurabilir.

İpoteğin Kaldırılması Talebi Nasıl Yapılır?

Dava dilekçesinde 2008 yılında evlendiklerini, dava konusu taşınmazın aile konutu olarak kullandıklarını, davalı eşin, davacı kadının onayı ve rızası olmandan dava konusu taşınmazı Bankasına ipotek ettirilmiştir.

Aile şerhi konulduğunu, daha sonra eşler arasında zina nedeni ile Aile Mahkemesi'nin boşanma davası açmıştır.

Boşanma davası sonucu olarak Aile mahkemesi zina nedeni ile boşanmalarına karar verildiğini, henüz gerekçeli kararın yazılmadığını ve boşanma kararı kesinleşmemiştir.

Davaya konu konutun aile konutu olduğundan, boşanma davası süresince davacı ve çocuklarına ön inceleme duruşmasında tahsis edildiğini, davalı eş tarafından kötü niyetli olarak, mal kaçırmak adına davacı kadını mağdur etmek için kasıtlı olarak bankaya kredisini ödemediğini, davacı kadının herhangi bir gelirinin olmadığını, davalı eşten aldığı nafaka ile geçindiğini, söz konusu taşınmaz üzerine konulmuş ipoteğin fekkine, yargılama giderinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Davacı Tarafa Banka Vekili Tarafında yapılan savunma şöyledir;

Davalı Banka avukatı cevap dilekçesinde özet ile; davacı tarafından açılan ipoteğin fekki davasının hukuki bir yararı bulunmadığını, dava konusu taşınmazın üzerine ipotek tesis edildiğini, Boşanma davasında ki eşlerin resmi olarak evlendiklerini, ipoteğin tesis edildiği tarihte davacı ile davalı henüz medeni kanun anlamında geçerli bir evliliklerinin bulunmadığını belirtmiştir.

Ayrıca davacı kadın ile davalı eş arasında mevcut bir evlilik birliğinin kalmadığını, boşanma kararı ile birlikte dava konusu taşınmazın aile konutu özelliği ve tapu kütüğüne konulmuş olan söz konusu şerhin de herhangi bir hukuki dayanağının kalmadığını, bu nedenle davacı tarafından açılan ipoteğin fekki talepli davanın reddine karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin Kararı

Yukarda anlatılan hususlarda Aile mahkemesi değerlendirme yaparak bankanın ihtiyati tedbire yönelik itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İstinaf Mahkemesinin Aile Konutunun Banka Tarafından Satışı! İpoteğin Kaldırılması Talebi Emsal Kararı

Davacı eş tarafında açılan dava yerel mahkemece toplanan tüm delillere ve davalı banka tarafından gösterilen istinaf nedenlerine göre yapılan incelemede; tarafların resmi olarak evlendikleri, davacı kadın tarafından bağımsız bölüme davalı tarafından, diğer davalı banka lehine konulan ipoteğin, taşınmazın aile konutu olduğu iddiası ile kaldırılmasının talep ve dava edildiği, talep ile birlikte taşınmaza tedbir konulması, icra kanalı ile satışının önlenmesinin talep edilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince taşınmaza tensip zaptının 11 no'lu ara kararı doğrultusunda aynı tarihli gerekçeli ara karar ile taşınmazın 3. kişilere satışının ve temlikinin önü geçilmesi sebebiyle ihtiyati tedbir kararı mahkemece verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince gerekçeli ara karar ile dava konusu taşınmazın İcra Müdürlüğünün sayılı dosyasında yapılacak satış işleminin dava sonuna kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

İstinaf Mahkemesinin Kararı

Yukarda anlatılanlar ışığında yapılan incelemede İstinaf mahkemesi şöyle karar vermiştir.

Dava konusu edinilen taşınmazın durumu, taşınmaza konulan ipotek tarihi, ipotek tarihinde davacı ile davalının resmi evliliklerinin bulunmaması, dikkate alındığında; İlk Derece Mahkemesince, davalı eş adına kayıtlı olan dava konusu taşınmaza, kadın tarafından açılan dava nedeni ile tedbir konulmasına, satışının dava sonucuna kadar durdurulması için verilen ara kararın toplanan delillere, usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Davalı banka vekilinin İlk Derece Mahkemesince dava konusu taşınmaz üzerine konulan ihtiyati tedbir ve satışının dava sonucuna kadar durudurulmasına ilişkin istinaf başvurusu kabulü kabul edilmiştir.

6100 sayılı HMK.'nun 353/1-b-2 maddesi de dikkate alınarak, bu konuda yeniden düzenleme yapılarak, İlk Derece Mahkemesince, bağımsız bölüm üzerine konulan ihtiyati tedbir kararın ve İcra Müdürlüğünün sayılı dosyasında satışının dava sonuna kadar durdurulmasına ilişkin verilen tedbirlerin kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu haber toplam 225 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara